۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ مرداد
لينك كميته كشوري و كميته هاي تحقيقات دانشجويي

كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بهزيستي و توانبخشي
كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده علوم پزشكي شوشتر
كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي قم
كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي فسا
كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي قزوين
كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي كاشان
كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي كردستان
كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي كرمان
كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان
كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي لرستان
كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي همدان
كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي يزد
كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي زابل
كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بجنورد
كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ارتش
 لينك كميته اخلاق
كميته ملي اخلاق در پژوهش هاي زيست پزشكي
تاریخ به روز رسانی: 1399/04/28
تعداد بازدید: 12225
Powered by DorsaPortal