۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد
پذيرش
نام: علي باز دارابي
سمت: مسئول واحد پذيرش

از آنجايي كه بخش پذيرش اولين گام جهت ورود بيماران به مراكز درماني است به اين نام خوانده مي‌شود، اما وظيفه حفظ مدارك مربوطه به بيماران ترخيصي و فوتي، مسئوليت انتقال بيماران ، دادن اطلاعاتي در مورد شرايط بيمار به وي نيز به عهده واحد پذيرش مي‌باشد. بنابراين واحد پذيرش بيمارستان در سازماني كه ارائه دهنده مراقبتهاي حرفه‌اي براي بيماران است به عنوان قلب بيمارستان محسوب مي‌گردد. واحد پذيرش به عنوان سيستم مخابره‌اي (پيغام‌رساني و انتقال اطلاعات) بيمارستان مي‌باشد .واحد پذيرش بيماران در بيمارستان نبايد صرفاً به عنوان پذيرش بيماران و گذراندن آنان از يك كانال روتين و فرستادن آنان به اطاق يا بخش باشد بلكه واحد پذيرش شبيه به ساير بخشهاي بيمارستان بايد خط ‌مشي‌هاي واضح و قابل دركي را داشته باشد كه فعاليتهاي گوناگون آن را تحت پوشش قرار دهد؛ و اين خط ‌مشي‌ها توأم با رعايت حقوق بيماران و ايجاد ارتباطي خوب بين بيمارستان و مراجعه كنندگان باشد. همچنين در واحد پذيرش رعايت حق محرمانگي بيمار در هنگام اخذ اطلاعات بايد رعايت گردد .

خط مشي‌هاي پذيرش عبارت است از:
-پذيرش و ترخيص بيماران
-انتقال بيماران
-ايجاد نظم جهت موارد اورژانسي و مرتب نمودن آن.
-صدور گواهي فوت
-ايجاد ارتباط مناسب با بيماران، عيادت كنندگان، ساير مراجعين كه به نحوي با بيمارستان ارتباط دارند.
-اجراي روند ترخيص در شرايطي كه با وجود خدمات ارائه شده به بيمار، وي فوت نموده است.

تاریخ به روز رسانی: 1398/09/11
تعداد بازدید: 3612
Powered by DorsaPortal