مرکز بهداشت شهرستان کیار
۱۳۹۹/۶/۳۰
مجموعه کارهای انجام شده واحد
 

شرح وظايف واحد  بهداشت محيط :‌

الف )‌‌برنامه ريزي

تدوين طرح جامع عملياتي در سطح شبكه

تدوين طرح جامع عملياتي در سطح مراكز بهداشتي درماني

تدوين طرحهاي مداخله اي

تدوين برنامه برنامه طرح بسيج سلامت نوروزي

تدوين برنامه اقدامات پيشگيرانه از بروز بيماريهاي روده اي با اولويت التور

تدوين برنامه مراسم گراميداشت روز بهداشت محيط (يازدهم اسفند هر سال )

ب ) نظارت و پايش

پايش فعاليت هاي مراكز بهداشتي درماني

پايش فعاليت هاي خانه هاي بهداشت

نظارت بر عملكرد تأسيسات آبرساني شهري وروستائي

نظارت بر نحوه مصرف سموم و مواد گندزدا

نظارت بر عملكرد موسسات سمپاشي وضدعفوني اماكن عمومي

نظارت بر عملكرد آموزشگاههاي بهداشت اصناف

نظارت بر عملكرد پيمانكاران طرف قرداد با شركت ساماندهي صنايع ومشاغل شهرداري در خصوص مبارزه با جوندگان

نظارت بر عملكرد موسسات پرتو پزشكي

ج ) هماهنگي

1-   هماهنگي درون بخش

هماهنگي با واحد آموزش بهداشت در زمينه برنامه هاي آموزشي وتهيه پوستر ، پمفلت وتراكت

هماهنگي با گروه تخصصي پيشگيري ومبارزه با بيماريها درخصوص پيشگيري ومهار بيماريهاي روده اي و اپيدمي

هماهنگي با گروه تخصصي تغذيه وتنظيم خانواده درخصوص برنامه هاي كنترل نمكهاي يد دار و غني سازي آرد

هماهنگي با واحد بهداشت مدارس درخصوص بررسي وضعيت بهداشتي مدارس و موسسات آموزشي و توزيع شير درمدارس

هماهنگي با واحد بهداشت دهان و دندان در خصوص بررسي ميزان فلورايد در آب آشاميدني

هماهنگي با معاونت درمان در خصوص بازديد از بيمارستانها و مراكز پرتوزا

هماهنگي با معاونت غذا و دارو در خصوص كنترل مواد غذائي ، آرايشي و بهداشتي

هماهنگي با آزمايشگاه كنترل مواد غذائي درخصوص پذيرش نمونه هاي ارسالي و اعلام پاسخ

هماهنگي با آزمايشگاه آب و فاضلاب درخصوص پذيرش نمونه هاي ارسالي و اعلام نتيجه

2-  هماهنگي برون بخش

هماهنگي با مراجع قضائي درخصوص رسيدگي به پرونده تخلفات بهداشتي و جرائم مرتبط با بهداشت مواد غذائي

هماهنگي با نيروي انتظامي درخصوص تعطيل واحدهاي متخلف وجلب متهمين

هماهنگي با شركت آب وفاضلاب شهري وروستائي

هماهنگي با اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان وعضويت دركميسيون نظارت

هماهنگي با شهرداريها و سازمانهاي مرتبط ( ساماندهي   كنترل كيفيت هوا خدما ت موتوري وسازمان بازيافت ...)

هماهنگي با مجامع امور صنفي و اتحاديه هاي مربوط

هماهنگي با اداره كل نظارت بر مواد غذائي ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي

هماهنگي با گروه سلامت ومحيط وكار مركز بهداشت استان

هماهنگي با بهزيستي درخصوص تأسيس مهدهاي كودك ومراكز نگهداري افراد سالمند وناتوان جسمي

