دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۹
مدير امور پژوهشي
 
 دكتر محمد تقي مرادي
مرتبه علمي:
استاديار گروه ويروس شناسي-مركز تحقيقات گياهان دارويي-پژوهشكده علوم پايه سلامت
رشته تحصيلي: دكتراي تخصصي ويروس شناسي پزشكي
سوابق اجرايي:
-مدير اجرايي مراكز تحقيقاتي دانشگاه – 1389
-مدير اجرايي مجلات دانشگاه از سال 1384 لغايت 1392
رتبه ها:
-كسب رتبه دانشجوي ممتاز در مقطع كارشناسي
-پژوهشگر برتر در گروه كارشناسان دانشگاه- 1388
-عضو بنياد ملي نخبگان استان
-دريافت جايزه به عنوان دانشجوي داراي استعداد برتر از بنياد ملي نخبگان- 1394
اهم فعاليت هاي مدير پژوهشي
الف(اداره امور جاري پژوهشي دانشگاه
ب(تهيه پيش نويس آئين نامه ها و شيوه نامه اي پژوهشي به منظور طرح در شوراي پژوهشي
پ(تنظيم جلسات و دستور جلسات شوراي پژوهشي
ت(دبير شوراي پژوهشي و پذيرش درخواست هاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه و بررسيدستور جلسات قبل از طرح در شوراي پژوهشي و تهيه صورتجلسه
ث(دريافت پيشنهاد طرحهاي پژوهشي تصويب شده در دانشكده،طرح آنها در شوراي پژوهشيحسب مورد، اقدام جهت عقد قرارداد و پيگيري هاي مربوطه
ج(ابلاغ صورتجلسات پژوهشي و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي پژوهشي
چ(برنامه ريزي سالانه پژوهشي و پيش بيني اعتبارات پژوهشي
ح(امور مربوط به اعطاي سالانه اعتبار ويژه پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه
خ(امور مربوط به مقالات چاپ شده اعضاي هيئت علمي در مجلات داخلي و بين المللي
د(امور مربوط به شركت در سمينارهاي بين المللي و فرصت هاي مطالعاتي از طريق ارجاع به شورايپژوهشي و پيگيري هاي مربوط به اخذ رواديد و بررسي مقاله هاي علمي ارائه شده و ...
ذ(پيگيري مسائل مربوط به درخواست ترجمه و تأليف كتاب توسط همكاران
ر(عضويت در كميته نظارت بر فعاليت هاي انجمن هاي علمي دانشجويي
ز(همكاري با مديريت پژوهشكده ها و مراكز تحقيقاتي و دانشكده ها
آدرس :شهركرد -بلوار آيت الله كاشاني-ستاد دانشگاه -ساختمان شماره 2 -معاونت تحقيقات و فناوري
تلفن : 33342414 - 038
فاكس : 33349506 - 38 0
mtmoradi 6 5 @gmail.com 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/01
تعداد بازدید:
2227
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/09
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-