مرکز  تحقیقات سلولی و مولکولی
۱۴۰۰/۸/۲
ریاست مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی