دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۹/۱۱
در باره دانشگاه
نگاهي به استان چهارمحال و بختياري :
استان چهارمحال وبختياري با مساحت 16416 كيلومتر مربع در جنوب غربي كشور بين 31 درجه و 9 دقيقه تا 32 درجه و 49 دقيقه عرض شمالي و 49 درجه و 29 دقيقه تا 51 درجه و 26 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ در مركز رشته كوههاي زاگرس قرار دارد.
اين استان از سمت شمال و مشرق به استان اصفهان،از غرب و جنوب غربي به استان خوزستان از جنوب و جنوب شرقي به استان كهگيلويه و بوير احمد و از شمال غرب به استان لرستان محدود است.
استان چهار محال و بختياري با ارتفاع متوسط 2153 متر از نظر توپوگرافي يك سرزمين تپه ماهوري با دشتهاي ميان كوهي كه توسط ارتفاعات از يكديگر جدا شده اند مي باشد. بر اين اساس حدود 85 درصد از مساحت استان را ارتفاعات و تپه ماهورها و مابقي آن را دشتها و تالاب ها در بر مي گيرند. استان توسط سلسه جبال زاگرس با جهت شمال غربي – جنوب شرقي پوشيده و مشتمل بر ارتفاعات و قله هايي با ارتفاعات با لايي4000 متر زرد كوه ، شاه شهيدان و 4000-3500 كوه سفيد كوه ، ايلبيگي ، سالداران ، كلار ، سبز كوه كلونچي و ... مي باشد .
مركز اين استان، شهركرد در ارتفاع 2066 متري از سطح دريا قرار دارد كه مرتفع ترين شهر در بين مراكز استاني بوده و به همين سبب اين استان به بام ايران شهرت يافته است. اين منطقه داراي 1 درصد از مساحت كشور بيست و دومين استان از نظر مساحت مي باشد. چهارمحال وبختياري تا قبل از سال 1332 در قالب شهرستان شهركرد و بختياري از شهرستانهاي استان اصفهان يكي از استانهاي 10 گانه آن زمان محسوب مي شد. در همين سال با توجه به ويژگيهاي متمايز اقتصادي، سياسي و اجتماعي حاكم بر منطقه از استان اصفهان منتزع و به عنوان فرمانداري مستقل چهارمحال و بختياري در تقسيمات كشور قرار گرفت. در سال 1337 اين فرمانداري به فرمانداري كل و سپس در سال 1352 طبق مصوبه وزيران به استانداري ارتقا يافت.در حال حاضر اين استان با جمعيتي نزديك به 959385 نفر،داراي 9شهرستان به نامهاي اردل، بروجن، فارسان، شهركرد، لردگان، كوهرنگ ،كيار، بن و سامان
، 40 شهر ، 25 بخش و 50 دهستان است.
استان چهارمحال و بختياري منطقه اي است كوهستاني كه تقريبا 76% آن را كوهها و تپه ها و 24% ديگر را دشت هاي آبرفتي وفلات ها تشكيل مي دهد. به علت ماهيت كوهستاني مرتفع و قرار گرفتن در مسير بادهاي مرطوب سيستم مديترانه اي و تخليه باد اين سامانه ها، استان داراي بارش نسبتاً مناسبي مي باشد. غالباً در مناطق مرتفع بارش به صورت برف بوده و وجود ارتفاعات پوشيده از برف يكي از ويژگيهاي اقليمي و جاذبه هاي زمستاني اين استان است. مهمترين رشته كوه اين منطقه زردكوه بختياري است كه سخاوتمندانه رودخانه هاي بزرگ كارون و زاينده رود را به كشور هديه مي كند. وجود 20 رودخانه دائمي به طول 905 كيلومتر و چشمه هاي متعدد با گواراترين آبها بسان گردنبند فيروزه اي، زينت بخش استان بوده و با جريان در رگهاي آبي كشور، طراوت، آباداني و حيات را در مسير كوچ خود به استان هاي خوزستان و اصفهان ارمغان مي برد.