هماهنگي با تربيت بدني در خصوص وضعيت بهداشتي  مراكز تفريحي ورزشي

هماهنگي با فرمانداريها وبخشداريها

ه‍ ) اقدامات اجرائي

اجراي طرح بسيج سلامت نوروزي

اجراي طرح تشديد كنترل مراكز تهيه وتوزيع مواد غذائي واماكن عمومي

اجراي طرح سالمسازي  بوفه هاي مدارس

اجراي دستور العملهاي واصله از مراكز سلامت محيط و كار

اجراي طرح اتلاف سگهاي ولگرد

اجراي طرح ادغام بهداشت مواد غذائي در سيستم شبكه 

اجراي طرح حذف جوش شيرين ازنان توليدي نانوائي ها

اجراي حكم تعطيل واحدهاي متخلف

توقيف مواد غذائي فاسد وغيرمجاز

ارجاع پرونده واحد هاي صنفي متخلف به مراجع قضائي وتعزيرات حكومتي

اجراي برنامه هاي بهسازي محيط روستاها با اولويت سرويس بهداشتي وآبخوري مدارس ، توالتهاي روستائي ، دفع زباله وفاضلاب

برپائي نمايشگاههاي بهداشت محيط و موادغذائي به مناسبت هاي مختلف (هفته دولت، هفته سلامت ، روز بهداشت محيط و ...)

رسيدگي به شكايات مردمي درزمينه بهداشت محيط ، مواد غذائي ، فاضلاب ، زباله و ...

ج ) آموزش

آموزش حين خدمت وبدو خدمت پرسنل بهداشت محيط در زمينه بهداشت محيط ومواد غذائي از طريق برگزاري كارگاه آموزشي

آموزش متصديان واحدهاي صنفي مرتبط با مواد غذائي و اماكن عمومي از طريق برگزاري جلسات آموزشي و آموزشگاههاي اصناف

آموزش دانشجويان بهداشت محيط دانشكده بهداشت از طريق تدريس در كارگاههاي بهداشت مواد غذائي و ارتقاء كيفيت

آموزش كاركنان مراكز بازتواني وابسته به بهزيستي در زمينه بهداشت محيط و موادغذائي

آموزش بهورزان خانه هاي بهداشت در زمينه بهداشت محيط ومواد غذائي

آموزش رابطين

د) بازديد وكنترل

بازديد از مراكز تهيه وتوزيع مواد غذائي واماكن عمومي و اماكن مسير راهها ( رستورانها واغذيه فروشي ها و ..)

بازديد از مراكز بهداشتي درماني ، درمانگاهها وبيمارستانها

بازديد از سالنهاي ورزشي

بازديد از مراكز انتظامي

بازديد از مدارس وموسسات آموزشي و پرورشي

بازديد از كارگاهها و كارخانجات مواد خوراكي وبهداشتي

بازديد از پايانه هاي مسافربري شلمزار

كنترل مواد غذائي ، آشاميدني از طريق نمونه برداري وارسال به آزمايشگاههاي غذا ودارو

كنترل آب آشاميدني شبكه آبرساني شهري وروستائي از طريق كلر سنجي وانجام نمونه برداري از آب

كنترل نمكهاي يد دار درمراكز تهيه وتوزيع و اماكن عمومي از طريق يد سنجي

كنترل نانهاي سنتي تهيه شده در واحدهاي صنفي نانوائي از نظر وجود جوش شيرين

كنترل موادغذائي مورد عرضه در بوفه هاي مدارس

كنترل اقلام خوراكي ، آشاميدني  وارداتي از نظر مجوزهاي لازم وتاريخ توليد وانقضاء

ه) پشتيباني

پيگيري اعتبارات بهداشت محيط

پيگيري اعتبارات بهسازي محيط روستا ها

تأمين مصالح و ابزار مورد نياز بمنظور بهبود دفع زباله هاي روستائي ، احداث توالت روستائي و ...

پيگيري اعتبارات مربوط به مديريت پسماندهاي بيمارستاني

پيگيري نحوه برگزاري كارگاههاي آموزشي از طريق امور اداري و مالي (سالن اجتماعات- فيلمبرداري )

پيگيري تجهيز انبار حوادث وسوانح غير مترقبه

ز) ارزشيابي

ارزشيابي دوره اي واحد هاي محيطي ومراكز بهداشت

ح) جمع آوري وتجزيه وتحليل آمار واطلاعات

تكميل فرمهاي آماري درمراكز بهداشتي درماني

جمع بندي فرمهاي آماري ارسالي ازمراكز بهداشتي درماني

جمع بندي فرمهاي آماري ارسالي از مراكز بهداشت در معاونت امور بهداشتي

تهيه كارنامه عملكرد شش ماهه وساليانه

ارسال بازخوراندآمار و فعاليت هاي انجام شده به مراكز بهداشتي و درماني تابعه

تجزيه وتحليل آمار و ا طلاعات ارسالي از مراكز ومقايسه با حد انتظار و فعاليت دوره مشابه قبل

ارسال آمار عملكرد شش ماهه وساليانه پس از تصحيح وتجزيه وتحليل اطلاعات به مركزبهداشت استان

ط) عضويت دركميته ها ، كميسيون ها، شوراها وجلسات كارگروه وگروههاي كارشناسي

-دبيرخانه كارگروه سلامت و امنيت غذايي شهرستان كيار

-     عضويت دركميسيون نظارت شهرستان بعنوان نماينده شبكه بهداشت ودرمان

-    عضويت دركارگروه بهداشت و درمان حوادث وسوانح غير مترقبه شهرستان

عضويت در گروههاي كارشناسي زير مجموعه كارگروه سلامتو امنيت غذ

عضويت دركميته ا تلاف سگهاي ولگرد

عضويت در كميته مكان يابي پسماندهاي شهرستان

عضويت در كميتهIDD شبكه بهداشت ودرمان

 

درسال 1396

عنوان

364

نمونه برداري ميكروبي از شهرها وروستاهاي تحت پوشش(مورد)

32

نمونه برداري شيميايي از شهرها وروستاهاي تحت پوشش(مورد)

11144

انجام تست كلر باقيمانده از آب آشاميدني از شهرها وروستاهاي تحت پوشش(مورد)

262

انجام بازديد از منابع ومخازن آب آشاميدني تحت پوشش شهرستان(مورد)

11406

نظارت بر نحوه گندزدايي آب آشاميدني در سطح شهرها وروستاهاي تحت پوشش(مورد)

2922

انجام بازديد از مراكز تهيه وتوزيع تحت پوشش شهرستان(مورد)

599

انجام بازديد ازاماكن عمومي تحت پوشش شهرستان(مورد)

24

انجام بازديد مشترك ادارات از مراكز تيه و توزيع و اماكن عمومي تحت پوشش شهرستان(مورد)

755

انجام بازديد ازسطح مراكز تهيه وتوزيع و اماكن عمومي تحت پوشش شهرستان در ساعات غير اداري وروزهاي تعطيل(مورد)

6

معرفي متخلفين به مراجع قضايي (مورد)

698

صدور كارت معاينه پزشكي جهت متصديان مراكز تهيه وتوزيع واماكن عمومي تحت پوشش

88

صدور صلاحيت پزشكي جهت متصديان مراكز تهيه وتوزيع واماكن عمومي تحت پوشش شهرستان(مورد)

45/2819

توقيف ومعدوم سازي مواد غذايي غيرقابل مصرف جمع آوري شده در سطح مراكز تهيه وتوزيع تحت پوشش(كيلو گرم)

123

آموزش متصديان مراكز تهيه وتوزيع واماكن عمومي در قالب دوره هاي آموزش صنوف(نفر)

350

انجام تست يد از نمك مصرفي خانوارها ونمك عرضه شده در سطح مراكز تهيه وتوزيع تحت پوشش (مورد)

236

نمونه برداري هدفمند از مواد غذايي در سطح مراكز تهيه وتوزيع تحت پوشش شهرستان(تعداد)

108

نمونه برداري از نان طبخ شده در سطح نانواييهاي تحت پوشش شهرستان(تعداد)

2

برگزاري كارگروه سلامت وامنيت غذايي(مورد)

5

برگزاري كارگاه آموزشي جهت بازرسين بهداشت محيط(مورد)

123

برگزاري جلسات شوراي بهداشت در شهرها وروستاهاي تحت پوشش (مورد)

تاریخ به روز رسانی: 1398/08/21
تعداد بازدید: 4596
آدرس : شلمزار، بلوار شهدا ،شبكه بهداشت شهرستان كيار
كدپستي :8837153113        تلفن : 32624221 -038
دور نگار : 32622615 -038
تاریخ بروز رسانی 1399/06/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-