مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
۱۳۹۹/۵/۲۵
وبومتريكس
وبومتريك (Webometrics) چيست؟
رتبه بندي وبومتريك شاخصي است براي رتبه بندي وب سايتهاي دانشگاه ها و مراكز علمي، آموزشي و تحقيقاتي دنيا كه توسط آزمايشگاه سايبرمتريك (CINDOC) واحدي از انجمن ملي تحقيقات اسپانيا تهيه شده است. وبومتريك  دانشگاه هاي دنيا را بر اساس اطلاعات مبتني بر وب آنها ساليانه دو بار در دي ماه و تير ماه تحليل مي كند.
 
اهداف وبومتريك
- نشان دادن ميزان توجه موسسات و دانشگاهها به نشر اينترنتي
- حمايت از طرح هاي دسترسي آزاد (Open Access initiatives) به منظور افزايش انتقال علم و دانش
- حضور دانشگاه در فضاي مجازي، آيينه اي از دانشگاه در فضاي واقعي
 
جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص شاخص هاي وبومتريك و آخرين رتبه اخذ شده توسط دانشگاه ها و مراكز علمي، آموزشي جهان اينجا كليك كنيد.
آخرين رتبه اخذ شده توسط دانشگاه ها و مراكز علمي، آموزشي ايران
 
تاريخچه وبومتريك :
افزايش روزافزون دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي در چند دهه اخير در سطح جهان ونيز توجه بيشتر به آموزش عالي در ميان كشورهاي در حال توسعه، موضوع رقابت ميان دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي را بيش از پيش برجسته ساخته است. به عبارت ديگر،دانشگاه‌ها در عرصه جذب دانشجو، گرانت‌ها و طرح‌هاي تحقيقاتي ملي و بين‌المللي ونيز تبادل استاد و دانشجو در حال رقابت با يكديگر هستند و بسياري از آن‌ها از اين طريق به دنبال جذب اعتبارات مالي ملي و بين‌المللي هستند. از اين رو، وجود معياريبراي ارزيابي و رتبه‌بندي دانشگاه‌ها مهم به نظر مي‌رسد و بر همين اساس در دهه اخيرنظام‌هاي متعدد و متنوع رتبه‌بندي دانشگاهي طراحي، اجرا و پياده‌سازي شده‌اند. باتوجه به اهميت جذب دانشجو و بودجه،‌ روساي اغلب دانشگاه‌ها در دنيا به دنبال بهبود رتبه خود در اين نظام‌هاي رتبه‌بندي دانشگاهي بوده و مرتبا جايگاه دانشگاه خود رادر اين نظام‌ها پايش و رصد مي‌كنند.
سيستم‌هاي رتبه‌بندي دانشگاهي از سال 1865ميلادي در دنيا ظهور يافتند. در اين ميان نظام‌هاي مختلفي به موضوع رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي جهان پرداخته‌اند و از روش‌ها و شيوه‌هاي مختلف و متفاوتي براي ارزيابي و رتبه‌بندي دانشگاهي استفاده نموده‌اند. از ميان شاخص‌هاي مورد استفاده، تقريباهمه نظام‌هاي رتبه‌بندي از شاخص‌هاي كمي و كيفي ارزيابي وضعيت آموزشي، پژوهشي،رفاهي و نيز وضعيت دانش‌آموختگان دانشگاه مربوطه استفاده مي‌كنند. مجموعه اين شاخص‌ها نمادي از كيفيت موسسات و دانشگاه‌ها بر اساس مواردي از جمله تركيبي ازداده‌هاي مبتني بر تجربه، برونداد پژوهشي و استنادات صورت گرفته به آن‌ها و نظرات گروه‌هاي متفاوت متخصص شامل دانشجويان، دانش آموختگان، فن‌آوران و كارفرمايان ميباشد.در حال حاضر بيش از 25 نظام ملي و بين‌المللي رتبه‌بندي دانشگاهي در جهان وجوددارد كه در ميان آن‌ها چند روش بيشتر مورد توجه قرار گرفته است و از اهميت نسبيبيشتري در عرصه بين‌المللي برخوردار است. در ميان اين نظام‌ها، چهار شيوه رتبه‌بندي تايمز در انگلستان به عنوان قديمي‌ترين نظام رتبه‌بندي، نظام رتبه‌بندي دانشگاه شانگهاي چين، رتبه‌بندي وبومتريك آزمايشگاه تحقيقاتي Cybermetric اسپانيا و درنهايت رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي جهان اسلام (OIC) طراحي شده توسط سازمان كنفرانس اسلامي وجود دارند. نظام رتبه‌بندي ويژه‌اي نيز در كشور، براي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي وجود دارد كه براساس آن اين دانشگاه‌ها ساليانه ارزيابي و رتبه‌بندي مي‌شوند.

شاخص‌هاي وبومتريك
شاخص‌هاي وبومتريك به اين دليل بوجود آمده‌اند كه ميزان توجه موسسات را به نشراينترنتي نشان دهد. بنابراين دانشگاه‌هاي با كيفيت آموزشي بالا ممكن است به دليل عدم تمايل به سياست‌هاي انتشار اينترنتي، در اين نوع رتبه‌بندي رتبه مورد انتظارخود را بدست نياورند. در عين حال موسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي كشورهاي درحال توسعه در اين روش رتبه‌بندي، با قرار دادن دستاوردهاي علمي خود بر روي اينترنت مي‌توانند وضعيت بهتري پيدا كنند چرا كه ممكن است نسبت به دانشگاه‌هاي تراز اول دنيا بسيار فاصله داشته باشند اما با اين روش مي‌توانند وضعيت خود را بهتر نمايان كنند.
در اين نظام رتبه‌بندي واحد تحليل وب‌گاه دانشگاه يا موسسه مربوطه است. بنابراين تنها دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي با دامنه وب مستقل را مورد توجه قرارمي‌دهد. اگر نهاد يا سازماني، بيش از يك دامنه اصلي داشته باشد، دو يا چند آدرس آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

شاخصهاي مورد محاسبه در اين رتبهبندي شامل چهار معيارزير است :
1- اندازه و حجم وب سايت موسسه (Size) وزن 20%:
تعداد صفحات موجود در وب سايت موسسه يكي از شاخص‌هاي موثر در ارزيابي وبومتريك دانشگاه‌هاست. در اين قسمت شاخص‌هاي مربوط به اندازه يا حجم اطلاعات موجودبر روي وب سايت قرار مي‌گيرند. اين شاخص ها عبارتند از:
• تعداد صفحات وبي دانشگاه يا مركز پژوهشي
• دامنه واحد، همه سايت‌هاي زير مجموعه دانشگاه بايد زير مجموعه دامنه دانشگاهي خود باشند چراكه دامنه هاي متفاوت در رتبه بندي لحاظ نمي‌شود.

تعداد زير دامنه‌هاي مستقل وب سايت
• توانايي در توليدالكترونيكي دانش (شامل دسترسي به مقالات بين المللي و مجلات بين المللي) و دسترسي به پايگاه هاي اطلاعاتي مهم داخلي و خارجي از طريق وبسايت دانشگاه ها
• ارائه برنامه هاي آموزشي الكترونيكي در وبسايت دانشگاه ها
تعداد صفحات وب‌سايت هرموسسه به‌صورت جستجو ازطريق جستجوگرهايي (Search Engine) مانند Google، Yahoo، Live Search و Exalead محاسبه مي‌شود. تعداد صفحات بازيابي شده توسط هر جستجوگر سپس به روش لگاريتمي برمبناي حداكثر يك تراز شده و نمره مربوطه محاسبه مي‌شود. ازآنجا كه نتايج بازيابي شده درهر جستجوگر متفاوت از ديگري است،مقادير حداقل و حداكثر تعداد صفحات بازيابي شده توسط اين چهار جستجوگر حذف شده وبرحسب جمع مقادير باقيمانده، رتبه‌اي به موسسه مربوطه اختصاص مي‌يابد.

1- شاخص رويت‌پذيري (مشاهده‌پذيري) (Visibility)با وزن 50%:
صرف وجود وبسايت در يك دانشگاه يا موسسه تحقيقاتي و وجود صفحات متنوع و متعدد در آن دليل بروجود امكان دسترسي به منابع موجود در وب سايت آن موسسه و يا مركزتحقيقاتي نيست. قابليت جستجوپذيري صفحات وب يك دانشگاه از طريق جستجوگرهاي وبي (Search Engine) وامكان بازيابي منابع موجود در وب سايت يك دانشگاه با كمك اين ابزارهاي جستجو كه تحت عنوان شاخص Visibility از آن ياد ميكنند، دومين شاخص در حيطه شاخص هاي رتبه بندي وبومتريك يا وب‌سنجي است. يكي از معيارهاي اندازه‌گيري اين شاخص تعداد پيوندهاي (لينكهاي) داده شده به صفحات وب سايت موسسه توسط ديگر سايتهاست. به‌عبارت ديگر چندبار به صفحات اين موسسه يا مركز تحقيقاتي در وب سايتهاي ديگر ارجاع شده است. اين شاخص اصطلاحا تحت عنوان In Link بيان ميشود. روش نمره‌دهي اين شاخص نيز محاسبه تعداد كل پيوندهاي خارجي يا همان In Link ها به صفحات وب موسسه مذكور از طريق جستجوگرهاي Yahoo، Live Search و Exalead است كه در نهايت نتايج براساس مقياس لگاريتمي نرمال شده و مورد مقايسه قرارگرفته، مبناي رتبه‌بندي قرار مي‌گيرند. به طور خلاصه شاخص‌هاي زير در قابليت مشاهده يا (Visibility) موثرند:

2- تعداد External inlink هاي كه در سايت‌هاي ديگر به سايت دانشگاه موردنظرداده‌اند.

• تنوع لينك‌ها (تعداد لينك‌هاي داخل وب سايت دانشگاه)
رتبه صفحه كه شامل وزن لينك‌هاي مرتبط به آن مي‌باشد.
تعداد self link هاي وب سايت دانشگاه
• وب سايت‌هاي دانشگاهي كشور حداقل مي بايست دو زبانه باشند زيرا سنجش معيارهاي اصلي رتبه اغلب وابسته به زبان انگليسي است.
• فاكتور G كه عبارت از رتبه‌بندي وب دانشگاه‌ها براساس شمارش تعداد لينك‌هاي دريافتي وب‌سايت دانشگاه مربوطه از وب سايت‌هاي ساير دانشگاه‌ها، با استفاده از موتور جستجوي گوگل. G Factor در واقع شاخص محبوبيت يا اهميت وب سايت هر دانشگاه از ديدگاه ساير موسسات علمي است. اين شاخص به بررسي دانشگاه از طريق وب سايت مي‌پردازد. فاكتور G مركزيتوب سايت دانشگاه را در شبكه وب سايت‌هاي دانشگاهي اندازه مي‌گيرد.
• لينك بازگشت به وب سايت دانشگاه

3- تعداد فايل‌هاي غني اطلاعاتي(Rich Files) با وزن 25%:
بي شك وجود منابع اطلاعاتي در قالب فايلهاي الكترونيك بر روي وب سايت هرموسسه ميتواند دليلي بر غناي علمي آن موسسه و حجم توليد دانش توسط آن موسسه باشد. بدين ترتيب شاخص سوم در حيطه شاخصهاي رتبه‌بندي وبومتريك موسسات آموزش عالي، تعدادفايلهاي علمي مرتبط با پسوند PDF، PS، DOC و PPT موجود در وب سايت مركز مربوطه است. به هرحال انتشار نتايج علمي به صورت الكترونيك به يكي از سه شكل فايلهاي PDF، Word و يا اسلايدهاي Power Point صورت ميگيرد. در اين قسمت شاخص هاي مربوطه عبارتند از :
صفحات شخصي محققان: اين شاخص شامل تعداد و عناوين مقالات، تعداد كنفرانس‌هاارائه شده، تعداد پيش نويس‌ها، تعداد فايل‌هاي داده‌اي خام مي‌باشد.
انباره‌ها ( شامل تعداد انباره هاي موضوعي)
تعداد hosting هاي تخصيص يافته از دانشگاه
تعداد منابع و مواد آ موزشي مربوط به دانشجويان
گزارشات سازماني:
• تعداد كتابخانه‌هاي الكترونيك كه اين معيار خود شامل تعداد موجودي‌هايالكترونيك كتابخانه به تفكيك پايان نامه، طرح پژوهشي، نقشه‌ها و ....) مي‌باشد.
بر همين اساس تعداد فايل‌هاي مرتبط علمي، موجود در وب سايت موسسه برحسب نوع فرمت مربوطه از طريق جستجوگرGoogle شمارش شده و در نهايت پس از تبديل به يك توزيع لگاريتمي، نرمال و مبناي محاسبه براي رتبه بندي قرار ميگيرد.

4- تعداد مقالات بازيابي شده از طريق جستجوگر علمي Google Scholar (Scholar) باوزن 15%:
جستجوگر علمي Google يا Google Scholar امكان بازيابي و محاسبه تعدادمقالات و ارجاعات صورت گرفته به هر موضوع را فراهم نموده و براساس شاخص فوق مجدداوب سايت‌ها رتبه بندي و ارزيابي ميشوند. در رتبه‌بندي ژانويه 2011 وبومتريكس، تركيبي از مقالات منتشر شده موسسه در پنج سال منتهي به سال رتبه‌بندي يعني سال‌هاي 2006 تا 2010 بر اساس جستجو در Google Scholar و نيز تعداد مقالات دانشگاه مربوطه در پنجسال منتهي به سال رتبه‌بندي محاسبه شده در نظام رتبه‌بندي Scimago SIR مبني محاسبه قرار خواهد گرفت.
پس از محاسبه رتبه وب سايت هرموسسه براي شاخصهاي چهارگانه فوق نمره و رتبه كلي موسسه مذكور محاسبه مي‌شود.
 
بهترين اقدامات براي ارتقاء رتبه وبومتريك دانشگاه‌ها بر اساس چهار شاخص اين نظام رتبه‌بندي به شرح زير مي‌باشند:
1. وب سايت نشريات دانشگاه تحت دامنه اصلي دانشگاه قرار گيرد.
2. وب سايت بيمارستان‌ها، مراكز تحقيقاتي و مراكز درماني بهداشتي در سطح شهرستان و روستا تحت نام دامنه اصلي دانشگاه قرار گيرند.
3. كليه مستندات فايل هاي word،‌ excel، powerpoint در شاخه هاي قابل دسترس در سايت دانشگاه قرارگيرند.
4. بانك‌هاي اطلاعات مقالات علوم پزشكي كشور در سايت دانشگاه‌ قرار گيرند.
5. دانشگاه‌ با تعامل با دانشگاه‌هاي وزارت علوم، آدرس دانشگاه را در سايت آن‌ها قرار دهد.
6. برگزاري كلاس هاي آموزشي مباني seo (Search Engine Optimization) يا بهينه سازي موتور جستجو براي كارشناسان واحد هاي تابعه دانشگاه
7. با هماهنگي استاندار و مسئولين عالي استان، سايت‌هاي محلي استان آدرس سايت دانشگاه را به عنوان لينك در صفحه اصلي خود قرار دهند.
8. با تعامل با سايت‌هاي برتر كشور، آدرس سايت دانشگاه در اين سايت‌ها قرار گيرد.
9. انجام مصاحبه با خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي خبري به صورت برنامه‌ريزي شده و قرار دادن آدرس سايت دانشگاه در مصاحبه‌ها و خبرها
10. ايجاد انباره‌هاي موضوعي و بانك‌هاي اطلاعاتي تحت وب با صفحات قابل دسترسي توسط موتورهاي جستجو
11. ايجاد فضاي هاستيگ شركت هاي همكار دانشگاه تحت نام دامنه دانشگاه
12. تعداد صفحات سايت در رتبه بندي كلي سايت موثر است. اما بايد صفحات پرمحتوا باشند. لذا بايد دانشگاه تلاش كند تعداد صفحات وب سايت را با مطالب پر محتوا و مرتبط افزايش دهد.
13. آدرس‌ها و Domain هاي متفرقه در رتبه بندي لحاظ نمي گردد. لذا مراكز تابعه دانشگاه‌ علوم پزشكي بايد از داشتن سايت مجزا پرهيز كنند و همگي زير مجموعهDomain دانشگاهي خود قرار گيرند.
14. با توجه به اينكه يكي از معيارهاي اصلي افزايش دهنده حجم وب سايت، وجود منابع الكترونيك بين‌المللي از جمله بانك‌هاي اطلاعاتي، مجلات و مقالات مي‌باشد، لذا دانشگاه بايد لينك منابع الكترونيك بين المللي، ملي و بومي خود را در صفحه اصلي وب دانشگاه و به صورت First Click قرار دهد.
15. در صورت وجود فضاي كافي، صفحه اختصاصي با طراحي شخصي در اختيار دانشجويان و اساتيد قرار گيرد تا تعداد وب‌لا‌گ‌هاي زير مجموعه Domain اصلي دانشگاه افزايش يابد.
16. با توجه به سياست‌هاي حاضر در راستاي جذب دانشجويان خارجي، تغيير وتحولات در نظام آموزشي و همچنين ارتقاء رتبه وبومتريك، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي بايد اقدام به عملي كردن آموزش از راه دور نمايند. در اين خصوص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با توجه به فازهاي عملياتي و گزارش پيشرفت كار دانشگاه‌ها، حمايت مالي خواهد نمود.
17. فايل‌هاي اسلايدهاي دروس تئوري اساتيد (ppt) و جزوات درسي اساتيد در فرمت (pdf, Doc) در سايت در بخش گروه آموزشي مربوطه قرار گيرد.
18. رزومه اساتيد به زبان‌هاي فارسي و انگليسي در فرمت(pdf, doc, html ) قابل دسترس باشد . در رزومه اساتيد بخش مقالات، طرح‌هاي تحقيقاتي، پايان نامه‌ها تكميل گردد و هريك از اين موارد به صفحه اصلي مقاله يا طرح و...لينك شود. درصورتيكه مقالات در سايت هاي معتبري ايندكس شده است بايد آدرس اينترنتي منبع اطلاعاتي در رزومه قيد گردد. همچنين ذكر آدرس اينترنتي دانشگاهي ضروري است.
19. طرح درس‌هاي گروه‌هاي مختلف آموزشي در فرمت‌هاي (PDF, DOC, HTML) در بخش گروه آموزشي مربوطه قرار گيرد.
20. گزارش‌هاي سالانه و ماهانه دانشگاه در فرمت (PDF, DOC, HTML ) در وب سايت قرار گيرد.
21. فايل‌هاي اسلايدهاي كنفرانس‌هاي كلاسي دانشجويان ارشد و دكتراي تخصصي در فرمت DOC و PDF‌ در سايت در بخش گروه آموزشي قرار گيرد.
22. پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي در لينك مجموعه هاي كتابخانه الكترونيك دانشگاه قرار گيرد.
23. نام دانشگاه در سر صفحه كليه صفحات و حتي در متن هر صفحه ذكر شود تا موتور جستجو موارد بيشتري را بازيابي نمايد.
24. بهينه­سازي موتورهاي جستجو با توجه به ساختار فني وب­ سايت انجام گردد.
25. ايندكس كردن وب سايت در موتورهاي جستجوي معتبر از جمله Yahoo, Google, Live Search, Exalead
26. كليه لينك‌ها در تمامي مسيرها تعريف شود براي مثال ممكن است نام يك استاد در چندين صفحه سايت عنوان شود (در گروه آموزشي، در قسمت پژوهشگران، مديران). بديهي است در كليه صفحات نام اين فرد به رزومه آموزشي پژوهشي مرتبط باشد.
27. به منظور معرفي وب سايت دانشگاه به ساير سازمان ها و افزايش بازديدكنندگان وب سايت، ضروري است منابع با قابليت توزيع در وب سايت دانشگاه قرار گيرد. منظور از اين منابع كتاب‌هاي الكترونيكي يا مقالات مفيد و يا حتي ارائه محصولات نرم‌افزاري رايگان در سايت دانشگاه است. به حق كپي رايت در اين مورد دقت شود.
28. استانداردهاي طراحي وب سايت‌ها رعايت شود.
29. وب سايـت دانشگاه به طور مستمر روزآمد سازي گردد.
 
تاریخ به روز رسانی: 1398/09/24
تعداد بازدید: 630
امتیازدهی
میانگین امتیازها:4 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 1
كدپستي :8815713471           تلفن :33331040-038
                   دور نگار :33331040-038
                      It@skums.ac.ir    
Qr Code
تاریخ بروز رسانی 1399/05/25
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal