مرکز بهداشت شهرستان کیار
۱۳۹۹/۶/۳۰
معرفی
 

                                                                                                                                                         

  

 
 


واحد ستاد گسترش شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كيار

 

 

معرفي همكاران:

 

 
 09131840717كارشناس ستادگسترش
كارشناس مبارزه بيماريها
     مجيدكاظم پور 
  09132817130كارشناس ستاد گسترش
كارشناس بهداشت محيط
كريم بهرامي
  09131835503
كارشناس 
ستادگسترش
 كارشناس 
بهداشت
 رويا اميدي
  09133835473كارشناس ستاد گسترس
كارشناس مامايي
مريم فضليان
    
 
 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 

 

       

    
 

 

شرح وظايف كارشناس مسئول گسترش شبكه ها

1- بهره گيري از داده هاي آماري جمع آوري شده به منظور برنامه ريزي ساليانه و ميان مدت در اصلاح گسترش شبكه هاي درماني 

2- نظارت بر اجراي ضوابط گسترش واحدهاي بهداشتي درماني و ادغام خدمات بهداشتي و هماهنگي واحدهاي بهداشتي

 

 

3- تهيه و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي كاربردي در زمينه هاي مربوط به نظام بهداشتي در منطقه

 

 

4- نظارت بر واحد هاي بهداشتي سطوح مياني و محيطي (خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني)

براساس نظام شبكه و ايجاد هماهنگي لازم بين واحدها 

 

 

 

5- تعيين نيازها و اولويتها در توزيع منابع گسترش شبكه ها و برآورد نيروي انساني ،ايجاد و تجهيز واحدهاي بهداشتي

 

 

6- توسعه و بهبود استاندارد واحدهاي بهداشتي درماني در جهت نيل تدريجي به شبكه هاي جامع و نظارت مداوم آن

 

 

7- ارزشيابي خدمات واحد هاي بهداشتي و تعيين فايده اثربخشي آنها

 

 

8- پايش عمليات اجرايي مربوط به گسترش شبكه ،نظارت بر پذيرش بهورزان و توزيع نيروي انساني

 

 

9- تحليل آمارها و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگر هاي بهداشتي و تعيين نيازها و اولويتها ،تهيه بازتاب اطلاعاتي براي واحدهاي بهداشتي جهت برنامه ريزي

 

 

10- برگزاري كارگاهها و دوره هاي آموزشي مسائل فني و مديريت كه از طريق گروه مديريت استان تدوين مي گردد .

 

 

11- نظارت بر اجراي ضوابط قانوني در بكارگيري نيروي انساني شهر و روستا

 

 

12- هماهنگي و همكاري با برنامه هاي جاري بهداشتي در منطقه