معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي
شرح وظايف

با توجه به نامه شماره 98 / 114 / د مورخ 28 / 1 / 1397 مديركل محترم خيرين و موسسات خيريه سلامت وزارت متبوع و معرفي مسئول مددكاري اجتماعي از طرف معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد به حوزه معاونت اجتماعي دانشگاه شرح وظايف مسئول ذيربط در زير امده است:

1- هماهنگي كامل با حوزه معاونت اجتماعي دانشگاه در مديريت واحدهاي مددكاري اجتماعي در مراكز درماني تحت پوشش دانشگاه

2- هدايت، نظارت، پايش و ارزشيابي روند اجرايي و خدمات واحدهاي مدكاري اجتماعي كليه مراكز درماني تحت پوشش و مديريت فرايندهاي مددجويان صعب العلاج سرطاني، مصدومين سوانح و حوادث، ديابت، مالتيپل اسكلروزيس و ساير نيازمندان و افزايش رضايتمندي مددجويان

3- مديريت حل مسايل و مشكلات بهداشتي و درماني مدد جويان بيمار مراجعه كننده به معاونت هاي درمان و اجتماعي دانشگاه از جمله مصاحبه، اجراي طرحهاي كمكي در رفع مشكل آنان.

4- مديريت و هماهنگي راهنمايي و معرفي مددجويان مراجعه كننده جهت دريافت امكانات پزشكي و پيراپزشكي به مراكز درماني تابعه و ديگر موسسات درماني كشور.

5- مديريت پيگيري درمان مددجويان بيمار و ايجاد ارتباط با موسسه درماني ارائه دهنده خدمات پزشكي.

6-  شناسايي و ظرفيت سازي و ايجاد ارتباط حرفه اي با منابع مالي ، اجتماعي ، رفاهي و درماني جهت كمك به حل مشكل اقتصادي مددجويان بيمار در پرداخت هزينه هاي درماني همچنين در صورت نياز ارتباط با موسسات خيريه ، كميته امداد يا سازمان بهزيستي.

7-  بررسي شكايات واصله از واحد مددكاري مراكز و ارائه گزارش و پيگيري در جهت رفع مشكل شاكيان.

8-  نظارت، بازديد و كنترل بر حسن اجراي وظايف واحدهاي مددكاري مراكز درماني تابعه و هماهنگ نمودن آنان با خط مشي ستاد دانشگاه

9-  تشكيل جلسات توجيهي مددكاري و ارائه مشورتهاي تخصصي به مددكاران واحدهاي تابعه جهت ارتقاء و پيشبرد كمي و كيفي فعاليت هاي مددكاري.

10-  هماهنگي براي جذب و توزيع مناسب نيروي انساني واحدهاي تابعه مددكاري اعم از نقل و انتقال، استخدام و بكارگيري مشمولين طرح نيروي انساني

11- همكاري در تشكيل دوره هاي آموزشي حين خدمت جهت بالا بردن كيفيت امور مددكاري و توانمندسازي انها

12-  جمع آوري آمار و اطلاعات درخصوص فعاليت هاي واحد مددكاري مراكز تابعه و بررسي ،پايش ،ارزشيابي فعاليتها و انعكاس به مقامات ذيربط

13- همكاري و ارائه خدمات مددكاري اجتماعي يا اعزام مددكاران جهت كمك به آسيب ديدگان حوادث طبيعي از جمله زلزله، سيل و حوادث غير طبيعي

14- ايجاد هماهنگي بين خدمات مددكاري اجتماعي و ساير فعاليتهاي درماني حوزه هاي مختلف دانشگاه

15- برنامه ريزي در جهت آشنا نمودن و جلب افراد خير و موسسات و نهادها درخصوص همكاريهاي بهداشتي درماني و رفاهي با هماهنگي واحدهاي مرتبط در حوزه معاونت اجتماعي

16- انجام تحقيقات و پژوهشهاي اجتماعي، درماني در ارتباط با وظايف مددكاري و ارائه نتايج بدست آمده به مقامات ذيربط جهت برنامه ريزيهاي مقتضي

17- انجام هماهنگي هاي لازم جهت اجراي دستورالعملها و مقررات ابلاغي بهداشتي - درماني از وزارتخانه و يا دانشگاه

18-  مشاركت جدي در كميته هاي بيمارستاني در جهت تحقق اهداف مددكاري اجتماعي در ارتقاء ارائه خدمات به ارباب رجوع

19-  مديريت و هماهنگي جمع آوري و بررسي هزينه هاي تخفيفي رايگان اعمال شده از واحدهاي مددكاري مراكز و اعلام مبلغ تخفيفي به وزارت متبوع ، همچنين پيگيري جهت بودجه تخصيصي از وزارت متبوع و اختصاص آن به مراكز

20- جمع آوري و بررسي كليه پرونده هاي مصدومين ترافيكي مراكز دانشگاهي و غير دانشگاهي تحت پوشش دانشگاه و اعلام مبلغ تخفيفي به وزارت متبوع ، همچنين پيگيري جهت بودجه تخصيصي از وزارت متبوع و اختصاص آن به مراكز .

21- بررسي كليه فاكتور پروتز هاي پرونده مصدومين ترافيكي و پيگيري امر در صورت مغايرت  فاكتور ها و هزينه آنها با خدمات ارائه شده

22- بازديد از واحدهاي حسابداري ،ترخيص، اورژانس، داروخانه، بخش هاي جراحي، تجهيزات پزشكي ، مدارك پزشكي  مراكز درماني و ارزيابي عملكرد آنها جهت بررسي وضعيت مصدومين ترافيكي و اسناد مربوط به آنها


تاریخ به روز رسانی:
1397/03/07
تعداد بازدید:
529
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، خيابان هواشناسي ،جنب ساختمان معاونت غذا و دارو، معاونت اجتماعي دانشگاه 
كدپستي : 8815713471           تلفن :33330065-038
دور نگار :  -038
تاریخ بروز رسانی 1399/10/27
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal