بیمارستان شهداء لردگان
۱۳۹۹/۱۱/۳
ایمنی بیمارايمني بيمار:

مدل هفت گام ايمني شامل: استقرار فرهنگ ايمني، تعهد و حمايت مديريت ارشد از مقوله ايمني بيمار، استقرار مديريت خطر و استفاده از اصول آن در كليه فعاليت‌ها، تشويق در گزارش وقايع، استفاده از نظرات و تجربيات بيماران و جامعه در مقوله ايمني بيمار، ارتقاي فرآيند يادگيري و به اشتراك گذاشتن تجربيات و درس‌هاي حاصله از آن بين سازمان‌هاي ارائه دهنده خدمات درماني و استفاده از روش‌هاي مناسب جهت جلوگيري از خطاهاي پزشكي مي‌باشد.

مساله ايمني بيمار جز يكي از مهمترين موراد مورد توجه نظام‌هاي سلامت بخصوص در كشورهاي توسعه يافته مي‌باشد و اين امر سبب گرديده كه ساير كشورها در اين خصوص اقداماتي را انجام دهند. آمارها حاكي از آن است كه درصد غير قابل اغماضي از بيماران در مواجهه با سيستم‌هاي بهداشتي بخصوص بيمارستان‌ها دچار عوارض و صدمات ناشي از ارائه خدمات مي‌گردند و مشكلي بر مشكلات اوليه آنها افزوده مي‌شود, اما فعاليتهاي سيستميك و نظام مندي در جهت كاهش اين موارد بخصوص در كشورهاي در حال توسعه موجود نمي‌باشد. بنابراين پيشنهاد سازمان بهداشت جهاني و سازمان‌هاي پيشرو در اين خصوص ايجاد يك نظام جامع سيستميك مبني بر فرآيندهاي ارتقاي ايمني بيمار جهت كاهش اين عوارض و پاسخگويي مناسب به افراد صدمه ديده مي‌باشد كه از طريق استقرار فرهنگ ايمني بيمار و ايجاد سازوكارهاي مناسب سازماني امكان پذير مي‌باشد. اين امر موجب كاهش هزينه‌ها، افزايش رضايتمندي در بين مشتريان و ايجاد يك جامعه سالم خواهد گرديد . تعاريف مختلفي از فرهنگ ايمني بيمار ارائه شده است. فرهنگ ايمني ماحصل ارزش‌هاي فردي و گروهي، نگرش‌ها، ادراك‌ها، صلاحيت‌هاي و الگوهاي رفتاري است كه تعهد، روش و مهارت يك سازمان را از نظر مديريت ايمني بيان مي‌نمايد.

با توجه به اينكه جهت استقرار فرهنگ ايمني بيمار بايستي نگرش‌ها و باورهاي دروني كاركنان بخش درماني تغيير يابد اين مهم نيز نياز به يك بازه زماني مناسب و فعاليتهاي مشخص دارد. هرچند كه مقوله ايمني بيمار مي‌تواند بعنوان يك طرح استراتژيك در زمينه نگرش مديران ارشد در سازمان مطرح شود، اما بدون تغيير باورها و نگرش‌هاي عميق كاركنان نظام سلامت امكان استقرار نظام اثربخش و كارا ايمني بيمار امكان پذير نخواهد بود. به عبارت ديگر اگر به طور جزيي‌تر به اين مقوله نگاه كنيم ويژگي‌هاي يك فرهنگ ايمني كارامد شامل تعهد مديريت ارشد در خصوص بحث و يادگيري در مورد خطاها، مستند نمودن آنها و بهبود ايمني بيماران، تشويق به كارگروهي، كشف خطرهاي بالقوه، بكارگيري سيستم‌هايي براي گزارش‌دهي و تحليل رويدادهاي نامطلوب، و مورد تشويق قراردادن كاركناني كه به بهبود ايمني بيماران كمك مي‌نمايند، مي‌گردد. در واقع با ارتقاي فرهنگ ايمني بيمار مي‌توان تعهد بلند مدت سازمان را در جهت ارتقاي كيفيت و بهبود ايمني بيمار ايجاد نمود.

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/12
تعداد بازدید:
3380
آدرس : لردگان- میدان نماز- بلوارپرستار- بیمارستان شهداء
کدپستی :8891631151 
دورنگار : 03834444440 تلفن :03834444444
تاریخ بروز رسانی 1399/11/03
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
A+ A-
Powered by DorsaPortal