۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
پرسشگران و شرح وظايف
            
 
  مطالعه و دانلود اين قسمت براي كليه پرسنل الزامي است. در پايان هر ماه از پروتكل كوهورت و به ويژه شرح وظايف پرسشگران بصورت نظري و عملي آزمون بعمل مي ايد. پرسشگران لازم است امادگي لازم را داشته باشند. نكته: در سرشماري و دعوت همگروه همه پرسنل به نوبت مشاركت دارند.
پرسشگران مطالعه كوهورت شهركرد از طريق مناقصه و عقد قرارداد با شركت خدمات بهداشتي درماني طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشكي شهركرد (پرسشگران هيچگونه رابطه استخدامي با مجري كوهورت و دانشگاه علوم پزشكي شهركرد ندارند) ارايه خدمت مي نمايند. تركيب پرسشگران به شرح زير است:
1- ناظر فيلد  يك نفر ارشد اپيدميولوژي
2- مسئول پذيرش و ثبت نام كوهورت يك نفر كارشناس بهداشت عمومي
3- پرسشگران عمومي 3 نفر
4- پرسشگران تغذيه 4 نفر
5- مسئول بخش انتروپومتريك 1 نفر
6- پرسشگران بخش پزشكي 3 نفر، 1 نفر با تيم پيگيري همكاري دارد.
7- كارشناسان آزمايشگاه 4 نفر، يك نفر با تيم پيگيري همكاري دارد.
8- ناظم و دعوت كننده فيلد 1 نفر، نيروي پشتيبان و خدمات فيلد 1 نفر
9- پرسشگران كنترل كيفي و اعتبارسنجي و مسئولين پيگيري 5 نفر 
10- تيم پيگيري كوهورت شهركرد 7 نفر 
 
تاریخ به روز رسانی: 1397/11/01
تعداد بازدید: 6772
Powered by DorsaPortal