۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
واحد دبيرخانه
 معرفي : 
مسئول دبيرخانه شبكه :رسول آقابابايي 
 
وظايف دبيرخانه 

1-ثبت وارسال كليه نامه هاي وارده بر دبيرخانه مركزي

2-هماهنگي جهت دريافت تفكيك توزيع پست وفاكس نمودن كليه مكاتبات

3-اجراي دقيق اتوماسيون اداري دردبيرخانه وواحدهاي تابعه

4-بايگاني نامه ها دردبيرخانه

5-ارسال نامه مربوط به هزينه پستي دبيرخانه مركزي به مديريت ساختمان

6-ارتباط با دفتر پستي طرف قرارداد ونظارت بر حسن انجام امور پستي دفتر

7-پيگيري كليه امور اتوماسيون (مانند : رسميت بخشيدن به امضاء الكترونيك )

8-آموزش حضوري اتوماسيون به نماينده هاي معرفي شده از طرح واحدهاي تابعه

9-نظارت وهماهنگي جهت دريافت تفكيك توزيع پست وفاكس نمون كليه مكاتبات

تاریخ به روز رسانی: 1399/01/20
تعداد بازدید: 514
Powered by DorsaPortal