معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۶ تير
1397/05/20
دكتر علي احمدي معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد سخنران قبل از خطبه هاي نماز جمعه شهركرد
در راستاي سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري به منظور افزايش آگاهي و توانمند سازي مردم و ارتقاء همه جانبه سلامت و مشاركت داوطلبانه و آگاهانه مردم در حوزه سلامت و تشكيل كانون سلامت محله به‎عنوان تشكل اجتماعي‎ محوردر استان دكتر علي احمدي معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در محل مصلاي نماز جمعه حضور يافتندو ضمن سخنراني درمراسم نماز جمعه شهركرد گز ارشي از عملكرد معاونت اجتماعي دانشگاه به نماز گزاران محترم ارائه نمودند.
معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي ضمن اشاره به مقفول ماندن سلامت اجتماعي در جامعه به بيان ابعاد مختلف سلامت از ديدگاه سازمان جهاني بهداشت پرداخته ومفهوم سلامت اجتماعي را برقراري تعامل بين فرد،خانواده،سازمان ،جامعه و برقراري ارتباط و صله ارحام بين آشنايان واعضاي خانواده و دوستان و داشتن مشاركت در حل مسايل و مشكلات مرتبط با سلامت برشمرد.و تصريح نمود: همه نهادهاي دولتي و سازمانها بايد در حوزه سلامت احساس مسئوليت و پاسخگويي اجتماعي را داشته باشند.دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در خوشبينانه ترين حالت با لحاظ همه امكانات و منابع، پاسخگوي 25 درصد مشكلات مردم مي باشد و 75 درصد مشكلات مرتبط باسلامت خارج از حيطه و ظايف اين دانشگاه است لذا همكاري بين بخشي و مشاركت اجتماعي د ر اين مهم بايد مورد توجه قرار گيرد.
دكتر احمدي اظهار داشت: در مبحث اجتماعي شدن سلامت يك فاكتور مهمي كه وجود دارد و در پازل اجتماعي شدن سلامت بايد مورد توجه همگان قرار بگيرد:مشاركت مردم بعنوان سفير سلامت با حس نوع دوستي و مشاركت در كار خير و مقدم دانستن پيشگيري بر درمان و توجه به آسيبهاي اجتماعي از جمله اعتياد،طلاق،مصرف مشروبات الكلي،كم تحركي ...مي باشد.وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي راهبرد اجتماعي شدن سلامت را به عنوان يك استراتژيك مهم در سال 1397 ارائه داده و در ذيل اين اجتماعي شدن سلامت چند فعاليت قرار است شكل بگيرد كه الحمدلله به ياري استاندار محترم و فرمانداران محترم شهرستانهاي 9 گانه اقدامات خوبي شكل گرفته اما كافي نيست.لذابراي اجتماعي شدن سلامت نيازمند مشاركت همه آحاد مردم، سازمانهاي مردم نهاد ، خيرين در بخش سلامت و توجه به مشكلات سلامتي هستيم.
وي افزود: شبكه هاي بهداشت و درمان شهرستانها براي ايجاد بستر مناسب براي اجتماعي شدن سلامت كانونهاي سلامت محلات را راه اندازي كرده كه همه ما موظف هستيم در كانونهاي سلامت محله مشاركت فعال داشته باشيم .كانونهاي سلامت محله يك نهاد غير دولتي داوطلبانه است براي مردم ،با مردم، نه بر مردم،و همه تلاش ميكنيم براي حل مشكلات سلامت مردم.بنابراين مردم بايددر اين كانونها حضور پيدا كنند افراد و گروههاي مختلف از مردم(مادر ،كودك،سالمند و ...)بايد بتوانند مشكلات سلامت محله خود را فهرست نموده، چه بسياري از مشكلات كه به دست ساكنان همان محله قابل حل مي باشد و نبايد انتظار داشت كه از صفر تا صد مشكلات را دستگاههاي دولتي حل كنند پس مشكلات بايد فهرست احيا و احصا شود تا ببينيم كداميك را ميتوانيم حل كنيم.
او در ادامه گفت: كساني كه در محلات خير هستند و ميتوانند مشاركت موثر داشته باشند مشكلاتي كه قابل حل نيست را به مجمع محله ارجاع مي دهند و در صورت حل نشدن مشكل به مجمع سلامت استان ارجاع داده ميشود و نهايتا در كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان كه با رياست معاون محترم سياسي امنيتي استانداري در مركز استان برگزار ميشود مطرح ميگردد.
وي با بيان اينكه با شكل گيري كانونهاي سلامت محلات مردم در تصميم گيري سرنوشت خود مشاركت مي كنند تاكيد نمود : تا مردم به ميدان نيايند مشكلات حل نخواهد شد وبسياري از مشكلات مربوط به فرهنگ سلامت مي باشد كه اهميت دادن به سبك زندگي سالم را در بر ميگيرد. بنابراين پيام اصلي اجتماعي شدن سلامت توانمند سازي مردم ، مقدم دانستن پيشگيري بر درمان ، تبعيت از آموزه هاي ديني و رعايت سبك زندگي مناسب از جمله عدم مصرف دخانيات،الكل، و داشتن تحرك بدني- فعاليت فيزيكي مي باشد تادر نهايت بتوانيم از بيماريها پيشگيري كنيم.
