دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۱۱/۳
ثبت كيست هيداتيك

مسول برنامه ثبت بيماري كيست هيداتيد

دكتر ابراهيم ساعدي

استاديار- دكتراي تخصصي انگل شناسي پزشكي

آدرس: شهركرد-دانشگاه علوم پزشكي-دانشكده پزشكي

كارشناس ثبت: دكتر ابراهيم ساعدي

با توجه به تشخيص دشوار اپيدميولوژي اين بيماري به علت مزمن و يا بدون علامت بودن آن كه منجر به انتخاب روش هاي درمان تهاجمي مانند جراحي در اكثر موارد بيماري گرديده است انتظار مي رود با استقرار نظام مند ثبت موارد و اطلاعات مربوطه از قبيل شناخت بهتر سيماي بيماري و ريسك فاكتورهاي مرتبط با آن به همراه بررسي ميزان اثربخشي روش هاي درماني موجود در كنار دستيابي به ميزان شيوع و شناسايي مناطق اندميك بتوان در راستاي ايجاد يك پايگاه اطلاعات جامع و توليد مستمر داده هاي با كيفيت اقدام نمود. از ديگر نگاه جمع آوري گزارش ها ابزارهايي راهگشا در راه كسترش دانش ما از بيماري و در نهايت اقدام جهت كنترل و پيشگيري آن و ارتقاي سلامت جامعه خواهد بود.

برنامه ثبت ملي كيست هيداتيد هم اكنون در دو فازدر كشور در حال اجراست. فاز اول برنامه بر پايه ثبت اطلاعات بيماراني كه هم اكنون در مراكز درماني يا آموزشي-درماني (خصوصي و دولتي) مورد جراحي كيست هيداتيك قرار مي گيرند استوار است. فاز دوم ثبت دربرگيرنده ثبت اطلاعات بيماراني است كه در سنوات قبل از تصويب اجراي اين برنامه مورد جراحي كيست هيداتيد قرار گرفته اند.

فر آيند ثبت توسط پرسنل درماني (پزشك جراح،پرستار سيركولر، پرستار اسكراب و منشي اتاق عمل،سرپرستار و پرستار بخش جراحي و كارشناس كنترل عفونت بيمارستان) و همكاري كارشناس رابط طرح با ثبت اطلاعات بيماران در فرم هاي مربوطه انجام مي پذيرد. اطلاعات همه مراكز عضو در اين طرح گردآوري شده و با رعايت قوانين و مقررات كميته راهبردي ثبت در اختيار مراكز عضو و همكار قرار خواهد گرفت.

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/03
تعداد بازدید:
2781
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/11/03
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal