دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
ميز خدمت ، غذا و دارو

 رديف
 عنوان خدمت
 فرآيند خدمت
 مستندات مورد نياز
 مسئول ارائه خدمت

انجام تحقيق و پژوهش در زمينه غذا، دارو، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشكي
فرآيند
مستندات
 

 انجام نظارت، آزمايش و كنترل كيفي مواد، فرآورده ها و اقلام مواد و محصولات و فرآورده هاي سلامت  فرآيند  مستندات  

 بررسي و تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي همكار و مجاز فرآيند
مستندات
 

 پاسخگوئي به شكايات و گزارشات واصله  فرآيند  مستندات  

 ثبت الكترونيك فراورده هاي دارو مخدر و داروهاي طبيعي فرآيند
مستندات
 
 6
ثبت الكترونيك فرآورده هاي شيرخشك و غذاي ويژه
 فرآيند  مستندات  
 7
 رديابي و ايجاد كاتالوگ انواع فرآورده هاي سلامت فرآيند
مستندات
 

 سامانه عملكرد و خود ارزيابي حوزه اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي معاونت  فرآيند  مستندات  

 نظارت، پايش و ارزيابي ازمايشگاه هاي كنترل غذا و دارو و تجهيزات پزشكي  فرآيند  مستندات  
  10
 فعال سازي مراكز پاسخگوئي سلامت فرآيند
مستندات
 
 11 صدور مجوز تاسيس داروخانه
 فرآيند  مستندات  
 12 صدور پروانه تاسيس داروخانه
 فرآيند  مستندات  
 13 ابطال و تاسيس همزمان( انتقال سرمايه)
 فرآيند  مستندات  
 14  صدور گواهي تشخيص صلاحيت فني  فرآيند  مستندات
 15  ابطال پروانه تاسيس داروخانه  فرآيند  مستندات  
 16 انجام آزمايشات مربوط به نمونه هاي مواد غذايي ارسال شده 
 فرآيند  مستندات  
 17  آناليز مشكوك به مشروبات الكلي  فرآيند  مستندات  
 18 صدور شناسه نظارت كارگاهي براي واحدهاي توليد و بسته بندي محصولات بومي و سنتي
 فرآيند  مستندات  
 19 تمديد پروانه هاي بهداشتي به ويژه پروانه ساخت 
 فرآيند  مستندات  
 20 مبارزه با عرضه لوازم آرايشي و بهداشتي تقلبي و قاچاق
 فرآيند  مستندات  
 21  صدور پروانه بهره برداري كارخانجات  فرآيند  مستندات  
 
  فرآيند
مستندات
 
 
   فرآيند  مستندات  
تاریخ به روز رسانی: 1397/02/06
تعداد بازدید: 5413
Powered by DorsaPortal