میز خدمت الکترونیک
۱۴۰۳ جمعه ۱ تير
معرفی خدمات دانشگاه

ردیف
عنوان خدمت کلان 
(شناسه خدمت)        
 عنوان زیر خدمتها
(شناسه زیرخدمت)
عنوان نحوه ارائه زیر خدمت 
راهنمای استفاده از زیر خدمت 
 اطلاعات تکمیلی زیرخدمت
( شناسه زیر خدمت) 
( لینک صفحه زیر خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم)
لینک صفحه دریافت خدمت
( در صورت الکترونیکی بودن) 
 سوالات متداول FAQ بیانیه توافق سطح خدمتSLA
 شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت:
1
اعتبار بخشی موسسات سلامت (16061012000)
 ندارد عدم قابلیت ارائه در میزخدمت به دلیل ماهیت
دارد   https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918085172 ندارد  دارد  دارد 
 معاونت درمان دانشگاه
( خانم مریم دهقانیان) - 03832287314
2
ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت (16061013000)
صدور و تمدید پروانه فعالیت موسسات سلامت (16061013100)  الکترونیکی
دارد  https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=16021013100  http://parvaneh.behdasht.gov.ir  دارد  دارد 
  معاونت درمان دانشگاه-
واحد صدور پروانه- 33334652
3
ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت (16061013000)
ابطال پروانه فعالیت موسسات سلامت (16061013102)  الکترونیکی
دارد  https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=16021013102  http://parvaneh.behdasht.gov.ir  دارد   دارد
معاونت درمان دانشگاه-
واحد صدور پروانه- 33334652 
4 ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت (16061013000)
اصلاح پروانه فعالیت موسسات سلامت (16061013103)  الکترونیکی
  دارد  https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=16021013103 http://parvaneh.behdasht.gov.ir  دارد  دارد 
 معاونت درمان دانشگاه-
واحد صدور پروانه- 33334652
5 ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیرا پزشکان ( 16061014100)
صدور گواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (16061014101)  الکترونیکی
  دارد https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=16031014101  https://tarhreg.behdasht.gov.ir  دارد   دارد
معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه- مدیریت
نیروی انسانی- واحد امور طرح- 33318353 
6
ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیرا پزشکان ( 16061014100)
صدور گواهی معافیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (16061014103)  الکترونیکی
دارد  https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=11021014103  https://tarhreg.behdasht.gov.ir  دارد
دارد  معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه- مدیریت نیروی انسانی- واحد امور طرح- 33318353 
 7 پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت (16061016000)  ندارد  ترکیبی
دارد  https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=16041016000  https://takrim.skums.ac.ir  دارد  دارد 
معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه- اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات-
آقای مجتبی حیدری-33342411 
8
نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی (16041018000)
ندارد  ترکیبی
 دارد https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918085175  https://health.skums.ac.ir/page-Behdasht/fa/19/form/pId21248  ندارد  ندارد 
معاونت بهداشت – واحد سلامت محیط و کار-
دکتربهمن بنائی 32224591 داخلی 224 
9
ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن (16042572000)
صدور تأییدیه بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی (16042572100)  ترکیبی
دارد  https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918084305  https://sameh.behdasht.gov.ir  ندارد  ندارد    معاونت بهداشت – واحد سلامت محیط و کار- دکتربهمن بنائی 32224591 داخلی 224
10
ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن (16042572000)
صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی (16042572101)  الکترونیکی
 دارد https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918085174  دفاتر پیشخوان بخش خصوصی  دارد   دارد
معاونت بهداشت – واحد سلامت حرفه ای-
 شهریار روحی - 32221534 
11
ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن (16042572000)
صدور مجوز آموزشگاههای بهداشت اصناف (16042572102)  ترکیبی
دارد  https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918084307  آموزشگاههای مورد تائید معاونت بهداشت  دارد   ندارد
 معاونت بهداشت – واحد سلامت حرفه ای-
 شهریار روحی – 32221534
12
ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن (16042572000)
 تایید کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی (16042572103) ترکیبی
دارد  https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918084355  آموزشگاههای مورد تائید معاونت بهداشت  دارد  دارد 
  معاونت بهداشت – واحد سلامت حرفه ای-
 شهریار روحی – 32221534
13
 ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن (16042572000) صدور کارت بهداشت (16042572104)  ترکیبی
 دارد https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918084547 
آموزشگاههای مورد تائید معاونت بهداشت
 
دارد  دارد 
معاونت بهداشت – واحد سلامت حرفه ای-
 شهریار روحی – 32221534 
14
اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور (10031019000)
اعلام موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور (10031019100)  ترکیبی
 دارد  https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10031019000 https://www.sabteahval.ir   دارد دارد   معاونت بهداشت و معاونت درمان 32224591
15
اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور (10031019000)  اعلام ولادت به سازمان ثبت احوال کشور (10031019101)  ترکیبی
 دارد https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918084351  https://www.sabteahval.ir  دارد   دارد بیمارستان هاجر_32225505 
16
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000)   غربالگری های گروه های سنی (16042573100) حضوری
دارد  https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918084318    ندارد دارد  دارد 
 مدیریت سلامت جمعیت , خانواده و مدارس معاونت بهداشتی-
دکتر پوران خلیفان- 32221533
17
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000)
غربالگری بیماریهای ژنتیکی (16042573101)  حضوری
 دارد https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918084317  ندارد  دارد   دارد
  مدیریت سلامت جمعیت , خانواده و مدارس معاونت بهداشتی-
مهری یوسفی- 32224591 داخلی239
 18  ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000)  ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری (16042573102) حضوری  دارد   https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918084315 ندارد  دارد  دارد   معاونت بهداشتی استان 32224591
 19  ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000) ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده (16022573103)  حضوری  دارد  https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918084361  ندارد   دارد دارد  معاونت بهداشتی استان 32224591 
 20 ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000)    ارائه خدمات مشاوره ای پزشک خانواده (16022573104) حضوری  دارد  https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918084361  ندارد  دارد  دارد  معاونت بهداشتی استان 32224591 
 21   ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000) ارائه خدمات درمانی سرپایی (16022573105)   حضوری ندارد    ندارد  ندارد  دارد  معاونت بهداشتی استان 32224591 
 22   ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000) سنجش سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان (16042573107)   حضوری  دارد https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918084316  ندارد  دارد  دارد  معاونت بهداشتی استان 32224591 
 23   ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000)   ارائه خدمات آزمایشگاهی (16022573108)  حضوری دارد   https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918084309&&OrgId=19000000 ندارد   دارد ندارد  معاونت بهداشتی استان 32224591 
 24 ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000)  ارائه خدمات تصویربرداری (16022573109)    حضوری  دارد    ندارد  ندارد  ندارد معاونت بهداشتی استان 32224591 
25   ارائه های فرآورده های سلامت محور صدور پروانه ‌بهداشتی ساخت فرآورده های غذایی و آشامیدنی(16061654108)  حضوری   دارد https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=16061654108  ندارد  دارد  ندارد  معاونت غذا و دارو 
26  ارائه های فرآورده های سلامت محور  صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ساخت فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی(16061654106)  حضوری  دارد  https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=16061654106   ندارد  دارد دارد  معاونت غذا و دارو 
27  ارائه پروانه های فعالیت حوزه فرآورده های سلامت محور  صدور پروانه فعالیت مسئولین فنی شرکت های حوزه فرآورده های سلامت محور (16062245102)  حضوری   دارد https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=16062251102    ندارد دارد  ندارد  معاونت غذا و دارو 
تاریخ به روز رسانی:
1402/01/21
تعداد بازدید:
10744
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:37
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal