۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
سوپروایزران بالینی

حشمت الله محمودي ( سوپروايزر در گردش)
معصومه شاهقليان ( سوپروايزر در گردش)
 حسنعلي تيموري ( سوپروايزر در گردش)
 رضا فضل اللهي ( سوپروايزر در گردش)
فريدون مرداني ( سوپروايزر در گردش)
 نازنين عسگري( سوپروايزر در گردش)
حميد هاشمي ( سوپروايزر در گردش)
كبري ارشادي ( سوپروايزر در گردش)
زينب فاضلي ( سوپروايزر در گردش)
فرهاد نجفي ( سوپروايزر در گردش)
 
وظايف سوپروايزرها:

مربوط به كادر پرستاري :
كنترل حضور و غياب، كنترل فرم پرستاري ،كنترل رعايت شئونات اسلامي اعم از خواهر و برادر
كنترل نظم حين كار
بررسي ميزان كارايي پرسنل درحين انجام كار، كنترل كار بر بالين بيمار ، كنترل داشتن اتيكت ، بررسي فرآيند هاي پرستاري و نياز بيمار، مشخص كردن شيفت هاي كاري ، كنترل در تحويل و تحول بخشها ، كنترل تقسيم كار بر اساس دفتر تقسيم كار

مربوط به بخش :
چك ترالي ، كنترل اتاق درمان، كنترل اتاق پانسمان، كنترل سرويس بيمار ،كنترل نظافت عمومي

كنترل لوازم پزشكي، كنترل پرونده، كنترل كاردكس ، دفاتر بخش، كنترل پيگيري آزمايشهاو الحاق بر پرونده بيمار، تهيه آمار

مربوط به بيماران بخش:
بررسي حال عمومي بيماران، بررسي ظاهر بيمار از نظر لباس و نظافت
كنترل و پيگيري بيماران بدحال ، كنترل ترخيص و پذيرش بيماران
آموزشهاي لازم جهت پاشويه و انجام
كنترل نحوه دارو دادن ، اجراي مراقبت پرستاري
كنترل بيماران قبل و بعد از عمل جراحي
بررسي بيماران اعزامي، منتقله و فوت شده
بررسي هرگونه وضعيت پيش بيني نشده
نظارت بر مصرف مواد مخدر
كنترل بانك خون و پيگيري موارد مربوط
هماهنگي و ارتباط با اموري كه با بيمارستانهاي ديگر مرتبط است.
نظارت بر سرو و تهيه غذاي بيماران
بررسي حضور پزشكان آنكال و حضور به موقع بر بالين بيماران
تاریخ به روز رسانی: 1398/07/16
تعداد بازدید: 4484
Powered by DorsaPortal