۱۳۹۹ جمعه ۲۰ تير
اموراداری

 
  آقاي اكبرداوري:كارشناس مسئول اموراداري شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كيار:تحصيلات:كارشناس ارشد مديريت

شرح وظايف امور اداري شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كيار

1-اعمال واجراي قوانين وآيين نامه هاي اداري واستخدامي صادره ازمنابع ذيصلاح

2-تهيه وارسال آيين نامه ها وبخشنامه ها ودستورالعمل هاي لازم اداري ابلاغ شده به مراكز بهداشتي ودرماني و واحدهاي تابعه

3-هماهنگي در اجراي برنامه هاي  مربوط به واحدهاي دبيرخانه-تلفن خانه-انبار-نقليه-كارگزيني-امورمالي

4-رسيدگي وكنترل درخواست تجهيزات وكالاهاي مورد نياز مراكز وخانه هاي بهداشت وديگر واحدهاي تابعه

5-شركت درجلسات متشكله از رياست شبكهوواحدهاي اداري-مالي-وساير كميته هاي شبكه

تامين نيروي مورد نيازامور اداري وديگر واحدهاي تابعه

انجام امور رفاهي كاركنان وتهيه وتنظيم طرح هاي مربوطه

8-برآورد ميزان ملزومات وابزار مصرفي اداري ونظارت برتوزيع آنها

9-نظارت برحسن انجام وظيفه كاركنان وثبت ورود خروج پرسنل

10-برگزاري جلسات آموزشي وتوجيهيجهت پرسنل تحت پوشش

11-نظارت برساختمان ها واماكن تحت پوشش جهت نگهداري بهينه ورفع نواقص

12-اجراي برنامه سبزوارزيابي روش هاي كاهش هزينه بدون دور شدن از اپتيموم
13-پيگيري  مسايل حقوقي در حوزه ساختمان وساخت وساز شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كيار 
 
تاریخ به روز رسانی: 1398/08/21
تعداد بازدید: 3102
Powered by DorsaPortal