دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۹
پرداخت حق التشويق مقالات داخلي و خارجي
رديف
                        عنوان
 توضيحات
 1
عنوان روش اجرائي
پرداخت حق التشويق مقالات داخلي و خارجي
 2
هدف از اجراي روش اجرائي
تشويق و ترغيب اعضاي هيئت علمي، كاركنان و دانشجويان به انجام پژوهش و ارائه مقالات علمي پژوهشي
 3
خدمت گيرندگان
اعضاي هيئت علمي، كاركنان و دانشجويان
 4
خدمت دهندگان
كارشناسان اداره اطلاع رساني پزشكي و روابط بين الملل، امور مالي
 5
مدارك و اطلاعات مورد نياز
اصل مقاله چاپ شده در مجلات يا همايش ها به همراه مستندات مورد تأييد آن
 6
فرم هاي مورد استفاده
فرم درخواست حق التشويق
 7
شرح مراحل انجام كار
 نويسنده مقاله با ارائه درخواست كتبي مبني بر اخذ حق التشويق به همراه مستندات مربوطه به معاونت تحقيقات مراجعه و پس از دستور، ارجاع به گروه روابط بين الملل، توسط كارشناس مربوطه از نظر نوع مقاله و محل انتشار بررسي و در صورت تأييد، نامه پرداخت تنظيم با امضاي معاونت تحقيقات به امور مالي ارجاع مي گردد.
 8
قوانين و مقررات
بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده
 9
نوع فناوري مورد استفاده در اجراي روش
اتوماسيون اداري و نرم افزارهاي رايانه
 10 مسئوليت ها و اختيارات هر يك از عوامل كارشناسان گروه روابط بين الملل مسؤليت بررسي و تأييد مقالات و حق التشويق را دارند
 11
مدت زمان انجام كار
سه ماه
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1395/10/04
تعداد بازدید:
6802
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/09
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-