۱۳۹۹ جمعه ۲۸ شهريور
شرح وظايف
1- تدوین ، بازنگري و اصلاح ضوابط و اصول کلي رعایت موازین شرعي ، حقوقي و اخلاقي در پژوهشهاي علوم پزشکي
2- بررسي و رفع خلاف و.... در مورد طرحهاي تحقیقاتي که در کمیته هاي منطقه اي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي پذیرفته نشده و موضوع مورد اعتراض مجري طرح واقع و یا به هر دلیل دیگر مورد خلاف قرار گرفته است.
3- و تصویب دستورالعمل کمیته کشوري
4- تهیه ، تنظیم و ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه هاي مربوط به کمیته هاي منطقه اي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي
5- نظارت بر حسن اجراي وظایف کمیته هاي منطقه اي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي سراسر کشور
6- معرفي نماینده جهت شرکت در جلسات مرتبط با اخلاق در پژوهشهاي علوم زیستي که توسط سازمانهاي بین المللي نظیریونسکو CIOMS ،سازمان جهاني بهداشت (WHO) ، سازمان کنفرانس اسلامي و ... برگزار مي گردد.
تبصره 1- طرحهاي تحقیقاتي موضوع بندهاي 1 و 2 این ماده اعم است از طرحهایي که از منابع بین المللي تامین هزینه شده و طرحهایي که از طرف محققین داخلي و خارجي جهت اجرا در داخل کشور پیشنهاد میشود.
تبصره 2- منظور از پژوهشهاي علوم زیستي - موضوع بند 6 این ماده - پژوهشهایي است که بر اساس تعریف سازمان جهاني بهداشت مربوط
به آن دسته از علومي میشود که موضوع تحقیق آنها انسان است (مانند پژوهشهاي علوم پزشکي ، زیست شناختي ، ژنتیک و غیره ).
ماده 5- این آئین نامه در 5 ماده و 5 تبصره در تاریخ 78/1/26 در کمیته کشوري اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي
تصویب تا دستورالعمل کمیته حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این آئین نامه توسط اعضاء کمیته کشوري تهیه و مورد اجراء گذاشته شود.

تاریخ به روز رسانی: 1391/05/16
تعداد بازدید: 7878
Powered by DorsaPortal