دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
1398/04/10
ثبت نام نيروهاي طرحي در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
بدينوسيله به اطلاع متقاضيان انجام خدمت قانون پزشكان و پيراپزشكان مي رساند كه جهت انجام خدمت طرح در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد ، در فاصله زماني 98/05/1  لغايت 98/05/10 به آدرس الكترونيكي http://tarhreg.behdasht.gov.ir  مراجعه و ثبت نام نمايند.
 
 
 
 
 
تعداد بازدید:
2278
نویسنده:
منبع:
Powered by DorsaPortal