۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۸ تير
معرفي واحد توتمند سازي اساتيد
توانمند سازي اعضاي هئيت علمي Faculty Development
اعضاي هيئت علمي سرمايه هاي اساسي يك دانشگاه بوده و ارتقاء توانمندي آموزشي آنان منتج به توانمندي سيستم آموزشي و تربيت نيروي انساني با مهارت و تبحر بيشتر مي گردد. لذا يكي از مهمترين اهداف مركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشكي توانمند سازي اعضاي هئيت علمي دانشگاه در راستاي ارتقاء كيفيت آموزشي باشد شناسايي نيازهاي آموزشي ،گامي مهم دربرنامه ريزي براي برنامه هاي رشداعضاي هيئت علمي بوده و نقش مهمي درارتقاي كيفيت آموزش دارد. اعضاي هيئت علمي مهمترين سرمايه هردانشگاه بوده و توانمندسازي آنان درزمينه تدريس ،دانش پژوهي و... سبب ميشود رسالت ها واهداف وسيع دانشگاهها نيز تحقق يابد.
اهداف
1. ارتقاء عملكرد آموزشي اساتيد با تاكيد بر فرايند ياد دهي و يادگيري
2. طراحي و اجراي متدهاي آموزشي نوين
3. ارتقاء سطح آموزشي كليه دوره ها با بهره گيري از روشهاي جديد آموزشي
4. بهبود كميت و كيفيت برنامه هاي توانمند سازي اعضاي هئيت علمي
فعاليت ها
1. نياز سنجي آموزشي جهت برگزاري كارگاهها و دوره هاي آموزشي مورد نياز
2. برگزاري كارگاهها و دوره هاي آموزشي مورد نياز
3. ارزيابي كارگاهها و دوره ها و ارائه بازخورد
4. برگزاري دوره هاي آموزشي مجازي
تاریخ به روز رسانی: 1397/08/28
تعداد بازدید: 534
Powered by DorsaPortal