۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۸ تير
ارزشيابي آزمون
ارزشيابي آزمون و دانشجو
اين واحد بر آن است تا با استفاده از روشهاي نوين ونرم افزار هاي ارزشيابي سئوالات ،آزمونهاي برگزار شده توسط اساتيد را بصورت كمي و كيفي تجزيه تحليل نموده و با دادن نتايج بازخورد به اساتيد در بهبود كيفيت سئوالات آزمون ها كمك نمايد . و ضمناً با معرفي و بهره گيري از روشهاي ارزشيابي مناسب به گروههاي آموزشي و اساتيد در بهبود سنجش دانش ، نگرش و مهارت دانشجويان كمك نمايد .

اهداف
  • بهبود روند ارزشيابي دانشجو
  • ارتقاء عملكرد اساتيد در ارزشيابي و سنجش توانائيهاي دانشجويان

شرح وظايف

  • تجزيه و تحليل سئوالات چهار گزينه اي از طريق نرم افزار و ارائه نتايج به اساتيد
  • تدوين برنامه و دستورالعمل روشهاي ارزيابي دانشجو
  • تهيه لوگ بوك هاي مورد نياز
  • فراهم سازي مقدمات برگزاري آزمون آسكي پايان دوره اينترني
فعاليت ها
1- آيين نامه پيشنهادي درون دانشگاهي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان طي جلسات متعدد كميته ارزشيابي آزمون و اخذ نظرات گروههاي آموزشي در نيمسال اول 1389 تدوين گرديد و جهت اعلام نظرات تكميلي اساتيد به كليه دانشكده ها ارسال گرديد.
2- بعد از دريافت نظرات اساتيد دانشكده هاي دانشگاه جلسه بررسي نهايي آيين نامه درون دانشگاهي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان با حضور اعضاي كميته در تاريخ 89/12/22 برگزار و اصلاحات نهايي انجام و آيين نامه ، آماده طرح و تصويب نهايي در شوراي آموزشي دانشگاه گرديد. 
 
تاریخ به روز رسانی: 1397/03/28
تعداد بازدید: 1538
Powered by DorsaPortal