مرکز بهداشت شهرستان کیار
۱۳۹۹/۶/۳۰
دبیرخانه


وظایف دبیرخانه 

1-ثبت وارسال كليه نامه هاي وارده بر دبيرخانه مركزي

2-هماهنگي جهت دريافت تفكيك توزيع پست وفاكس نمودن كليه مكاتبات

3-اجراي دقيق اتوماسيون اداري دردبيرخانه وواحدهاي تابعه

4-بايگاني نامه ها دردبيرخانه

5-ارسال نامه مربوط به هزينه پستي دبيرخانه مركزي به مديريت ساختمان

6-ارتباط با دفتر پستي طرف قرارداد ونظارت بر حسن انجام امور پستي دفتر

7-پيگيري کلیه امور اتوماسيون (مانند : رسميت بخشيدن به امضاء الكترونيك )

8-آموزش حضوري اتوماسيون به نماينده هاي معرفي شده از طرح واحدهاي تابعه

9-نظارت وهماهنگي جهت دريافت تفكيك توزيع پست وفاكس نمون كليه مكاتبات

تاریخ به روز رسانی: 1392/09/10
تعداد بازدید: 2440
آدرس : شلمزار، بلوار شهدا ،شبكه بهداشت شهرستان كيار
كدپستي :8837153113        تلفن : 32624221 -038
دور نگار : 32622615 -038
تاریخ بروز رسانی 1399/06/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-