۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
معرفی
شوراي سیاستگذاري HSR در راستاي هدفمند نمودن تحقیقات به منظور حل معظلات موجود در سیستم ارئه خدمات بهداشتي، درماني و حتي نظام آموزشي و پشتیباني تشکیل شدهاست . این شورا در جهت تغییر در شیوه مدیریت موجود به سمت فرهنگ تصمیم گیري بر اساس پژوهش و تمرین پروژه ها ي مداخله اي مي باشد که منجر به تغییر رفتار در آموزش ، درمدیریت و یا تغییر رفتار در شیوه هاي زندگي در جامعه مي گردد. در مراحل شکل گیري این شورابرقراري ارتباط با سایر معاونت هاي دانشگاه، سایر دانشگاه هاي استان ، سازمان ها و نهاد هاي خارج دانشگاه که به هر طریق در حفظ بهداشت و سلامت جامعه دخیل مي باشند ازاهمییت ویژه اي برخورار است . موفقیت چنین شورایی در گرو روشن بودن وظایف آن ، پویایي و فعالیت هر چه بیشتر مي باشد .

شوراي سیاست گذاري H.S.R متشکل از اعضاي زیر خواهند بود:

- معاونین پژوهشي، بهداشتي،درماني ،آموزشي و پشتیباني دانشگاه
- 2 تا3 نفر از محققین علاقمند به انتخاب ریاست دانشگاه
- 3 تا 4 نفر از کارشناسان اجرایي علاقمند از حوزه معاونت که داراي دانش و انگیزه لازم مي باشند
به عنوان تا ضمن همامنگي با مدیران حوزه خود بتوانند مشکلات را شناسایي و به شورا جهت ارزیابي ارائه نمایند.
- 2 نفر از دانشجویان علاقمند از کمیته تحقیقات دانشجویي
- 2 تا 3 نفر از نمایندگان سایر سازمان هاي دولتي و خصوصي مرتبط با سلامت مردم
تاریخ به روز رسانی: 1391/05/15
تعداد بازدید: 7939
Powered by DorsaPortal