مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
۱۳۹۹/۴/۲۰
اهداف و مآموريت ها
مأموريت سازماني مديريت آمار
مأموريت
اداره آمار به منظور جمع آوري داده هاي توليد شده در سيستم دانشگاه و پردازش آن و ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه آمار و اطلاعات ، نظارت بر طرحهاي اتوماسيون نظام آماري و طراحي فرم هاي مناسب آماري با استفاده از آخرين دستاوردهاي آماري تشكيل گرديده است.
رضايت مديران ارشد دانشگاه ، كيفيت مطلوب ارائه خدمات، توانمندسازي نيروي انساني و پاسخ بهنگام و بروز به مشتريان و ايمان به كار، صداقت دركار و رضايت مشتريان از جمله باورهاي هميشگي ماست.

نقاط قوت :
• تمايل مديران به استفاده از تكنولوژي
• استفاده كارشناسان از كامپيوتر و آموزش كاربران آماري در واحد آمار
• وضعيت سخت افزاري واحدهاي ستاد و واحدهاي تابعه
• برگزاري كلاسهاي آموزشي حين خدمت
• امكانات آموزشي و نيروي انساني
• توانايي در برنامه ريزي عملياتي
• تمايل مديريت به آموزش و توسعه كيفي خدمات دانشگاه
• تقسيم كار
• ارائه خدمات كارشناسان در زمينه انفورماتيكي واحدهاي تابعه
• ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه آمار و كامپيوتر
• نشريات توليد شده در زمينه آمار در دانشگاه
• ارزيابي رابطين آماري دانشگاه

نقاط ضعف :
• تعويض هاي مكرر نيروي انساني در مركز آمار
• سيستماي تشويق و تنبيه كاركنان در مراكز
• مكانيزم هايي براي ايجاد انگيزه در پرسنل مركز
• كميت نيروي انساني در مركز آمار
• مهارت نيروي انساني
• وضعيت بودجه و اعتبارات مديريت آمار
• كمبود امكانات فيزيكي
• وضعيت ارتباط الكترونيكي مركز آمار با ديگر مراكز
• ميزان استفاده مديران از نرم افزارهاي آماري
• ميزان سرمايه گذاري در خصوص IT در دانشگاه
• ساختار نظام كنترل و نظارتي در آمار و انفورماتيك
• حوزه اختيارات مديريت آمار و انفورماتيك در هزينه كردن
• خط مشي گذاري در زمينه آمار
• ساختار آمار و انفورماتيك دانشگاه
• پايش و ارزيابي داده هاي جمع آوري شده
• شركت ننمودن پرسنل آماري در طرحهاي پژوهشي بعنوان همكار آماري


فرصت ها :
• آگاهي عمومي نسبت به ارزش اطلاعات و اهميت داده ها
• ميزان توجه محققين و اساتيد به استفاده كاربردي از آمار
• استعداد محيط داخلي براي بهره گيري از تكنولوژي اطلاعاتي
• اهميت دانشگاه براي مراكز تصميم گير
• توجه مسئولين وزارت متبوعه در خصوص حمايت از پرسنل آمار
• تمايل مديران نسبت به كاربرد اطلاعات در مديريت

تهديدات :
• كمبود بهره گيري مديران از آمار و اطلاعات در تصميم گيري
• كمبود اطمينان از اعتبار و روايي آمار و اطلاعات توليد شده
• سطح پايين حقوق و مزاياي پرسنل ادارات آمار
• عدم ارتباط بين آمار و انفورماتيك در دانشگاهها
• مشخص نبودن نيازهاي اطلاعاتي قبل از توليد اطلاعات


استراتژي ها
معماري سيستم اطلاعات آماري دانشگاه
اتوماسيون نظام آماري دانشگاه
به روز كردن web page اداره آمار دانشگاه
توانمند سازي نيروي انساني متخصص
استقرار سيستم پايش و ارزشيابي مستمر نظام آماري
استقرار نظام ثبتي در فرايند توليد اطلاعات
توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه سيستم آماري
يكپارچه سازي نظام آماري دانشگاه
اايجاد پايگاه هاي اطلاعات آماري
توسعه پژوهشهاي آماري

اهداف عيني
معماري سيستم اطلاعات آماري دانشگاه
بهينه سازي نظام آماري دانشگاه
بررسي در مورد فيلدهاي موردنياز در فرمها و طراحي فرمهائي جهت جمع آوري اطلاعات فرآيندهاي آماري
گرفتن تائيديه مديريت در خصوص نهائي شدن فرمها و هماهنگي با نمايندگان معاونت هاي ذيربط در رابطه با اعلام نظر در خصوص فرمهاي طراحي شده و نهايتا ارسال فرمها به معاونتهاي تابعه جهت تكميل فرم
رفع اشكالات همكاران جهت تكميل فرم و دريافت فرمهاي تكميل شده و رفع نقص فرمها و تغذيه آن بصورت كامپيوتري
بهينه سازي فرم هاي آماري
بازبيني فرمها و بررسي فيلدهاي كليدي جهت استخراج اطلاعات موردنياز از فرمها
انتخاب فيلدهاي شاخص و رسم نمودارها و جداول مربوطه جهت تعيين وضعيت فرآيندها
بررسي فرآيندها ي مربوط به هر معاونت در محدوده فيلدهاي مربوط به فرآيندها و جمع بندي آنها در يك فرم
اصلاح فرمهاي آماري در سطح دانشگاه
برگزاري جلساتي با نمايندگان معاونت هاي دانشگاه جهت بررسي و اصلاح فرآيندها
اارائه پيشنهاد به وزارت متبوع در خصوص اصلاح برخي فرمهاي استاندارد و استاندارد سازي برخي از فرمهاي غيراستاندارد
تعيين نيازهاي سخت افزاري
تعيين نيازهاي نرم افزاري
تعيين نيروي انساني موردنياز
ااتوماسيون نظام آماري دانشگاه
بررسي وضعيت اتوماسيون نظام آماري معاونت درمان
بررسي وضعيت اتوماسيون نظام آماري معاونت پشتيباني
بررسي وضعيت اتوماسيون نظام آماري معاونت بهداشتي
بررسي وضعيت اتوماسيون نظام آماري معاونت دانشجويي فرهنگي
بررسي وضعيت اتوماسيون نظام آماري معاونت آموزشي پژوهشي
بررسي وضعيت اتوماسيون نظام آماري معاونت دارو و غذا
تهيه نرم افزار جامع جمع آوري آمار و اطلاعات جهت دانشگاه
ااستقرار سيستم الكترونيكي اطلاعات آماري
تهيه CD نشريات الكترونيكي
اارائه اطلاعات تحت وب و بهنگام
ااستقرار نظام ثبتي در فرآيند توليد اطلاعات
ساماندهي نظام آمارهاي ثبتي از راه شناسايي، طراحي و راه اندازي سيستمهاي اطلاعاتي - عملياتي مطلوب
شناسايي وضع موجود، تعيين سيستمهاي اطلاعاتي و اولويت بندي آنها
شناخت وضعيت موجود اقلام آماري در سيستمهاي اطلاعاتي از لحاظ فرآيند توليد، ثبت، انتقال و گزارشگيري
طراحي وضعيت منطقي و مطلوب فرآيند توليد، ثبت ، انتقال و گزارشگيري
آموزش كاركنان آماري واحدهاي تابعه به عنوان توليد كنندگان و مديران به عنوان مصرف كنندگان اطلاعات
نظارت بر استقرار نظام آمارهاي ثبتي
توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه سيستم آماري
آموزش و رشد فناوري ها و توسعه سيستم هاي ارتباطي - اطلاعاتي
تقويت پوياي استفاده از فناوري اطلاعات
تقويت استفاده از ارتباطات الكترونيكي
تقويت استفاده از فنون جديد اطلاع رساني
گسترش بسترهاي علمي و تحقيقاتي زمينه هاي فكري و توسعه فناوري اطلاعات
تهيه نمودن سخت افزارها ي موردنياز واحدها و نرم افزارهاي موردنياز مربوط به آن
آشنا نمودن پرسنل واحدها با سيستم هاي جديد روز كامپيوتري و روش استفاده از ابزار و وسايل در زمينه كامپيوتر
برگزاري كارگاهها و كلاس هاي آموزشي در زمينه علم روز كامپيوتر
يكپارچه سازي نظام آماري
بررسي وضعيت فعلي سيستم ها و شبكه هاي موجود در دانشگاه
بررسي امكان سنجي يكپارچه نمــودن سيستم ها و شبكه ها در دانشگاه در زمينه سخت افزار و نرم افزار

خط مشي و اهداف اداره آمار دانشگاه علوم پزشكي شهركرد:
آگاهي از وضعيت آماري دانشگاه . تمامي معاونت ها . بيمارستاها . واحدهاي تابعه درخصوص براي ارتقاء سلامت جامعه و رفع كمبودها در زمينه خدمات بهداشت ودرمان .استفاده از داده ها و آمارها در سطوح مدريريت

اقدامات:
1-تنظيم و پيگيري فرمهاي وزارت بهداشت و ثبت داده هاي آماري درفرمهاي مربوطه در نرم افزارسينا سا و ازطريق اتوماسيون اداري
2- انجام مكاتبات در خصوص اخذ آمار واطلاعات از واحدهاي تابعه دانشگاه ودستگاههاي متفرقه در استان
3 - جمع آوري،جدول بندي و جمع بندي آمار واطلاعات اخذ شده
4- انجام پيگيرها جهت رفع نواقصات و اشكالات آمارهاي اخذ شده از طريق مكاتبه،تماس تلفني و حضور فيزيكي كارشناسان اداره آمار
5- ارسال آمارو اطلاعات به واحدهاي درخواست كننده آمار(استانداري،وزارت بهداشت،هيئت امناء دانشگاه و غيره)
6- تهيه نشريه آماري سالانه دانشگاه در سالهاي گذشته 94 و 95
7- پاسخ به مكاتبات ودرخواستهاي واحدهاي تابعه دانشگاه،وزارت بهداشت،دستگاههاي متفرقه استان و غيره
8- پاسخ به ارباب رجوعان مربوطه درخصوص رفع نيازهاي آماري وهمكاري با دانشجويان در خصوص انجام طرحهاي تحقيقاتي،پروژه ها و پايان نامه ها با هماهنگي حراست دانشگاه
9- پيگيري رفع خطاهاي نرم افزاري
10- برگزاري كلاس يا كارگاه آموزشي ويژه توانمند سازي آمار براي كاربران آماري واحدهاي تابعه دانشگاه
11- برگزاري دوره آموزشي شاخصهاي آماري در سطح دانشگاه براي كاربران آماري
12- بازديد فصلي از واحدهاي آمار تابعه دانشگاه جهت نظارت بر صحت انجام كار و رفع اشكالات مربوطه و توجيه كاربران
13- بازديد از اداره آمار دانشگاههاي علوم پزشكي همجوار جهت آشنايي با شيوه انجام كار آنها واستفاده از تجارب و رهنمودهاي مثبت آنها درزمينه جمع آوري آمار
14- گزارشگيري از كليه آمار و اطلاعات و شاخصهاي آماري در سامانه هاي موجود به صورت سه ماهه وانعكاس به مديران ذينفع وواحدهاي مربوطه
15- پيگيري درخواستها و نيازهاي آماري واحدها و دستگاهها فقط از طريق اداره آمار دانشگاه
16-كنترل و چك كردن كليه داده هاي وارد شده،توسط كارشناسان اداره آمار دانشگاه به صورت يك ماهه و انعكاس نواقصات به واحدهاي مربوطه جهت اصلاح يا ثبت داده ها در فرمهاي مربوطه
17- طراحي فرمهاي جديد آماري در سامانه برحسب نياز دستگاه و اصلاح فرم هاي طراحي شده قبلي در صورت ضرورت
18- طراحي شاخصهاي جديد بهداشتي و درماني در سامانه
تاریخ به روز رسانی: 1397/07/23
تعداد بازدید: 520
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 1
كدپستي :8815713471           تلفن :33331040-038
                   دور نگار :33331040-038
                      It@skums.ac.ir    
Qr Code
تاریخ بروز رسانی 1399/04/20
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal