۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
دبيرخانه تحول آموزش
  معرفي دبير خانه ستاد
سرپرست برنامه هاي تحول درآموزش عالي سلامت در دانشگاه :  رياست دانشگاه
مسئول دبيرخانه دانشگاهي : معاون‌آموزشي‌ دانشگاه
دبير علمي برنامه : دكتر شهرزاد حبيبي- سرپرست EDC
دبير اجرايي برنامه: فيروزه مجيدي -كارشناس EDC
فلوچارت تحول در آموزش علوم پزشكي
كارگروه علمي :

معاونتهاي حوزه هاي مختلف دانشگاه ،روساي دانشكده هاي تابعه ،معاونت هاي آموزشي دانشكده هاي تابعه ،روساي بيمارستانهاي آموزشي،معاونين آموزشي بيمارستانهاي آموزشي
كارگروه اجرايي:
كارشناسان مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
دبيرخانه دانشگاهي تحول و نو آوري 
معاونت آموزشي دانشگاه
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
تلفن 03833336729  
 
 

  اقدامات دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در خصوص بسته هاي تحول و نوآوري آموزش

 

1

بسته هاي تحول و نوآوري آموزش علوم پزشكي مبتني بر برنامه آموزش عالي حوزه سلامت

 

2

  بسته ارتقا نظام ارزيابي و آزمونهاي علوم پزشكي

 

3

 بسته اعتبار بخشي موسسات و بيمارستانهاي آموزشي

 

4

بسته اعتلاي اخلاق حرفه اي

 

5

  بسته توسعه آموزش مجازي در علوم پزشكي

 

6

 بسته توسعه راهبردي وهدفمند 

 

7

بسته ماموريت گرايي و آمايش سرزميني

 

8

 بسته آينده نگري و مرجعيت علمي

 

9

 بسته بين المللي سازي آموزش علوم پزشكي

 

10

 بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

 

 
 
 
 

 
تاریخ به روز رسانی: 1398/01/27
تعداد بازدید: 2560
Powered by DorsaPortal