مرکز بهداشت شهرستان کیار
۱۳۹۹/۶/۳۰
واحدhsr
 
  مهندس امیرعلی ناطق:کارشناس ارشد تحقیقات اموزشی
مسئول برنامه های پژوهشی ورابطHSR 
 
HSR چيست؟

برخي از تحقيقات جنبه كاربردي دارند وبا هدف توليد اطلاعات مناسب براي حل مشكلات،مسائل اجرايي طراحي مي شوند و منظور از اجراي آنها تدوين فرضيات علمي به منظور بسط دانش نو نيست، بلكه براي تصميم گيري سطوح مديريتي و ارائه راه حلهاي مناسب گرفته مي شوند.

از آنجا كه توسعه بهداشت و درمان جامعه مستلزم دسترسي به آخرين تحولات فني و علمي و بكارگيري بهترين روشهاي ممكن در ارائه خدمات است،تحقيق در سيستمهاي بهداشتي درماني HSR Health Systems Research)) به عنوان يك شاخه پژوهش نوين شناخته شده است.

 

    

    

     

     هدف HSR  :

   حمايت روند تصميم گيري در تمام سطوح نظام بهداشتي با توليد اطلاعات مناسب است تا با افزايش كارايي نظام منجر به بهبود وضعيت بهداشت مردم شود.

 

    

     

     ويژگيهاي HSR :

 

·           تمركز بر اولويت مسائل بهداشتي                           

·       داراي طبيعتي مشاركتي

·       عملگرا

·       روشي چند زمينه اي

·       طبيعتي چند بخشي

·       تاكيد براثربخشي هزينه

·       تمركز بر راه حلهاي عملي

·       طبيعت تكرار پذيري

ا ز سال 1380 در كشور ما، آموزش اختصاصي پژوهشهاي كاربردي براي حل مسائل سازمانهاي خدمات بهداشتي درماني تحت عنوان « ده گام پژوهش در سيستمهاي بهداشتي درماني » اجرا مي شود كه كاركنان اجرايي بيمارستانها و مراكز بهداشتي و درماني پروژه هاي تحقيقي (بويژه پروژه هاي مداخله اي) زيادي را اجرا نموده اند كه ارزشيابي نتايج نشان دهنده توسعه پژوهش در بدنه سيستمهاي اجرايي است.اين روند با حمايت مديريتهاي سازمان بهداشتي درماني رو به افزايش خواهد گذاشت و نيازمند مشاركت كاركنان، مديران و مردم در طراحي و اجراي پژوهشهايي است كه مي توانند مسائل سيستم را شناسايي، تحليل و حل كنند يا از شدت مسئله بكاهند. 

    بررسي هاي مكرر گوياي اين واقعيت است كه  HSR قادر است اطلاعاتي گسترده مربوط به دامنه وسيعي از رويدادهاي درون نظام بهداشتي را ارائه دهد.
 
  

 ده گام پژوهش در سیستم‌های بهداشتی درمانی:

 

گام اول: آشنایی با سیستم‌ها و فرآیندها

گام دوم: شناسایی مسائل

گام سوم: اولویت‌بندی مسائل

گام چهارم: تحلیل و بیان مسأله

گام پنجم: تعیین اهداف پژوهش

گام ششم: گردآوری داده‌ها

گام هفتم: پردازش و تفسیر داده‌ه ا

گام هشتم: برنامه‌ریزی برای حل مسأله

گام نهم: اجرا، پایش و کنترل برنامه

گام دهم: ارزشیابی و گزارش نهایی

 

گام اول: آشنایی با سیستم‌ها و فرآیندها

سیستم: مجموعه‌ای از اجرای به هم پیوسته می‌باشد که برای رسیدن به یک هدف معین در پویش و عمل هستند.

سیستم بهداشت شامل اجزای به هم وابسته‌ای است که در سلامت مردم دخیل‌اند.

فرآیند: مجموعه‌ای از فعالیتهای یک سازمان است که برای تحقق اهداف انجام می‌شود و آغاز و پایان مشخص دارد.

گام دوم: شناسایی مسائل

مسأله یا مشکل: پدیده‌ای غیرعادی است که در روند کار سیستم بوجود می‌ آ ید و چون ختلال و بی‌نظمی ایجاد می‌کند، سبب افت یا کاهش کمی و کیفی جریان کارها و بازده سیستم می‌گردد.

بروز مسأله در یک سیستم می‌تواند در فعالیتهای سیستم‌3 های مرتبط با آن نیز مشکل‌ساز باشد.

گام سوم: الویت‌بندی مسائل

اولویت بندی مسائل به دو روش انجام می‌گ یرد:

روش غیر ساختاری: با استفاده از نظرات کلی کارکنان با تجربه، افراد صاحب‌ نظر، کارشناسان، مشاوران، مدیران، سرپرستان و حتی نمایندگان مردم برای تعیین درجه اولویت مسائل استفاده می‌شود.

روش ساختاری: از معیارهایی برای تعیین اولویت کمک گرفته می‌شود و پس از قائل شدن امتیاز برای هر معیار در مورد هر مسأله اولویت آن در مقیاس با سایر مسائل سنجیده می‌شود.

 

گام چهارم: تحلیل و بیان مسأله

اهداف گام چهارم:

آشنایی با افرادی که در شناسایی مسأله می‌توانند کمک کنند. یادگیری روشهای شناسایی عوامل ایجادکننده مسائل آشنایی با نکات مبهم در بیان مسأله.

 

گام پنجم: تعیین اهداف پژوهش

برای نگارش هدفها معمولاً از افعال عملی استفاده می‌ش ود. مانند:

تعیین کردن، شناسایی کردن، محاسبه کردن، توصیف کردن، شرح دادن، مقایسه کردن

اهداف باید: از بطن بیان مسأله استخراج شده باشند. واقع‌بینانه باشند. یعنی مهمترین عوامل مسأله‌ساز را شناسایی کند، دست یافتنی باشد، قابل اندازه‌گیری یا سنجش باشند، بتوان آنها را ارزیابی کرد.

 


 

گام ششم: گردآوری داده‌ها

منظور از گردآوری داده‌ها کسب اطلاعات لازم برای رسیدن به اهداف پژوهش است. در این مرحله باید پیش‌بینی کنیم که داده‌ ها را با چه روش و ابزاری گردآوری کنیم. جدول زمانی فعالیت‌ه ا و بودجه اجرایی آنها را مشخص کنیم.

 

گام هفتم: پردازش و تفسیر داده‌ها

داده‌های گردآوری شده وقتی مفید هستند که توصیف و تفسیر شوند.

برای تفسیر داده‌هایی که به روش کمی گردآوری شده‌ا ند، بایستی موارد زیر را انجام داد:

. کنترل کیفیت داده‌ه ا

P تکفیک داده‌ها

P پردازش داده‌ها

جهت تفسیر داده‌ها بر حسب اهداف و نوع پژوهشی از آمار توصیفی یا تحلیلی استفاده می‌شود.

گام هشتم: برنامه‌ریزی برای حل مسأله

پس از آنکه عامل یا عوامل ایجادکننده یا مستعدکننده بروز مسأله یا مشکل شناسایی شد، باید برای رفع آن عامل یا عوامل برای حل مسأله مداخله کرد که به این کار برنامه‌ریزی می‌گ ویند.

 

گام نهم: اجرا، پایش و کنترل برنامه

برنامه عملیاتی پس از تصویب باید اجرا شود و اجرا زمانی آغاز می‌شود که شرایط لازم از لحاظ پشتیبانی فراهم شود. اجرای برنامه باید پایش و کنترل گردد. پایش به منظور نحوه اجرا و کنترل به منظور اصلاح انحرافات در راستای اهداف برنامه است.

گام دهم: ارزشیابی و گزارش نهایی

ارزشیابی توسط مجری اصلی و با کمک اعضای گروه انجام می‌t t t t t شود. روش ارزشیابی متکی به بحث‌های گروهی بر اساس شواهد و اطلاعات معتبر است.

بهتر است در ارزشیابی تا حد امکان از بیان کمی به جای بیان کیفی استفاده کنیم. به عبارت دیگر، پیشرفت کار و تأثیر برنامه را باید بر حسب پول، زمان، شاخص‌های بهداشتی درمانی اندازه‌ گ یری کرد.

(منبع: ده گام پژوهش دکتر سعید آصف زاده، )

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1392/06/03
تعداد بازدید: 3454
آدرس : شلمزار، بلوار شهدا ،شبكه بهداشت شهرستان كيار
كدپستي :8837153113        تلفن : 32624221 -038
دور نگار : 32622615 -038
تاریخ بروز رسانی 1399/06/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-