۱۳۹۹ شنبه ۲۹ شهريور
1398/06/25 /Dorsapax/Data/Sub_2/File/photo_2019-07-29_09-34-40CCC.jpg
بيست و هفتمين جلسه ستاد اجرايي برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه علوم پزشكي شهركرد برگزار شد
وبدا؛ سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، از تشكيل بيست و هفتمين جلسه ستاد اجرايي برنامه تحول نظام سلامت اين دانشگاه خبر داد.
به گزارش وبدا؛ دكتر علي ضامن صالحي فرد افزود: اين جلسه در دوازدهمين روز از شهريورماه 98 با حضور رياست دانشگاه و ساير اعضا در سالن كنفرانس مجتمع رحمتيه برگزار شد.
وي تصريح كرد: در راستاي ارائه گزارش ستاد اجرايي پرونده الكترونيك سلامت، گزارش نظام ارجاع توسط كارشناسان حوزه معاونت درمان ارائه و مقرر گرديد: با توجه به اجراي برنامه نظام ارجاع الكترونيك بيمارستان سيدالشهداء(ع) فارسان ساير بيمارستانها نيز به اين برنامه بپيوندند و گزارش كامل توسط تيم اجرايي برنامه نظام ارجاع استان در جلسه آتي ارائه گردد.
وي اظهار داشت: همچنين با توجه به گزارش ارسال الكترونيك اسناد توسط كارشناسان معاونت درمان و مدير پروژه ارسال الكترونيك دانشگاه و وجود برخي از چالشها و موانع كار از جمله كمبود نيروي تخصصي در اين حيطه، اشكالات وارده به فرآيند ترخيص، بي اطلاعي تيمهاي آموزشي از ضوابط رسيدگي به پرونده مقرر گرديد: نسبت به بكار گيري نيروهاي كمكي توانمند جلسه و اتخاذ تصميمات مشترك دو معاونت درمان و آموزشي، اطلاع رساني به كليه گروههاي آموزشي، ساماندهي فرآيند ترخيص و رسيدگي اقدام گردد و ساير بيمارستان ها نيز از اين رويه تبعيت نمايند.
دكتر صالحي فرد گفت: با توجه به اهميت رصد نمودن درآمدها، كاهش هزينه دارو و تجهيزات پزشكي، جلوگيري از تحميل كسورات ناشي از ثبت يا عدم ثبت خدمت، حسب تاكيد رياست محترم دانشگاه نيز مقرر گرديد: كميته دانشگاهي اقتصاد دارو درمان و تجهيزات پزشكي زير نظر رياست دانشگاه به صورت دوره اي و فصلي تشكيل گردد و كليه مباحث مربوط به احصاء و افزايش درآمدها با رويكرد ساماندهي و برنامه ريزي جهت درآمدهاي مراكز درماني تشكيل گردد.
وي اضافه كرد: همچنين راهكارهاي افزايش درآمدها و برنامه ريزي آن در دستور كار قرار گيرد و معاونت توسعه مديريت و منابع و معاونت مسؤوليت پيگيري امور اجرايي اين كميته مي باشند.
سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي شهركرد گفت: پيرو طرح برخي از چالشها و مشكلات مربوط به سامانه اطلاعات بيمارستان(HIS) ميزان كارآمدي و عملكرد سامانه در قالب شاخصها و معيارهاي ارزيابي سامانه هاي اطلاعات بيمارستاني، بررسي و نتيجه در جلسه ستاد اجرايي مطرح گردد و همچنين با توجه به مشكلات مطرح شده مربوط به سپاس و عدم ارسال پرونده هاي پزشكي، پيگيري و اقدام لازم به عمل آيد.
دكتر صالحي فرد، با اشاره به اهميت كليه مصوبات فوق الذكر اظهار داشت: همچنين مقرر گرديد: جزييات هر بند در كميته هاي ستاد اجرايي مطرح و پيگيري گردد و موضوعات مربوط به امور درآمد و كاهش هزينه ها در دستوركار كميته منابع و مصارف دانشگاه قرار گيرد.
تعداد بازدید: 34
Powered by DorsaPortal