۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
معرفی
 ا :
 
كارشناس مسئول واحد بيماريهاي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كيار
عليرضا پورحسن
كارشناسان:1-آقاي  مهدي ناخدايي زاده 2-آقاي اميرعلي ناطق3-خانم ليلا ميري4-زهراعالي پور
 
 

گروه مبارزه با بيماريهاي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كيار

 

معرفي واحد:

رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

پست سازماني

شماره تماس

رايانامه

1

عليرضا پورحسن

كارشناس بهداشت عمومي

 كارشناس مسئول مبارزه با بيماريها

 03822622688

Pourhasanalireza@YAHOO.COM

2

مهدي ناخدايي زاده

كارشناس بهداشت عمومي

 كارشناس مبارزه با بيماريهاغير واگير

03822622688

 nakhodazadeh@skum.ac.ir

3
4
اميرعلي ناطق
ليلا ميري
زهرا عالي پور 
 
  كارشناس تحقيقات آموزشي
 كارشناس بهداشت عمومي
كارشناس بهداشت عمومي 
كارشناس آموزش


03822622688

nategh_amir@yahoo.com

 

واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها از واحدهاي تابعه معاونت بهداشتي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد كه در قالب اداره كل مبارزه با بيماريها انجام وظيفه مي‌نمايد. در سطح كوچكتر آن در استانها و شهرستانها عهده‌دار امور مربوط به بيماريها مي‌باشد. 

 

اهم وظايف آن عبارتند از :

جمع آوري اطلاعات مربوط به سلامت وبيماري درشهرستان وتجزيه وتحليل آنها بمنظور شناسايي بيماري ها ومشكلات بهداشتي شايع در شهرستان وبرنامه ريزي واجراي راهكارهاي مناسب جهت مقابله با آنها (بيماري هاي واگير و غير واگير)

بيماريابي ،اجراي موازين پيشگيري وپيگيري ودرمان بيماري هايي كه بايد تحت مراقبت باشند ( واگير و غيرواگير )

داشتن توانايي لازم جهت مقابله با همه گيري بيماريهاي مختلف(بيماري هاي واگير و غير واگير)

آموزش كليه كاركنان بهداشتي و آحاد مردم دررابطه بابيماري هاي مختلف وراه هاي درمان و پيشگيري از آنها (بيماري هاي واگير و غير واگير)

 ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه بيمار ي هاي گوناگون به مراجعه كنندگان

تامين كليه واكسن هاي مورد نياز شهرستان ونگهداري آنها درشرايط و دماي مناسب (مديريت زنجيره سرد) و توزيع آنها درسطح مراكز واكسيناسيون شهرستان

برنامه ريزي و اجراي واكسيناسيون مناطق و جمعيت هاي آسيب پذير (عشاير،حاشيه شهر ها،اتباع بيگانه ومناطق فاقددسترسي به تسهيلات بهداشتي )

 

 

 

 انجام واكسيناسيون در گروه هاي خاص (مننژيت وكزاز درسربازان وهپاتيت Bدركاركنان بهداشتي وافراد درمعرض خطر )

با توجه به تغييرات درروند اپيدميولوژيك بيماري ها وتوجه بيشتر متوليان بهداشت جهاني به همه گيري هاي خاموش بيماري هاي غيرواگيرمانند ديابت ،پرفشاري خون،بيماري هاي ايسكميك قلب ،كم خوني ها و... در اولويت برنامه هاي بهداشتي اين شهرستان مي باشد.

عملكرد واحد پيشگيري ومبرزه با بيماريها-شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كيار-سال 96

1-بيماريابي وتشخيص ومراقبت ودرمان 6مورد بيمار مبتلا به مننژيت همراه با اقدات لازم در خصوص اطرافيان وافراد در تماس

2- بيماريابي.تشخيص ومراقبت ودرمان 2مورد هپاتيت هاي منتقله از راه خون همراه با اقدامات لازم در خصوص اطرافيان وافراد در تماس

3-پيگيري وتشخيص ودرمان 2مورد سل ريوي همراهبا اقدامات لازم در خصوص اطرافيان وافراد در تماس
  4-بيماريابي.تشخيص.ومراقبت ودرمان 7 مورد بيمار مبتلا به تب مالت همراه با اقدامات لازم در خصوص اطرافيان وافراد در تماس
 
 5-بيماريابي.تشخيص.ومراقبت ودرمان0مورد بيمار مبتلا سالك همراه با اقدامات لازم در خصوص اطرافيان وافراد در تماس
6-تهيه193 سواپ ركتال از مراجعين اسهالي از نظر بررسي بيماري التور
 
-بيماريابي.تشخيص.ومراقبت ودرمان93مورد بيمار مورد ابتلا به بيماريهاي اسهالي همراه با اقدامات لازم در خصوص اطرافيان وافراد در تماس
- بيماريابي.تشخيص.ومراقبت ودرمان51 مورد ابتلا به اورام ملتحمه چشمي همراه با اقدامات لازم در خصوص اطرافيان وافراد در تماس
9- - بيماريابي.تشخيص.ومراقبت ودرمان171از افراد حيوان گزيده برعليه بيماري هاري
 10-واكسيناسيون كودكان زير 6سال وزنان سنين باروري بر عليه بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن به ميزان 100درصد 
11-ارجاع 2 مورد از مادران ناقل تالاسمي(مينور)باردار جهت انجام آزمايشاتPND (تشخيص جنين قبل از تولد) ويك مورد سقط جنين مربوطه بر اساس جوابيه آزمايشات مربوطه
 
12-واكسيناسيون تعداد 358 نفر از مشمولين اعزام به خدمت مقدس سربازي بر عليه بيماريهاي ديفتري-كزاز-مننژيت
13- پيگيري ومراقبت هاي بهداشتي در خصوص تعداد 3200 از مبتلايان به ازدياد فشارخون
 
14- پيگيري ومراقبت هاي بهداشتي در خصوص تعداد 11538 از مبتلايان به بيماري ديابت تيپ1و2
15-  تهيه 204 عدد لام محيطي خون از افراد تب دار ومشكوك به مالاريا وارسال به آزمايشگاه تخصصي
16-ارجاع تعداد 35 1نفر از مبتلايان به ديابت جهت آزمايشHba1c 
 
 17-غربالگري وتهيه نمونه از 562 نفر از نوزادان متولد شده از نظر بيماريابي كم كاري مادرزادي تيروئيد وفنيل كتون اوري
  18-تهيه تعداد 169 نمونه سواپ ركتال از مراجعين اسهالي از نظر بيماري التور وارسال به آزمايشگاه
 19-تهيه تعداد 345 نمونه خلط از 115 نفر مشكوك به بيماري سل وارسال به آزمايشگاه
20-تهيه 59لام خون محيطي از افراد تب دار ومشكوك در امر بيماريابي مالاريا
21-بيماريابي صفر موردتشخيص مراقبت سياه سرفه محتمل
22-بيماريابي صفرموردتشخيص مراقبت ديفتري محتمل
تاریخ به روز رسانی: 1398/09/03
تعداد بازدید: 4649
Powered by DorsaPortal