در كنار جاذبه هاي متعدد تاريخي و فرهنگي، نظير ابنيه تاريخي، محوطه ها و آثار باستاني فرهنگ عشايري، بزرگان فرهنگ و هنر استان، دامنه هاي زاگرس نيز گنجينه اي از طبيعت فرا روي ما گذاشته ، مناظر بديع و زيبا، تا بدانجا كه چهارمحال و بختياري را بهشت طبيعت دوستان و گردشگران ناميده اند.چشمه ها و رودخانه ها، دشت لاله هاي واژگون و مناطق حفاظت شده و شكار ممنوع بسياري نظير قيصري ، شيدا ، هلن ، سبزكوه ، تنگ صياد و جنگل هاي بلوط، يا همان طلاي سبز زاگرس، كه تنوع بالغ بر 923 گونه گياهي با ارزش 294 گونه جانوري و چشم اندازهاي كم نظير را در خود جاي داده اند، تنها بخشي كوچك از اين بهشت به شمار مي آيد.
نگاهي به حوزه سلامت استان :
بخش سلامت استان زير نظر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان چهار محال و بختياري مديريت مي گردد.
فعاليتهاي اصلي دانشگاه :
1- ارائه خدمات بهداشتي به جمعيت تحت پوشش از طريق مراكز بهداشتي، پايگاه ها و خانه هاي بهداشت استان و تلاش در جهت ارتقاء سطح سلامت مردم
2- ارائه خدمات درماني به جمعيت تحت پوشش از طريق مراكز درماني و بيمارستان هاي استان و تلاش در جهت ارتقاء كمي وكيفي خدمات ارائه شده به مردم
3- آموزش و تربيت دانشجويان در رشته هاي مختلف علوم پزشكي وپيراپزشكي و توسعه و ارتقاء كميت و كيفيت آموزشهاي تخصصي حوزه سلامت
4- ايجاد امكانات تحقيقي و پژوهشي بمنظور افزايش توان علمي در رابطه با مسائل بهداشتي ودرماني در سطح استان

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان چهار محال و بختياري :
قدمت سيستم ارائه خدمات بهداشت و درمان استان از نيم قرن تجاوز نمي كند. تا قبل از انقلاب شكوهمند اسلامي فعاليتهاي اين بخش تحت عنوان سازمان بهداري تنها به خدمات درماني آن هم بصورت ناقص و در قالب دو بيمارستان و چند درمانگاه كه عمدتاً در شهرها مستقر بودند محدود مي گرديد. مراكز مذكور عمدتاً توسط پزشكان خارجي اداره مي شد و خلأ ساير نيروها از جمله ماما، پرستار و بهورز كاملاً محسوس بود. از نظر مراكز آموزش عالي هيچگونه مركز آموزشي مستقلي در سطح استان وجود نداشت و جويندگان دانش با تحمل رنج و مشقت فراوان ناگزير به مهاجرت به شهرهاي بزرگ مي شدند. در سال 57 با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي تحول اساسي در زمينه هاي مختلف در كشور و استان اتفاق افتاد و در فاصله زماني سالهاي 57 تا 64 كارشناسان و متخصصان بخش بهداشت و درمان نسبت به طراحي سيستم شبكه هاي بهداشتي، درماني در سطح كشور همت گماردند. اين طرح كه بر مبناي تحقق عدالت اجتماعي و رفع نيازهاي مناطق محروم استوار بود، پس از اجراي آزمايشي، مورد حمايت مسؤولين نظام قرار گرفت و گسترش چشمگيري در سطح كشور، بخصوص در استان چهارمحال و بختياري يافت.
از سال 1364 سازمان منطقه اي بهداري به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني، تغيير نام داد و بطور كلي ساختار آن متحول و مأموريتهاي جديد در ارتباط با بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش، غذا و دارو، فرهنگي، دانشجوئي و توسعه مديريت و منابع براي آن پيش بيني شد. مطالعه روند رشد خدمات در استان در فاصله سالهاي 65 تا 70 گوياي اين واقعيت است كه وضعيت بهداشت و درمان از بهبود نسبي برخوردار بوده و روند رشد آن ادامه پيدا كرده است.
در دهه دوم شكل گيري نظام جديد سلامت يعني از سال 74 تا كنون و پس از فراغت از كميت ها و توسعه واحدهاي بهداشتي، درماني و افزايش ميزان دسترسي مردم به خدمات، كيفيت خدمات در ابعاد مشخص مورد توجه قرار گرفت و بعنوان يكي از اولويتهاي مهم دانشگاه در دستور كار قرار گرفت، كه با اجراي طرح هاي مختلف و پايلوت كشوري، پايه هاي بهداشت و درمان استوار شد.
استان چهارمحال وبختياري در سال1357 كه سال پيروزي انقلاب ،محسوب مي شود با جمعيتي بالغ بر 433000نفر از سه بيمارستان و تعداد 258 تخت بيمارستاني برخوردار بود. شاخصهاي درماني استان در وضعيت خوبي نبودند و با توجه به محروميت اكثر مناطق استان و پايين بودن سطح زندگي مردم ،متاسفانه مردم دسترسي چنداني به خدمات درماني مورد نياز نداشتند. با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و آغاز برنامه هاي كاري وزارت بهداشت افزايش تخت و منابع بيمارستاني در دستور كار قرار گرفت، به گونه اي كه در دهه 1370 تغييرات اساسي در سطح درمان كشور و استان رخ داد.
حوزه آموزش :
اين دانشگاه از سال 1365 كار خود را با پذيرش 240 دانشجو در سه رشته و دو مقطع تحصيلي در قالب دو دانشكده آغاز كرد نتايج به دست آمده نشان مي دهد سير افزايش دانشجويان از سال تاسيس دانشگاه روندي صعودي داشته است به طوري كه درصد تغييرات تعداد دانشجويان در سال 1365 نسبت به سال 1396 ، 3/90 درصد افزايش داشته است و هم اكنون قريب به 2494 دانشجو در 38 رشته و 8 مقطع تحصيلي دكتري تخصصي باليني ، دكتراي PHD ، دكتراي حرفه اي ، دكتراي تخصصي پژوهشي، كارشناسي ارشد ، كارشناسي پيوسته وناپيوسته ، كارداني و در 7 دانشكده پزشكي، پيراپزشكي، بهداشت، پرستاري و مامائي شهركرد و پرستاري بروجن،‌ فناوري هاي نوين و دندانپزشكي مشغول به تحصيل مي باشند .
تعداد اعضاي هيات علمي دانشگاه در حال حاضر 228 نفر و شامل6 استاد ، 29 دانشيار ، 163 استاديار و 29 مربي و 1نفر استاديار پژوهشي مي باشد . از ابتداي تاسيس دانشگاه تا كنون قريب به 10936 دانشجو از اين دانشگاه فارغ التحصيل شده اند كه از اين تعداد 3701 نفر(نزديك به 35 درصد) به مقاطع تحصيلي بالاتر راه يافته اند. كسب چندين مدال در المپيادهاي دانشجويي طي سال هاي 93تا 96 و راه يابي 5 نفر از دانشجويان به مرحله تيمي المپياد كشوري در سال جاري، كسب رتبه بورد تخصصي توسط 4نفر در دو سال گذشته از جمله موفقيت هاي آموزشي اين دانشگاه محسوب مي گردد. بهره مندي دانشجويان دانشگاه از 22450 متر مربع فضاي آموزشي در دانشكده ها و بيمارستان ها، تجهيزات مدرن آموزشي، كمك آموزشي و تحقيقاتي، امكان بهره مندي از سه مركز تحقيقاتي و يك پژوهشكده علوم پايه سلامت، دو بيمارستان آموزشي ، دو كتابخانه تخصصي مجهز به جديد ترين منابع علمي ، امكان بهره مندي اساتيد و دانشجويان از خدمات كامپيوتري و اينترنت برگ زريني از سند توسعه آموزش پزشكي در استان است .
حوزه بهداشت :
حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه هم اكنون با در اختيار داشتن 9 مركز بهداشت شهرستان،62 مركز خدمات جامع سلامت شهري و 61 مركز خدمات جامع سلامت روستايي، 3 مركز آموزش بهورزي، 302 خانه بهداشت، 29 پايگاه سلامت شهري و 4 پايگاه سلامت روستايي و 4 واحد تسهيلات زايماني، با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي توفيقات چشمگيري داشته است به طوري كه تعداد شبكه هاي بهداشتي و درماني، مراكز بهداشتي شهري و روستايي، مراكز آموزش بهورزي، پايگاه هاي بهداشت غير ضميمه ، واحدهاي تسهيلات زايماني و مراكزي كه در زمينه ازدواج مشاوره ارائه مي دهند از 145 باب پيش از انقلاب اسلامي به 470 باب افزايش يافته است.
همچنين ميزان دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني در روستاها از 35 درصد به 100 درصد ، تعداد پزشك عمومي از 15 به 373 نفر و تعداد بهوزران از 90 نفر به 569 نفر در سال 96 رسيده است.
حوزه تحقيقات و فن آوري :
فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه منجر به كسب رتبه اول پژوهشي در 15 سال پياپي بين دانشگاههاي علوم پزشكي همتراز از سال 1382 تا سال 1397 گرديده است وموجب اهداء لوح تقدير و تنديس جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي از سوي رياست محترم جمهوري به دانشگاه علوم پزشكي شهركرد گرديد كه بيانگر بالندگي اين دانشگاه در عرصه توليد علم و توسعه علمي استان است.همچنين در حوزه تحقيقات دانشجويي در سال 1396 براي اولين بار موفق به اخذ رتبه اول پژوهشي در بين دانشگاه هاي همتراز شده و لوح تقدير و تنديس جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي را دريافت نمود .
در راستاي توسعه زيرساخت هاي پژوهشي در دانشگاه مي توان گفت: اگر چه تا ده سال گذشته زيرساخت ها و ظرفيت هاي پژوهشي قابل ذكر در دانشگاه وجود نداشت ولي در دهه اخير زير ساخت هاي پژوهشي بسيار در دانشگاه فراهم گرديد كه اهم آنها شامل : تاسيس و راه اندازي پژوهشكده علوم پايه سلامت (در سال 1396)، تاسيس مراكز تحقيقاتي سرطان (تاسيس 1396)، مدل سازي سلامت (تاسيس 1395)، پرستاري و مامائي جامعه نگر (تاسيس 1395)، عوامل اجتماعي موثر بر سلامت (تاسيس: 1391)، بيوشيمي باليني (تاسيس 1390) ، گياهان داروئي (تاسيس 1386) و مركز تحقيقات سلولي و مولكولي (تاسيس 1384)، راه اندازي مراكز توسعه تحقيقات باليني در مراكز آموزشي درماني آيت الله كاشاني و هاجر شهركرد ، تصويب و راه اندازي آزمايشگاه جامع تحقيقات در سال 1396، راه اندازي دو برنامه ثبت سندرم هاي حاد كرونر (ACS) و مداخلات كرونر در سالهاي 1395 و 1396، تاسيس و راه اندازي مركز رشد فناوري سلامت دانشگاه (1392) و استقرار تعداد 3 شركت دانش بنيان و 12 واحد فناور در اين مركز ، راه اندازي كتابخانه ديجيتال دانشگاه در سال 1396، توسعه كتابخانه مركزي و راه اندازي كتابخانه هاي دانشكده ها و بيمارستان هاي دانشگاه و راه اندازي مركز كوهورت دانشگاه (1394) مي باشد.
نمايه شدن 1848 مقاله در پايگاه استنادي Scopus ، نمايه شدن 1088 مقاله در پايگاه استنادي ISI ، چاپ بيش از 153 مقاله در مجلات Q1 از ابتدا تا كنون، بيش از 147 مورد همكاري بين المللي در چاپ مقالات توسط پژوهشگران دانشگاه و 14888 ارجاع به مقالات دانشگاه بخش ديگري از دستاوردهاي حوزه پژوهشي اين دانشگاه بشمار مي رود.
حوزه توسعه مديريت و منابع :
اين حوزه با جذب منابع مالي، تأمين و توزيع نيروي انساني، مديريت خدمات پشتيباني، اجراء و نظارت برطرح هاي عمراني و توسعه زير ساختهاي بهداشت و درمان مسير رشد و ارتقاء شاخص هاي سلامت استان را هموار مي سازد.
در مجموع اين معاونت مشاركت لازم در انجام بيش از صدها پروژه عمراني، را با دانشگاه علوم پزشكي استان داشته و هم اكنون اين مجموعه را در انجام 300 پروژه در دست اقدام ، ياري مي نمايد.
حوزه فرهنگي دانشجويي :
اين حوزه با در اختيار داشتن 14114 متر مربع خوابگاه دانشجويي و 19000متر مربع فضاي ورزشي ارائه خدمات رفاهي و فرهنگي به دانشجويان را بعهده دارد بطوريكه سالانه بالغ بر 711 مورد خدمات مشاوره اي و بيش از 200 مورد فعاليت فرهنگي در حوزه دانشجويان ارائه مي دهد. كسب رتبه هاي ممتاز در جشنواره هاي مختلف فرهنگي و ورزشي كشور توسط دانشجويان دانشگاه از جمله موفقيتهاي اين حوزه محسوب مي گردد.
حوزه درمان :
اين حوزه هم اكنون با در اختيار داشتن 2 مركز آموزشي، درماني، 8 بيمارستان، 1516 تخت فعال بيمارستاني، 549 پزشك عمومي، 282 پزشك متخصص و فوق تخصص، 212 دندانپزشك ، 1566پرستار، 124 تخت ويژه، 98 آمبولانس پيش بيمارستاني(115)، بيمارستاني و 51 آمبولانس مراكز بهداشتي و امكانات تشخيصي ، آنژيوگرافي، CT scan ، MRI خدمات تخصصي خود را در رشته هاي داخلي، اطفال، زنان، جراحي عمومي، عفوني، بيهوشي، چشم پزشكي، پاتولوژي، گوش و حلق و بيني، راديولوژي، ارتوپدي، قلب و عروق، پوست، ارتودنسي، داخلي مغز و اعصاب، جراحي مغز و اعصاب، روانپزشكي، طب فيزيكي و سوختگي و خدمات فوق تخصصي را در رشته هاي جراحي فك و صورت، راديوتراپي، ريه بزرگسالان، گوارش بزرگسالان، گوارش كبد و آندوسكوپي، كليه، روماتولوژي، نوزادان، قلب كودكان، اكو كارديوگرافي قلب، غدد بزرگسالان، بيماريهاي اعصاب كودكان، جراحي چشم(پيوند قرنيه)، بيماريهاي عفوني كودكان، جراحي توراكس، جراحي قلب باز ارائه مي نمايد.فعاليتهاي حوزه درمان دانشگاه باعث كاهش چشم گير مراجعات بيماران استان به استانهاي همجوار در فاصله زماني سالهاي 85 تا 97 گرديده است.
احداث و راه اندازي كلينيك ناباروري در استان نيز از ديگر اقدامات درماني سالهاي اخيرمي باشد. مراقبتهاي ويژه پزشكي استان نيز يكي ديگر ازدستاوردها دردوران انقلاب است كه با بكار گيري تجهيزات پيشرفته و كادر پزشك متخصص خدمات CCU-ICU.NICU، هم در بيمارستانهاي مركز استان وهم بيمارستانهاي شهرستاني محقق گرديده است.
يكي ازتلاش هاي مستمرحوزه درمان دانشگاه جذب پزشكان متخصص و فوق تخصص از سراسر كشور در جهت انجام برنامه هاي درماني مي باشد.همچنانكه برخورداري از نيروهاي متخصص از دلايل اصلي پيشرفت بهداشت و درمان استان مي باشد.
از برنامه هاي ديگر در چند ساله اخير تحت پوشش قرار دادن بيماران خاص(دياليزي،هموفيلي،تالاسمي،MS ) مي باشد. بادر نظر گرفتن منابعي چون بخشهاي دياليز و تالاسمي در بيمارستانهاي استان اين بيماران تحت مراقبت قرار مي گيرند و از خدمات رايگان بيمارستان برخوردار مي شوند.
ازاقدامات ديگربكارگيري تجهيزات پيشرفته تشخيصي CTو MRIدر جهت درمان مؤثر بيماران مي باشد.
يكي از اقدامات مهم توسعه خدمات و مراقبتهاي درماني بيماران قلبي- عروقي است، كه با راه اندازي بخشهاي مراقبت ويژه قلب(CCU) ودستگاههاي پيشرفته همچون اكوكارديوگرافي،تست ورزش وآنژيوگرافي...در بيمارستانهاي استان فرايند درمان بيماران طي مي شود.
همچنين راه اندازي مراكز خصوصي همچون مراكز جراحي خصوصي ،كلينيكهاي مختلف اعم از فيزيوتراپي،بينايي سنجي،راديو لوژي ،شنوايي سنجي،تغذيه،مامايي ،مطابق با استاندارد و بر اساس نياز مردم از ديگر اقدامات صورت گرفته در راستاي توسعه زيرساخت هاي درمان و ارائه خدمات هرچه بهتر به مردم طي سالهاي اخير بوده است.
بر اساس روند رشد اشغال تخت: در سال 1357 به ضريب اشغال تخت 48 %و در حال حاضر در ابتداي سال1397ضريب اشغال تخت 73% ، نشان از فراهم بودن خدمات با رعايت استانداردهاي اقتصاد سلامت مي باشد
حوزه غذا و دارو :
دسترسي مردم به داروهاي مورد نياز و نيز حق بهره مندي از مواد غذايي، بهداشتي و آرايشي سالم از حقوق مسلم شهروندي است كه اين امر از وظايف حوزه دارو و غذاي دانشگاه است. اين حوزه با برخوداري از 129 داروساز ،96 داروخانه سرپايي و 10 داروخانه بيمارستاني و همچنين 20 كارشناس كنترل مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي بر مواد غذايي وظايف مورد نظر را به انجام مي رساند.
افزايش ميزان دسترسي جمعيت به داروخانه در جهت تهيه اقلام دارويي مورد نياز از جمله دستاوردهاي استان در حوزه غذا و دارو است؛ با توجه به نياز مردم به دسترسي به خدمات دارويي در جهت تامين اقلام داروئي مورد نياز و تلاش در جهت افزايش دسترسي به خدمات دارويي و داروخانه در كليه نقاط استان به ويژه مناطق محروم، نسبت جمعيت به داروخانه در سال 1365 ، هر 15799 نفر يك داروخانه به هر 9993 نفر يك داروخانه در سال 96 رسيده است كه نشان دهنده افزايش سرانه دسترسي به خدمات دارويي و داروخانه مي باشد.
كاهش اقلام دارويي تجويز شده در جهت تجويز و مصرف منطقي دارو از ديگر دستاوردهاي استان در اين حوزه است، ميانگين اقلام دارويي به عنوان يكي از مهمترين شاخص هاي تجويز دارو بوده و در ميزان سرانه مصرف دارو در كشور و مصرف منطقي دارو و پيشگيري از عوارض ناخواسته داروها بسيار مهم است و با توجه به برگزاري دوره هاي بازآموزي و بررسي عملكرد نسخه نويسي پزشكان و مكاتبات متعدد با ايشان اين شاخص بهبود يافته است. (ميانگين اقلام دارويي از 79/4 در سال 77 به 9/2 در سال 96 كاهش يافته است.)
حوزه اجتماعي و مشاركت هاي مردمي:
اقدامي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، براي ساختارمند كردن دو موضوع محوري و مهم نظام سلامت كشور، يعني مشاركت‌هاي اجتماعي و همكاري‌هاي بين‌بخشي، با تشكيل معاونت اجتماعي وزارت بهداشت، انجام داد، مي‌تواند منشا بركت و خير براي نظام سلامت كشور باشد.
همان طور كه خبرگان و متخصصان نظام سلامت، اذعان دارند، 75 درصد عوامل موثر بر سلامت را عوامل اجتماعي، تشكيل مي‌دهند به همين دليل، مهم است كه براي هدايت و جهت‌دهي اين عوامل به سمت بهبود، نظام سلامت، ساختاري را طراحي كند تا بتواند از اين ظرفيت‌ها بهره لازم را برد.
در سال‌هاي گذشته، اين مباحث بيشتر قائم به افراد بوده تا به ساختار، لذا در مقاطعي بحث‌هاي مربوط به مشاركت و همكاري‌هاي بين‌بخشي پررنگ مي‌شد و اولويت پيدا مي‌كرد و در مقاطعي، مباحث مربوط به مشاركت‌هاي اجتماعي و همكاري‌هاي بين‌بخشي، تحت الشعاع موضوعات ديگر قرار مي‌گرفت.
به نظر مي‌رسد، اين الگو (تشكيل معاونت اجتماعي در وزارت بهداشت) مي‌تواند، مدلي مناسب براي تكميل و تداوم طرح تحول سلامت و همچنين الگويي مطلوب، براي نظام‌هاي سلامت منطقه و دنيا باشد.
از اين رو معاونت اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد از بهمن ماه سال 95 فعاليت خود را بطور رسمي آغاز و ضمن همكاري ومشاركت در برگزاري همايش هاي آموزشي و فرهنگي در راستاي آگاهي بخشي به عموم مردم و جلب مشاركت هاي مردمي براي اجراي هرچه بهتر برنامه هاي كلان حوزه سلامت وارد عمل شده است.
همچنين اين معاونت در مدت كوتاه فعاليت خود نسبت به جمع آوري ليست نيازمنديهاي دانشگاه، و تهيه بانك اطلاعاتي موسسات و سمن هاي حوزه سلامت و آسيب هاي اجتماعي و تشكيل شوراي پيام رسان سلامت دانشگاه ها، سازمان ها و نهادهاي دولتي استان و انديشگاه سلامت استان و تشكيل و راه اندازي خانه مشاركت مردم در سلامت استان، تشكيل كميته ديده باني سلامت ، تهيه نيم رخ سلامت استان اقدام و با فراهم نمودن زمينه تدوين برنامه جامع سلامت استان نسبت به ارتقاء سطح سلامت جامعه و داشتن جامعه سالم، با نشاط و مولد انجام وظيفه مي نمايد.
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
دي ماه 1397
تاریخ به روز رسانی:
1397/10/19
تعداد بازدید:
10906
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal