مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
۱۳۹۹/۶/۲۹
كميته ديده باني سلامت
 
درباره كميته :
براساس بند 2 سياستهاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري وظايف شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي در بند 7 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مبني بر سياستگذاري براي ارتقاي سلامت و امنيت غذايي و سلامت مواد غذايي صادراتي و وارداتي ،بررسي و تصويب برنامه ها و تدابير بخشي و فرابخشي در اجراي سياستهاي ناظر بر سلامت و امنيت غذايي و تعيين و پايش شاخص -هاي اساسي سلامت و امنيت غذايي،كميته ديدهباني سلامت استان به عنوان يكي از اجزاي دبيرخانه كارگروه سلامت و امنيت غذايي تشكيل مي گردد . اين كميته وضعيت شاخصهاي سلامت منتخب را به صورت سالانه تحليل، گزارش و حمايت طلبي مينمايد.

رئيس كميته : مدير درمان دانشگاه

دبير كميته : مدير آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه

اعضاء كميته :
1. معاون آمار سازمان برنامه و بودجه استان به عنوان رييس كميته ديده باني سلامت
2. رييس دبيرخانه كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان به عنوان دبيركميته ديده باني سلامت
3. مسئول آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي
4.رييس مركز تحقيقات SDH
5. رييس انديشگاه سلامت استان
6. نماينده شوراي هماهنگي بيمه هاي استان
7. يك نفر نماينده مطلع و متخصص آمار از ادارات كل جهادكشاورزي، محيط زيست، صنعت، معدن و تجارت ، ورزش و جوانان، تعاون،كار و رفاه اجتماعي و آموزش و پرورش استان


شرح وظايف اعضاء :
1. تعيين، جمع آوري، ادغام و ذخيره دادهها و اطلاعات ثانويه شاخصها كه دبيرخانه شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي موظف است نسبت به ويرايش شاخصها به طور سالانه اقدام و راهنماهاي مرتبط را ابلاغ نمايد.
2. تعيين و تصويب برنامه عملياتي سالانه كميته ديدهباني سلامت به همراه بودجه مورد نياز
3. تدوين و تنظيم گزارشهاي ديدهباني سلامت به صورت دورهاي و ارائه آن به مراجع تصميم گيري
4. كسب اطمينان از صحت و دقت و اعتبار دادههاي جمع آوري شده از سازمانها
5. بهره گيري از كليه پتانسيل هاي علمي موجود در استان
6. تعيين تقويم پيمايشهاي دورهاي استان
7. اجراي برنامه ها و عملياتي كردن ابلاغهاي ملي در زمينه ديدهباني
8. توانمندسازي و برگزاري دورههاي آموزشي مرتبط با ديدهباني سلامت براي اعضاي كميته و ساير گروههاي هدف

مصوبات :

آيين نامه ها :

 
چارت سازماني كميته ديده باني سلامت
 
تاریخ به روز رسانی: 1398/09/24
تعداد بازدید: 526
 
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 1
كدپستي :8815713471           تلفن :33331040-038
                   دور نگار :33331040-038
                      It@skums.ac.ir    
Qr Code
تاریخ بروز رسانی 1399/06/28
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-