بیمارستان امام جواد ناغان
۱۳۹۹/۷/۴
امور مالي
نام و نام خانوادگي: ايرج خسروي
سمت: مسئول امور مالي
 
نام و نام خانوادگي: عزيزالله رئيسي چهرازي
سمت : حسابدار نظام نوين

معرفي واحد:-واحد مالي بيمارستان از سال تاسيس (1386)تاكنون زير نظر واحد مالي شبكه بهداشت ودر مان اردل فعاليتهاي مالي خود را توسط كارشناسان امور مالي بيمارستان وشبكه به صورت هماهنگ با رعايت قوانين مندرج در آيين نامه هاي مالي ومعاملاتي دانشگاه شروع نموده است .
-مديريت مالي مراكز درماني تا حدودي مشابه شاهرگ حياتي يك سيستم مي باشد كه نبود ويا عدم دقت در آن مي تواند حيات سازمان را به مخاطره بيندازد.

شرح وظايف مسئول واحد:
الف-برنامه ريزي،هدايت،هماهنگي وكنترل فعاليتهاي مالي در چهار چوب مقررات وقوانين موجود در آيين نامه ودستورالعملهاي مصوب امور مالي.
ب-تهيه وتنظيم بودجه پيشنهادي وتحويل آن به واحد بودجه دانشگاه جهت تعيين دستورالعمل بود جه مصوب براي هر سال.
ج-ايجاد هماهنگي ونظارت بر پرسنل امور مالي براي انجام كليه امور محوله .
د-پي گيري تخصيص هاي اختصاص يافته به امور مالي،ورابط بين بيمارستان وامور مالي دانشگاه.
ه-نظارت بر ثبت كليه اسناد مالي در سامانه تعهدي نظام نوين مالي دانشگاه.
و-آماده سازي وجوابدهي به كليه نامه ها واطلاعات خواسته شده از سوي دانشگاه ومعاونت درمان .

واحدهاي زير مجموعه:
الف- واحد درآمد
ب- دفتر داري وصدور سند
ج- دريافت وپرداخت
د- رسيدگي
ه- اموال
********************************

الف-واحد درآمد:

حسابداري به عنوان مهمترين وواقعيترين محل اخذ درآمد مبتني بر اقدامات انجام شده براي بيمار در بيمارستان مي باشد.
حسابداري عبارت است از محاسبه اقدامات انجام شده ،دريافت وجه،كنترل اسناد پرونده،ارتباط تنگاتنگ با سازمانهاي بيمه گر ،چك اسناد مالي بيمارستان(مانندكارپردازي،خريدها،پرداخت حقوق وكارانه وارسال اسناد) مي باشد .

شرح وظايف مسئول درآمد:
-نظارت ،پيگيري وبررسي واحدهاي درآمد زاي بيمارستان شامل واحد صندوق ،ترخيص،داروخانه،راديولوژي،آزمايشگاه وديگر واحدهاي درآمدزا.
- تهيه وآماده سازي ميزان كار كرد پزشكان وكسر كسورات جهت پرداخت كارانه به پزشكان وپرسنل.
-آماده سازي هرگونه آمار درآمدي جوابدهي به نامه هاي رسيده از سوي دانشگاه ومعاونت درمان .
حسابداري درآمد محاسبات پرونده هاي بيماران بستري به تفكيك گروهاي
1-بستري بيماران اورژانسي
2-بستري بيماران تحت نظر
3-بستري بيماران كلينيك ويژه  را انجام مي دهد كه در بسياري از امور مشابه هم عمل مي كنند.

زير مجموعه هاي واحد درآمد:
1-رسيدگي وترخيص .
2-صندوق.
3-واحد اسناد.
4-واحد كسورات.
5-واحد جمع آوري بيمه ها ورسيدگي به اسناد

1-واحد رسيدگي وترخيص:
حاصل زحمات تمامي پرسنل بيمارستان در اين واحد به نقطه پاياني خود مي رسد ،با همكاري نهائي همكاران اين واحد ومحاسبه هزينه ها بيمار از بيمارستان قابل ترخيص مي باشد .
فرايندي كه در اين واحد صورت مي پذيرد عبارت است از:
الف-تحويل پرونده :تحويل پرونده وبررسي آن به لحاظ كامل بودن مدارك وپيوستها .
ب-رسيدگي وكنترل پرونده قبل از ترخيص: ليست داروها وتجهيزات و.... پرونده قبل از ترخيص چك شده وچنانچه اشكالي مشاهده شد به بخش جهت رفع نواقص عودت مي گردد.
ج-تنظيم صورتحساب :پس از كنترل ورسيدگي صورتحساب پرونده صادر مي گردد.
د-تسويه حساب: همراه بيمار بعد از گرفتن صورتحساب به صندوق مراجعه نموده و پس از گرفتن قبض پرداختي وبرگ خروج، بيمار ترخيص مي شود .
ه-كنترل مجدد پرونده: كنترل پرونده بعد از ترخيص وبررسي وباز بيني مجدد پرونده جهت كاهش خطا ورفع نقص احتمالي.

2-صندوق:
اين واحد وظيفه دريافت مبلغ مربوط به كليه اقدامات ثبت شده از جمله فرانشيز ويزيت ،دارو،آزمايش،راديولوژي ،تزريقات،پرونده بستري وسرپائي و... را به عهده دارد كه توسط سيستم كامپيوتري انجام مي گيرد.
 
3-واحد اسناد:
واحد اسناد حسابداري درآمد مسئوليت گرد آوري اسناد داروخانه ،آزمايشگاه،راديولوژي،ويزيت پزشكان،وپرونده هاي بستري وسر پائي و ومهر وامضاء مسئول فني بيمارستان و... و تنظيم اطلاعات مربوط به سازمانهاي بيمه گر را بر عهده دارد.حال زمان آن رسيده كه هرآنچه راكه بيمارستان در جهت سلامت وبهبود بيمار هزينه كرده است ودر نهايت هزينه واقعي خدمات را با ارسال اسناد به سازمانهاي بيمه گر درخواست نمايد .


اهم وظايف:
الف-تفكيك اسناد بيمه وتدوين سند برابر با اصل پرونده جهت ارسال به واحد هاي بيمه گر
ب-چك كردن نهائي كليه اسناد جهت كاهش هر بيشتر كسورات.
ج-تحويل اسناد به مسئول فني بيمارستان جهت مهر وامضاء اسنا د.
د-ارسال پرونده ها به همراه اسناد به كار شناسان بيمه جهت تاييد .
ه-تحويل اسناد از كارشناسان بيمه وارسال به موقع به سازمانهاي بيمه گر.
و-تعيين اسناد ارسالي ووصولي جهت ثبت در سامانه سجاد وسيستم نظام نوين
ز-آناليز صورتحساب درآمد بيمارستان در مورد واريزي سازمانهاي بيمه گر ودرآمد فروش تعرفه وغيره جهت ثبت در سامانه سجاد 
تاریخ به روز رسانی: 1398/09/11
تعداد بازدید: 8747
آدرس : ناغان كمربندي جاده خوزستان، بيمارستان امام جواد(ع)
كدپستي : 8883151147    تلفن : 3 الي 3264660  -038
دور نگار :  32642024 -038
تاریخ بروز رسانی 1399/07/04
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-