مرکز بهداشت شهرستان کیار
۱۳۹۹/۶/۳۰
سال 1392
پروپزال هاي در حال اجرا در شبكه بهداشت ودرمان كيار-سال92
  

 

 

 

 

 

 درمرحله

 ديگر همكاران

پژوهشگر اصلي 

 زمان آغاز

عنوان/موضوع 

 

 

 

 

 

 گزارش پاياني

 

 مهدي ناخدازاده

 1391

 بررسي ميزان ناتواني وعلل مرتبط با آن در سالمندي

 

 

 

 

 

 تجزيه

تحليل +گزارش پاياني

 

 احمد رضافيروزي

 1391

 بررسي مقايسه اي آموزش مهارت هاي زندگيبه دو روش حضوري وغير حضوري بر روي عزت نفس دانش آموزان

 

 

 

 

 

 درمرحله جمع آوري داده ها

 

 شهريار ندافي

 1391

 بررسي مقايسه اي كيفيت زندگي وسلامت عمومي در زنان با سابقه سزارين وطبيعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
مقالات چاپ شده وارايه شده به شكل سخنراني وپوستر در كنگره هاكشوري وبين المللي داخلي 
 
 

موضوع مقاله

نام همايش/نام كنگره

درجه كنگره/همايش

نويسنده اصلي

فرم ارايه

تاريخ برگزاري

 

بررسي نيازهاي آموزشي دانشجويان استعداد درخشان جهت آغاز آموزش مبتني برشايستگي

چهاردهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي

كشوري

اميرعلي ناطق

+سخنراني +
چاپ در خلاصه مقالات

ارديبهشت 92

 

لزوم بررسي راههاي بهبودفرايندانگيزشي درآموزش مداوم باتوجه به نظرات شركت كنندگان

چهاردهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي

كشوري

اميرعلي ناطق

چاپ در خلاصه مقالات

ارديبهشت 92

 

ررسي فراواني نسبي و چگونگي معنا داريزير مقياس هاي دهگانه تحريف هاي شناختي در مراجعين داراي علايم سايكوسوماتيك

پنجمين كنگره ملي سايكوسوماتيك-شهركرد

ملي

اميرعلي ناطق

پوستر+چاپ در خلاصه مقالات

خرداد 92

 

بررسي همبستگي ميزان افسردگي در افراد معتاد وغير معتاد براساس مقياس افسردگي بك

پنجمين كنگره ملي سايكوسوماتيك-شهركرد

ملي

اميرعلي ناطق

پوستر+چاپ درخلاصه مقالات

خرداد 92

 

اثربخشي آموزش مهارتهاي مطالعه بركاهش اضطراب امتحان و افزايش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر

پنجمين كنگره ملي سايكوسوماتيك-شهركرد

ملي

اميرعلي ناطق

پوستر+چاپ درخلاصه مقالات

خرداد 92

 

آغازمقدماتي طرح بهداشت كشاوران در روستاي دورك شاهپوري

استاني

اميرعلي ناطق

پوستر+چاپ درخلاصه مقالات

ارديبهشت92

 

نقش بهورز در هماهنگي هاي لازم جهت معاينات كارگران صنعتي منطقه ناغان

 

استاني

اميرعلي ناطق

پوستر+چاپ درخلاصه مقالات

ارديبهشت 92

 

تعيين ميزان شيوع عفونتهاي دستگاه تناسلي در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني

 

بين المللي

نرگس سعيدي

اميرعلي ناطق

پوستر+چاپ درخلاصه مقالات

شهريور92

 

بررسي رابطه ميزان پذيرش اجتماعي وهمبستگي آن با سنوات حضور در رابطين بهداشتي زن شهرستان كيار براساس مقياس پذيرش اجتماعي مارلو كروان

 

بين المللي

اميرعلي ناطق

دكتر محمد خاكسار

پوستر+چاپ درخلاصه مقالات

شهريور92

 

ررسي رابطه معنا داري ميان علايم سايكوسوماتيك وتحريف هاي شناختي در بيماران پرفشاري خون-مركز بهداشتي ودرماني گهرو1391

 

كشوري

اميرعلي ناطق

دكتر فاطمه بياتي

سخنراني +
چاپ در خلاصه مقالات

مهر 92

 

بررسي رابطه معناداري وهمبستگي(سلامت معنوي ميزان آشنايي با قرآن دانش آموزان 10تا14سالشهرستان كياربا ميزان تاب آوري آنها بر اساس مقياس كلاهنن

اولين سميناركشوري سلامت معنوي

فرهنگستان علوم پزشكي كشور جمهوري اسلامي ايران

كشوري

اميرعلي ناطق

فرشته عبدي زاده

پوستر+چاپ درخلاصه مقالات

آذر92

 

مطالعه تطبيقي تغذيه مديترانه اي بااشارات تغذيه در قران مجيد وضرورت تدوين هرم غذايي براساس تغذيه قراني

دومين همايش جامعه سالم

كشوري

اميرعلي ناطق

شعبانعلي پژاوند

پوستر+چاپ درخلاصه مقالات

اسفند 92

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           
 
تاریخ به روز رسانی: 1398/08/21
تعداد بازدید: 1596
آدرس : شلمزار، بلوار شهدا ،شبكه بهداشت شهرستان كيار
كدپستي :8837153113        تلفن : 32624221 -038
دور نگار : 32622615 -038
تاریخ بروز رسانی 1399/06/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-