دكتر احمدي گفت : دانشگاه علوم پزشكي اعتقاد دارد كه بايد مردم توانمند شوند و اين امر مستلزم كمك فرمانداريها بخشداريها و نهادهاي حاكميتي در كنار سازمانهاي مردم نهاد در كنار خيرين سلامت مي باشد.و ما موظفيم آگاهي و توانمندي مردم را افزايش بدهيم تا بتوانيم از بيماريهاي مختلف و عوامل خطر متعددي كه بار زيادي بر دولت و نظام و خانواده ها دارد پيشگيري كنيم .لذا از همه مردم دعوت ميكنيم در اين كانونها مشاركت فعال داشته باشند چرا كه با شكل گيري اين كانونها حمايت طلبي و مطالبه گري مردم و قدرت چانه زني مسئولان براي حل مشكلات مردم بيشتر خواهد شد .
وي در ادامه با بيان نحوه فعاليت كانونهاي سلامت محلات تصريح كرد : در بين افراد شركت كننده در كانون با راي گيري يك نفر به عنوان رئيس يا دبير كانون و يك نفر به عنوان جانشين دبير انتخاب ميشود وطي فرايند هاي اداري كه وجود دارد دستگاههاي دولتي بايد پاسخگوي حل مشكلات مردم در حوزه سلامت باشند.و در اين راستا مسئوليت پذيري همه آحاد مردم مورد نياز هست و ما بايد حس مسئوليت پذيري را در مردم تقويت كنيم همچنين دستگاههاي مختلف اجرايي بايد همكاريهاي بين بخشي خود را تقويت بكنند و مساله سلامت مردم، در اولويت قرار بگيرد و نتيجه آن مي شود كه وضعيت سلامت مردم بهتر خواهد شد ومسلما بودجه هايي كه صرف بخش درمان ميشود به سمت ايجاد رفاه و آسايش مردم سوق داده ميشود.
دكتر احمدي با تاكيد بر شاخصه هاي اجتماعي شدن سلامت از ديدگاه آموزه هاي ديني: كمك به يكديگر و احياء و توجه به صله ارحام ، اعتماد بر يكديگر را از مواردي دانست كه بايد مورد توجه قرار گيرد و افزود : با كمرنگ شدن مشاركت مردم آسيب هاي اجتماعي هم بيشتر شده لذا اينجاست كه اجتماعي شدن سلامت و توجه به اصل مشاركت و همكاري بين بخشي اهميت مي يابد كه اين دو اصل در رونق گيري كانونهاي سلامت محله مورد توجه همگان مي باشد.
او گفت : اجتماعي شدن سلامت فرايندي است كه در آن مردم سبك زندگي توام با سلامتي را ياد ميگيرند. وقتي انسان موجود اجتماعي عنوان ميشود محور توسعه پايدار همين انسان بوده و اگر ما قائل به دستيابي به توسعه پايدار هستيم بايد جامعه از لحاظ سلامت جسمي رواني و معنوي بهبود پيدا كند، شاخصهاي عدالت در سلامت تقويت و اجرا شود ،ردسترسي همگان به خدمات بهداشت و درمان فراهم شود ، نابرابري در سلامت وجود نداشته باشد .. وما راهي نداريم جز اجتماعي كردن سلامت و داشتن احساس مسئوليت .
او گفت: نشاط اجتماعي با شادي زود گذر متفاوت بوده و اگر ما با رعايت آموزه هاي ديني جامعه را سرزنده نگه داريم ،جامعه دچار افسردگي و آسيبهاي اجتماعي نخواهد شد بنابراين روحيه تعامل و همكاري و مشاركت ميتواند به شخصيت اجتماعي شدن افراد كمك كندلذا افرادي كه مسئوليت پذير هستند مي توانند در جامعه احساس امنيت و رفاه كنند و سرمايه اجتماعي و اعتماد مردم بر يكديگر در جامعه تقويت شود تا ما بتوانيم به تعيين گرهاي سلامتي كه عمدتا اجتماعي هستند بپردازيم .اگر ما دنبال توسعه پايدار هستيم بايد دقت كنيم كه انسان سالم، محور توسعه پايدار هست و راهي جز اين نداريم كه به تعيين كننده هاي اجتماعي توجه كنيم.
دكتر احمدي در پايان تاكيد نمود : عوامل اجتماعي تعيين كننده سلامت خارج از شرح وظايف سازماني دانشگاه علوم پزشكي شهركرد هست بنابراين ما بايد با استفاده از فرهنگ سازي و استفاده از ظرفيت عظيم رسانه ها يي كه در استان وجود داره فرهنگ سلامت و كانونهاي سلامت محله را بيشتر تقويت كرده تا انشاالله به ياري خداوند متعال مشكلات سلامتي مردم يكي پس از ديگري حل شود.
 
تعداد بازدید:
30
نویسنده:
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:5 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، خيابان هواشناسي ،جنب ساختمان معاونت غذا و دارو، معاونت اجتماعي دانشگاه 
كدپستي : 8815713471           تلفن :33330065-038
دور نگار :  -038
تاریخ بروز رسانی 1399/04/16
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal