دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۹
اساسنامه
مقدمه :
کمیته مطالعات و تحقیقات سلامت زنان با هدف حمایت ، راهنمایی و توانمند سازی درزمینه انجام تحقیقات علمی و کاربردی و گسترش و توسعه فرهنگ پژوهش پیرامون مسائل مرتبط با سلامتی زنان در راستای تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت زنان زیر نظر معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،طبق مفاد این اساسنامه تشکیل می شود.
بخش اول: کلیات و اهداف
ماده1-تعریف:
کمیته مطالعات وتحقیقات سلامت زنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد، تحت حمایت و نظارت معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه و بر اساس قوانین و رسالت های دانشگاه فعالیت می نماید.
ماده 2-اهداف:
1- نیاز سنجی توسط گروههای کارشناسی و تخصصی مرتبط و تعیین اولویت های پژوهشی در زمینه سلامت زنان
2- هدفمند نمودن پژوهش با تاکید بر تامین نیازهای واقعی سلامتی زنان بخصوص در زمینه طرح های HSR ونظام سلامت جامعه
3- ایجاد شرایط مناسب تحقیقاتی برای اعضاء هیئت علمی و دیگر پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و هدایت و حمایت پژوهشهای کاربردی سلامتی زنان
4- همکاری با سایر بخش ها، نهاد ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با سلامت زنان در زمینه اجرای پژوهشهای بین بخشی
بخش دوم:ارکان و تشکیلات
ماده3-ارکان
ارکان کمیته شامل: سرپرست- دبیر- شورای مرکزی و شورای پژوهشی می باشد.
ماده شماره4- سرپرست:
یکی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه و با پیشنهاد اعضاء شورای مرکزی و تایید معاونت پژوهشی دانشگاه و با حکم ریاست دانشگاه منصوب می گردد.
ماده5- شرح وظایف :
1- صدور حکم انتصاب دبیر و سایر سمت های اجرایی کمیته به پیشنهاد شورای مرکزی
2- نظارت برحسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی در چهارچوب اساسنامه و ضوابط قانونی
3- نظارت بر حسن اجرای مصوبات کمیته براساس زمان بندی تعیین شده توسط شورای مرکزی و شورای پژوهشی کمیته
4- نظارت بر حسن اجرای طرحهای تحقیقاتی مصوب درکمیته
5- پیگیری امور مربوط به ارتباطات بین بخشی
6- گزارش عملکرد شش ماهه کمیته به معاون پژوهشی دانشگاه
7- عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه
8- پیشنهاد اعضای شورای پژوهشی کمیته به معاون پژوهشی دانشگاه جهت صدور حکم
ماده6- دبیر مرکز:
1- انجام امور اداری و اجرایی داخلی کمیته
2- اجرای مصوبات شورای مرکزی
3- هماهنگی بین شورای مرکزی و شورای پژوهشی کمیته
4- هماهنگی انجام امور مربوط به ارتباط بین بخشی
5- ارائه برنامه یک ساله کمیته بر اساس سیاست های شورای مرکزی
6- هماهنگی در خصوص تصویب و اجرای طرحهای تحقیقاتی مصوب شده
7- ارائه گزارش عملکرد شش ماهه فعالیت های کمیته به سرپرست و شورای مرکزی کمیته
ماده 7- شورای مرکزی:
متشکل از کلیه اعضای کمیته که مرجع سیاستگزاری و تصمیم گیری کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع ودانشگاه می باشد.
ماده 8- انتخاب شورای مرکزی:
اعضای این کمیته به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه وابلاغ ریاست دانشگاه انتخاب می شوند.
تبصره 1- در صورت امکان نحوه انتخاب اعضا بصورتی باشد که کلیه رشته ها و حوزه های مرتبط با سلامت زنان را پوشش دهد.
تبصره 2- ریاست جلسات شورای مرکزی به عهده سرپرست است و حضور سرپرست در جلسات شورای مرکزی ضروری است.
تبصره 3- جلسات شورای مرکزی باحضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می یابد ودر صورت لزوم رای گیری موارد و پیشنهادات محرمانه است.
تبصره 4- عدم حضور مستمر3 جلسه پی درپی یا 5 جلسه متناوب در سال به منزله انصراف عضو تلقی خواهد شد.
ماده 9- وظایف:
1- تصمیم گیری درباره مسائل مربوط به کمیته و نیز موارد پیش بینی نشده در اساسنامه
2- سیاستگزاری و تدوین و تصویب خط مشی تحقیقاتی کمیته در راستای سیاستهای کلی وزارت متبوع و دانشگاه
3- همکاری و پشتیبانی در زمینه انجام امور محوله شورا به هر یک از اعضاء
4- سیاستگزاری در خصوص بودجه کمیته و میزان اعتبار تخصیص یافته جهت انجام طرحهای تحقیقاتی کمیته بارعایت ضوابط قانونی
5-پیشنهاد انتخاب و تغییر دبیر به سرپرست کمیته
6- پیشنهاد انتخاب و تغییر سرپرست به معاونت پژوهشی
ماده 10- شورای پژوهشی:
متشکل از گروهی از اعضائ کمیته مرکزی که با توافق و پیشنهاد اعضای شورای مرکزی انتخاب و توسط سرپرست به معاونت پژوهشی جهت صدور ابلاغ معرفی می شوند.
تبصره 1- احکام اعضای شورا توسط معاون پژوهشی دانشگاه صادرمی شود.
تبصره 2- جلسات شورا با نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد.
تبصره 3- ریاست شورا به عهده سرپرست کمیته و دبیری آن به عهده دبیر کمیته است.
تبصره 4- در صورتی که جلسه تعیین داوران طرحها به حد نصاب نرسد وظیفه انتخاب داور به رییس شورا تفویض می گردد.
ماده 11- وظایف شورای پژوهشی :
بررسی، تصویب و پایش طرحهای تحقیقاتی سلامت زنان
تبصره 1- عدم حضور مستمر3 جلسه پی درپی یا 5 جلسه متناوب در سال به منزله انصراف عضو تلقی خواهد شد.
ماده: 12- حمایت و پشتیبانی کمیته و جلب حمایت های سایرنهادها و سازمان های داخل و خارج دانشگاه به عهده ریاست دانشگاه و معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد.
این اساسنامه در 2 بخش و 12 ماده در تاریخ 1 آبان ماه 92 مورد تصویب شورای مرکزی کمیته مطالعات وتحقیقات سلامت زنان قرار گرفت.
تاریخ به روز رسانی:
1399/07/02
تعداد بازدید:
8217
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/09
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-