دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۹
طرحهاي تحقيقاتي
 طرح هاي تحقيقاتي مصوب سال 95 :
1-بررسي اثر دو روش ونتيلاسيون در حين عمل كوله سيستكتومي به روش لاپاراسكوپي بر اشباع اكسيژن خون شرياني پس از عمل جراحي
2-ارزيابي الگوهاي حركتي چرخشي تنه لگن و مفاصل ران طي آزمون راه رفتن در بيماران مبتلا به كمر درد داراي فعاليت هاي ورزشي مستلزم چرخش تنه و مفاصل ران
3- بررسي تاثير استفاده همزمان سلولهاي بنيادي مزانشيمي بند ناف و كرايوژل پلاكتي در بهبود زخم هاي ناشي از سوختگي درجه 2 سطحي
4- بررسي تاثير استفاده همزمان سلولهاي بنيادي مزانشيمي بند ناف و كرايوژل پلاكتي در بهبود زخم هاي مقاوم به درمان متعاقب جراحي سينوس پلونيدال
5-بررسي ساب تايپهاي ويروس BK در بيماران پيوند كليوي مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني شهركرد
6-بررسي اثر اسانس زنجبيل، نعناع و تركيب آن ها به صورت آروماتراپي ( استنشاق گازهاي معطر ) و مقايسه آن با پلاسبو در كاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل (ponv) در جراحي كله سيستكتومي لاپاراسكوپيك
7-بررسي مقايسه اي تاثير استفاده از ويتامين C و ويتامين E بر روي سطح سرمي TNF-α در اعمال جراحي ماژور تحت بيهوشي عمومي
8- بررسي ميزان تغييرات اشباع اكسيژن خون شرياني قبل و بعد از عمل جراحي الكتيو و ارتباط آن با نوع و مدت عمل جراحي
9- بررسي تاثير پيش‌آگهي نسبت نوتروفيل به لنفوسيت و نسبت پلاكت به لنفوسيت در بيماران كانسر معده تشخيص داده‌شده قبل از عمل جراحي و ارتباط آن با بقا بيماران
10-بررسي فعاليت مجدد ويروس BK در بيماران دريافت كننده كليه، قبل و بعد از پيوند، مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني شهركرد
11-مقايسه تزريق بوپي واكايين و هيدروكورتيزون در بستر كيسه صفرا در جلوگيري از درد بعد از عمل كوله سيستكتومي لاپاراسكوپي
12 - بررسي مقايسه اي تاثير آواي اذان و جريان آب بر عمق بيهوشي و هموديناميك بيماران و سطح كورتيزول پلاسما و قندخون بيماران حين عمل كوله سيستكتومي
13-بررسي مقايسه اي تاثير انفوزيون آلبومين 5% با سرم رينگر لاكتات در جايگزين كردن خونريزي حين عمل بر عملكردفعاليت سيستم كليوي و سيستم انعقادي و الكتروليت هاي بيمار پس از عمل جراحي
14-بررسي ميزان بروز افزايش فشار داخل شكمي و عوامل مرتبط با آن در بيماران بدحال بستري در بخش مراقبت هاي ويژه
15-بررسي اثر ميدان هاي مغناطيسي بر كريستاليزاسيون محلولهاي كلسيم اگزالات و سيستيني در محيط هاي آزمايشگاهي
16- بررسي فراواني يافته هاي پاتولوژيك حاصل از آسپيراسيون سوزني ظريف (FNA ) ندولهاي تيروييد در ارتباط با برخي ريسك فاكتورهاي مرتبط باايجاد ندول
17-بررسي ويژگي باليني بيماران با ندول تيروئيدي جراحي شده در بيمارستان كاشاني شهركرد و مقايسه نتايج FNA و پاتولوژي بعد از جراحي در آنها
18-مقايسه 2 روش لوله گذاري تراشه با لوله كاف دار و بدون كاف بر عوارض پس از عمل جراحي آدنوتانسيلكتومي
19-بررسي ابعاد پروستات با علايم باليني در بيماران سرپايي مبتلا به بزرگي خوش خيم پروستات
20- بررسي اپيدميولوژيك بيماري هاي پستان در زنان مراجعه كننده به بخش سونوگرافي بيمارستان هاي هاجر و كاشاني شهركرد
21- بررسي رابطه ژئومتري پروگزيمال فمور و ميزان بروز شكستگي هاي ناحيه پروگزيمال فمور
22- بررسي تاثير تزريق خون در فضاي اپيدورال نخاع كمري بلافاصله پس از بي حسي اسپاينال در ميزان شيوع سردرد پس از اسپاينال
23-بررسي اثر عصاره هيدرو الكلي اسفند (Peganum harmala L.) بر انقباضات بافت حالب انسان در شرايط آزمايشگاهي
 
  طرح هاي تحقيقاتي مصوب سال94 :
1-بررسي تأثير سيليمارين بر سطوح آنزيم هاي كبدي و پارامتر هاي خوني پس از عمل جراحي هرني اينگوئينال
2-مقايسه تاثير بي حسي اسپاينال با بيهوشي عمومي بر روي ظرفيت تام آنتي اكسيداني سرم در اعمال جراحي هاي لگني
3-تعيين الگوي تقارن وزن اندازي بر روي اندام هاي تحتاني افراد مبتلا به كمردرد مزمن غيراختصاصي
4-بررسي سير طبيعي تغييرات D-دايمر در بيماران ترومايي بستري در بيمارستان كاشاني در سال94
5- بررسي شيوع و علل ترومبوز سينوس وريدهاي مغزي در بيمارن بستري در بيمارستان كاشاني شهركرد از سال 1390 الي 1394
6- بررسي اثربخشي تاثير شاخص توده بدني روي موفقيت ، عوارض و شكست سنگ شكني برون اندامي
7-مقايسه تاثير آتروپين با دوز mg/kg 0/01با دوز روتين mg 0/5 جهت پيشگيري از برادي كاردي حين عمل در بيماران كانديد جراحي كوله سيستكتومي لاپاراسكوپيك
8-بررسي اثر پيش داروي خوراكي كلونيدين بركاهش خونريزي حين عمل پروستاتكتومي باز
9-مقايسه تاثير استفاده از پوزيشن كشش تنه به بالا در موفقيت انجام بي حسي اسپاينال در برابر حالت نشسته عادي در افراد بالاي 60 سال
10-مقايسه اثر كپسول زنجبيل و قرص ديكلوفناك در رفع درد بعد از جراحي فتق اينگوينال
11-مقايسه كارايي سونوگرافي با سيستوسكوپي جهت تشخيص عود توموردر بيماران مبتلا به تومور مثانه
12-بررسي ميزان بيان ژن STING در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس در استان چهارمحال و بختياري در سال94
13-بررسي ميزان بيان ژن IRF3 در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس در استان چهارمحال و بختياري در سال94
14-بررسي دقت تشخيصي سونوگرافي در مقايسه با CT-scan در تشخيص آسيب ارگان هاي تو پر در تروماي غير نافذ شكم در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان آيت الله شهركرد از فروردين 89 تا 93
15-بررسي اثر سنبل الطيب روي اضطراب قبل از جراحي و تغييرات هموديناميك حين جراحي در بيماران كله سيستكتومي لاپاراسكوپي بيمارستان كاشاني
16-اثر اسانس بذر شويد بر درد پس از سزارين در بيماران تحت بيهوشي اسپاينال
17- بررسي اثر رمي فنتانيل بر خونريزي حين عمل در بيماران تحت عمل جراحي سپتوپلاستي
18-بررسي اثر دو روش مايع درماني با رينگر لاكتات و رينگر بر اسيديته خون و عوارض پس از عمل در بيماران كانديد عمل الكتيو
19- بررسي ماكروسكوپيك و ميكروسكوپيك اثر عصاره هيدروالكلي چاي سبز در مقايسه با هيالورونيك اسيد بر ميزان نشت آناستوموزهاي كلون در مدل حيواني سگ
20- بررسي اثر اريترومايسين بر ديستانسيون كيسه صفرا حين كوله سيستكتومي به روش لاپاراسكوپي
21- بررسي ميزان بروز آسيب حاد كليوي بعد از جراحي عروق كرونر قلبي و تعيين عوامل خطر ايجاد آن در بيمارستان كاشاني شهركرد از سال 1388 تا كنون
