سازمان  اورژانس   پیش بیمارستانی استان
۱۳۹۹/۶/۳۱
كنترل كيفي و بهبود روشها
 
 
 
***پروتكل هاي افلاين *** 
 
 
 
 
شرح وظايف كارشناس كنترل كيفيت وتدوين شاخصها:

-تعيين شاخص ها و استانداردهاي منطقه اي وبهينه سازي و ارتقاء مستمر آن

- تجزيه و تحليل و پردازش داده­ها و ارائه راهكارهاي علمي و اجرايي جهت بهينه نمودن امور مربوط به مديريت اورژانسهاي پيش بيمارستاني

-بررسي آماري در سطح منطقه اي ملي و مقايسه آن با وضعيت كشوري

-ساماندهي نظام مراقبت حوادث و فوريتهاي پزشكي

-بررسي وتحليل طرحها و پروژهاي ­مرتبط با حوادث و فوريتهاي پزشكي

-تهيه پسخوراند جهت ارائه به ذينفعان

-بررسي مستمر سطح رضايتمندي ذينفعان

شرح وظايف كارشناس نظارت وارزيابي حوادث وفوريتهاي پزشكي :

-تدوين چك ليست پايش ونظارت اورژانس هاي بيمارستاني وپيش بيمارستاني منطقه تحت پوشش

-تدوين برنامه زمان بندي بازديد وانجام بازرسي ازپايگاههاي اورژانس هاي بيمارستاني وپيش بيمارستاني منطقه تحت پوشش

-تدوين واجراي ارزيابي عملكردادارات حوادث وفوريتهاي پزشكي واورژانس هاي بيمارستاني وپيش بيمارستاني منطقه تحت پوشش

-تدوين سيستم تشويق وتبيه كاركنان ومديران ادارات حوادث وفوريتهاي پزشكي واورژانس هاي بيمارستاني وپيش بيمارستاني منطقه تحت پوشش

-بررسي وپيگيري شكايات(مردمي وكاركنان) ومواردتخلف ادارات حوادث وفوريتهاي پزشكي واورژانس هاي بيمارستاني وپيش بيمارستاني منطقه تحت پوشش

-تشكيل كميته تدوين ارتقاء كيفيت

-پيگيري تدوين شاخص هاي عملكرد اختصاصي واحد
تاریخ به روز رسانی: 1399/01/31
تعداد بازدید: 3659

آدرس:شهركرد،فلكه جهاد،بلوار انقلاب،روبروي سازمان فني و حرفه اي،سازمان اورژانس پيش بيمارستاني چهارمحال و بختياري
كد پستي: 8851678971
تلفن:     03832229711 
      دورنگار:03832243566      
تاریخ بروز رسانی 1399/06/31
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-