دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
ميز خدمت ،معاونت درمان
 
 رديف
 عنوان خدمت
 فرآيند خدمت
 مستندات مورد نياز
 مسئول ارائه خدمت
1
برگزاري سمينارها و كارگاه هاي آموزشي
فرآيند
مستندات
 
2
 بازديد موردي از مراكز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخيصي درماني
فرآيند
مستندات
 
3
فرآيند تقسيم و توزيع نيروهاي پزشكي
فرآيند
مستندات
 
4
 تمديد پروانه موسسات پزشكي
فرآيند
مستندات
 
5
اصلاحات موردي بر اساس تقاضاي موسسه پزشكي
فرآيند
مستندات
 
6
 ابطال پروانه موسسات پزشكي بر اساس تعزيرات پزشكي
فرآيند
مستندات
 
7
صدور گواهي پايان طرح پزشكان
فرآيند
مستندات
 
8
نظارت بر حسن اجراي برنامه تحول نظام سلامت در مراكز تابعه
 فرآيند مستندات
 
9
فرآيند لغو بر اساس زمانبندي تعيين شده در قرارداد تاسيس به دليل عدم معرفي ملك و يا تاخير در ارائه مدارك لازم
 فرآيندمستندات
 
 9  رسيدگي به شكايات مردم به صورت حضوري در حوزه معاونت درمان  فرآيند  مستندات  
10
 نظارت بر مطبهاي پزشكي عمومي بخش خصوصي  فرآيند  مستندات  
11
 دريافت خدمات بيماران بستري اورژانس بيمارستان  فرآيند  مستندات  
12
 پذيرش بيمار بستري الكتيو در بيمارستان  فرآيند  مستندات  
13
 اعزام بيماران اورژانسي بين جاده اي از محل حادثه به مراكز درماني  فرآيند  مستندات  
14
 اعزام بيمار به ساير مراكز بيمارستاني  فرآيند  مستندات  
15
 انتقال بيمار به بخش مراقبت ويژه  فرآيند  مستندات  
16
 احياء قلبي ريوي بيماران بستري در بخش  فرآيند  مستندات  
17
 رسيدگي به پرونده مرگ مادران باردار  فرآيند  مستندات  
18
 ارزيابي دوره اي عملكرد و وضعيت مراكز بيمارستاني  فرآيند  مستندات  
19
 ارزيابي عملكرد حاكميت باليني  فرآيند  مستندات  
20
 بازديدھاي دوره اي و موردي از مراكز وموسسات ارائه دھنده خدمات تشخيصي و درماني

مستندات
 
تاریخ به روز رسانی: 1397/02/15
تعداد بازدید: 5337
Powered by DorsaPortal