22- مقايسه اثر مورفين وريدي، زيرجلدي و شياف مورفين در كاهش درد بعد از عمل هيستركتومي
23-مقايسه تاثير بي حسي اسپاينال بر رپلاريزاسيون بطني در بيماران الكتيو كانديد عمل جراحي اندام تحتاني
24- بررسي دقت تشخيصي آسپيراسيون سوزني در مقايسه با core needle biopsy در توده هاي پستاني و لنف نودهاي اگزيلاري در توده هاي پستان
25- بررسي مقايسه اي ژل 2% گياه مخلصه با ژل 1% ديكلوفناك بر ميزان درد بيماران مبتلا به استئوآرتريت اوليه زانو
26- بررسي مقايسه اي ژل 1% گياه عشقه با ژل 1% ديكلوفناك بر ميزان درد بيماران مبتلا به استئوآرتريت اوليه زانو
27- مقايسه اثر رمي فنتانيل و كتامين بر تداوم سديشن در بيماران تحت عمل جراحي كاتاراكت با بي حسي موضعي
28-بررسي تاثير نمك داغ در درمان بيماران باكمردرد حاد
29-بررسي اثر پوزيشن سربالا در جلوگيري از افت اشباع اكسيژن خون شرياني پس از بيهوشي عمومي هنگام انتقال بيمار به اتاق بهبودي
30- بررسي عصاره هيدروالكلي سير بر چسبندگي داخل شكمي متعاقب لاپاراتومي در موش صحرايي
31-بررسي ارتباط ميزان درك شدت درد با افسردگي و اضطراب در بيماران مبتلا به كمر درد غير اختصاصي مزمن
32-مقايسه دقت سونوگرافي و راديوگرافي در تشخيص پنوموتوراكس در بيماران ترومايي
33- بررسي ارتباط فشار خون حين عمل جراحي قلب با اختلالات شناختي و حافظه اي
 
   طرح هاي تحقيقاتي مصوب سال93  :
 1- بررسي احتمال آمپيم بدنبال پلوردزيس با استفاده از پودر تتراسيكلين در بيماران پلورال افيوژن
2-مقايسه تاثير مصرف تستوسترون عضلاني، كلوميفن سيترات، تاموكسيفن و تستولاكتون در مردان بالاتر از 50 سال با كمبود تستوسترون
3- بررسي شيوع و علل ترومبوز سينوس وريدي در بيماران مراجعه كننده به بخش اعصاب بيمارستان كاشاني شهركرد از سال 1390 الي 1392
4-بررسي مقايسه اي اثر داروي گياهي گل ساعتي و فنوباربيتال بر كاهش اضطراب قبل از عمل جراحي ارتوپدي در بيمارستان آيت اله كاشاني شهركرد
5-مقايسه ي الگوي حركتي ناحيه ي كمري-لگني و مفصل ران در دو گروه از بيماران كمردرد ي با و بدون فعاليت هاي نيازمند چرخش تنه و مفاصل ران 
6- بررسي اثر بيهوشي اسپاينال و عمومي بر اندكسهاي سيستم انعقادي پس از عمل هرنيورافي اينگوينال
7-  مقايسه سونوگرافي و سيستوسكوپي جهت تشخيص وپيگيري بيماران مبتلا به تومور مثانه
8-بررسي اثر چاي سبز در پيشگيري از نفروپاتي ناشي از كنتراست مديا
9-بررسي اثر زنجبيل بر كاهش درد عضلاني ناشي از اثر سوكسينيل كولين پس از عمل هاي جراحي فتق، هيدروسل و واريكوسل
10-بررسي مقايسه اي ميزان آلودگي سرم هاي تزريقي در دو نوع هواگيري از بالاو پائين در بيماران بستري در بخش هاي جراحي بيمارستان آيت الله كاشاني شهر كرد
11- مقايسه انجام تمرينات ويليامز و پياده روي در كاهش كمردردهاي غيرتروماتيك پرستاران بيمارستان كاشاني و هاجر
12- بررسي اثربخشي تاثير شاخص توده بدني روي موفقيت ، عوارض و شكست سنگ شكني برون اندامي 
 
تاریخ به روز رسانی:
1395/07/05
تعداد بازدید:
3921
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/09
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-