۱۳۹۹ جمعه ۴ مهر
راديولوژي
 
مسئول بخش:داود صفدري ده چشمه(كارشناس راديولوژي)
شماره تماس:03834482701

                                                                                      شرح وظايف واحد راديولوژي


1-انجام گرافي هاي عادي،تخصصي 
2-ارائه دستورات و آمادگي قبلي لازم براي بيماران بر حسب نوع گرافي هاي درخواستي با هماهنگي متخصصين راديولوژي
3-دقت در انجام گرافي هاي بعمل آمده بمنظور گرفتن كليشه هايي با كيفيت مطلوب
4-همفكري با متخصصين راديولوژي در تغيير نتايج و تهيه گزارش هاي لازم براي گرافي هاي انجام يافته و ارائه آن به بيمار
5-آشنايي با داروهاي مورد استفاده در راديولوژي و آگاهي از عوارضات جانبي آنها با همكاري متخصصين راديولوژي
6-طرح ريزي و انجام برنامه هاي آموزشي و تحقيقاتي با همكاري و نظارت راديولوژيستها
7-مطالعه لازم به منظور انتخاب روش هاي مناسب براي كار با پرتوهاي يون ساز
8-آماده نمودن بيمار زير دستگاه راديولوژي به نحوي كه مشاهده عضو بيمار براي عكس برداري امكان پذير باشد
9-انجام امور مربوط به آماده نمودن و بكار انداختن دستگاه با توجه به مدت تشعشع لازم و ساير عوامل فني كه جهت راديوگرافي يا فلورسكوپي مورد نظر بيمار بعمل مي آيد.
10-بررسي و كنترل قسمت هاي مختلف دستگاه هاي راديولوژي و راديوگرافي و اعلام موارد و نقص دستگاه هاي مورد بحث به مافوق
11-نظارت بر نحوه نگهداري و كاربرد دستگاه ها و چشمه هاي مولد پرتوهاي يون ساز و همكاري با سازمان ها و مراكز ذيصلاح كنترل پرتوها
12-شركت فعال در دوره هاي آموزشي مرتبط با شغل و پياده نمودن نتايج آن در انجام وظايف مربوطه
13-انجام يا مشاركت در تحقيقات كاربردري در عرصه نظام سلامت در رشته شغلي مروطه كه بايستي به تاييد مراجع ذيربط رسيده باشد.
14-همكاري و مشاركت با كارشناسان و متخصصين بخش راديولوژي جهت طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي و تحقيقاتي
15-تهيه و تنظيم آمار روزانه ، هفتگي و ماهانه
16-دقت در تاريخ مصرف فيلم
17-اقدام جهت استقرار مناسب بيمار
18-مطالعه پرونده بيمار يا پرسش حضوري
19-قراردادن كاست مناسب در دستگاه
20-كنترل ظهور و ثبوت فيلم ظاهر شده
21-اقدام مناسب از طريق تكنيك هاي مناسب
22-مشاوره با كارشناس راديولوژيست
23-ثبت و ارائه گزارش به مسئول بخش
24-تهيه فيلم هاي مورد نياز در سايزهاي مختلف
تاریخ به روز رسانی: 1398/09/18
تعداد بازدید: 489
Powered by DorsaPortal