دانشکده فناوری های نوین
۱۳۹۹/۶/۳۰
1396/05/24
انتصاب سرپرست دانشكده فناوريهاي نوين دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
وب دا؛ طي ابلاغي از سوي سرپرست دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني چهارمحال و بختياري، دكتر شهرام طهماسبيان از اعضاي هيات علمي بعنوان سرپرست دانشكده فناوريهاي نوين منصوب شد.
به گزارش وب دا؛ دكتر خالدي فر در متن اين ابلاغيه به دكتر طهماسبيان توصيه نموده اند هماهنگي با معاونت محترم آموزشي در تدوين برنامه هاي اموزشي دانشكده ، فعال سازي گروه هاي اموزشي در خصوص ارتقاء كيفي آموزش دانشجويان و توانمندسازي اعضاء هيات علمي در خصوص ارتقاء‌و ارزيابي هاي اموزشي را مبناي برنامه ريزي خود قرار دهند.
تقويت نقش و جايگاه مديران گروه هاي اموزشي دانشكده،‌نظارت، ارزيابي و بررسي كيفيت اموزش دانشجويان، پيگيري در جهت توسعه رشته هاي تحصلات تكميلي دانشكده ، صيانت از منابع انساني ٰ‌فيزيكي و مالي،‌ انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي به منظور خلق دانش و ثروت و ايجاد بستر و فضاي مناسب براي يادگيري و ياددهي دانش و فناوريهاي نوين پزشكي براي دانشجويان از درگر مواردي است كه سرپرست دانشگاه علوم پزشكي در اين ابلاغيه جهت مبنا قرار گرفتن در برنامه ريزي ها به دكتر طهماسبيان متذكر شده اند.
وي، ارائه برنامه هاي مدون اموزشي، توسعه ارتقاء‌ تحقيق و نهادينه ساختن پژوهش هاي كاربردي ،گسترش كمي و كيفي رشته هاي تحصلات تكميلي در علوم و فناوريهاي نوين پزشكي، اعتقاد به فرآينده نواوري و تلاش براي بروز خلاقيت ، عملياتي نمودن ايده هاي آموزشي و پژوهشي در دانشجو.يان و اساتيد ، توجه به امر اعتدال، توان مندي و شايسته سالاري در انتصابات و تكريم اعضاي هيات علمي و كاركنان از در ادامه اين متن آمده است.
در پايان اين متن نيزدكتر خالدي فر براي دكتر طهماسبيان سرپرست دانشكده فناريهاي نوين آرزوي توفيق نموده اند
 
تعداد بازدید:
171
نویسنده:
م.نظري
منبع:
آدرس : شهركرد، رحمتيه، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، دانشكده فناوري هاي نوين
كدپستي :                       تلفن :33331471-038
دور نگار :  33331471 -038
advancedschool@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/06/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-