واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان هاجر
۱۳۹۹/۹/۱۰
سال 1394
صورتجلسه شوراي پژوهش بيمارستان هاجر مورخ 1394/7/19
1- پروپوزال خانم ندا نيازي دستيار زنان و زايمان (استاد راهنما: دكتر شيدا شبانيان ) با عنوان بررسي اثر درماني كرم هاي واژينال كلوتريمازول حاوي عصاره آلوئه ورا و بلوط ايراني در مقايسه با كرم واژينال كلوتريمازول بر واژينيت كانديدايي در زنان مراجعه كننده به كلينيك زنان شهركرد به دليل مشخص نبودن اثرات آلوئه ورا و بلوط و با توجه به صحبت هاي جناب آقاي دكتر قطره در كميته اخلاق، مورد تصويب واقع نشد.
2- پروپوزال آقاي كيوان محمدي دستيار داخلي( استاد راهنما: دكتر ليلا محمودنيا) با عنوان بررسي تاثير ليكوپن بر نفروتوكسيسيتي ناشي از سيس پلاتين در بيماران مبتلا به سرطان به شرط اصلاحات زير مورد تصويب واقع شد:
- در گروه بيماراني كه ليكوپن مي دهند و گروه بيماراني كه ليكوپن نمي دهند بايد دوز سيس پلاتين مچ شود.
- جامعه آماري شامل بيماراني باشند كه كانسر آنها به صورت مستقيم و غير مستقيم بر روي كليه اثر نگذارد. و بيماراني كه داراي تومور كليه هستند از مطالعه خارج گردند.
- فرمول حجم نمونه اصلاح شود.
- جدول زمانبندي اصلاح شود.
- فرم ليكوپن مصرفي و شركت سازنده و نحوه تهيه آن در روش كار بيان شود.
3- پروپوزال خانم مهتاب ابراهيم بابايي( استاد راهنما: دكتر شيدا شبانيان) با عنوان تعيين و مقايسه اثر قطره گل سرخ، زنجبيل و دارچين بر افزايش ميل جنسي در خانم هاي افسرده مراجعه كننده به كلينيك روانپزشكي شهركرد در سال 1394 به شرط اصلاحات زير مورد تصويب واقع شد:
- آزمايشات FBS, BUN-Cr, و فشار خون و آنزيم هاي كبدي براي هر بيمار چك شود.
- بيماراني كه نسبت به قطره گل سرخ حساسيت دارند و همچنين بيماراني كه از لحاظ گوارشي تحمل مصرف زنجبيل را ندارند از مطالعه خارج گردند.
- همسان سازي گروه ها از نظر سن و داروي مورد مصرفي براي افسردگي انجام شود.
- مقايسات آماري قبل و بعد از مصرف گياهان در هر گروه و همچنين بين گروه ها انجام شود.
4- پروپوزال آقاي پژمان خسروي دانشجوي پزشكي( استاد راهنما: دكتر حوري وش قادري) با عنوان بررسي مقايسه اي هوش هيجاني و ارتباط آن با علايم روانشناختي و اختلالات روانپزشكي در دانشجويان استعداد درخشان و غير استعداد درخشان در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد به شرط اصلاحات زير مورد تصويب واقع شد:
- مي توان با نظر استاد راهنما از پرسشنامه GHQ استفاده نمود.
- اهداف كاربردي اصلاح شود.
- جدول متغيرها اصلاح شود.
- عنوان پروپوزال به صورت زير تغيير يابد: بررسي ارتباط EQU و IQU و علايم روانشناختي با عملكرد تحصيلي
مقرر شد پس از انجام اصلاحات و تاييد سركار خانم دكتر صفوي پروپوزال تصويب گردد.
5- پروپوزال خانم شيدا اميني دانشجوي پزشكي( استاد راهنما: دكتر كياوش فكري) با عنوان بررسي ارتباط شاخص هاي هموليتيك و كبدي با ليپيد و ليپوپروتئين هاي سرم مبتلايان به بتا تالاسمي ماژور به شرط اصلاحات زير مورد تصويب واقع شد:
- فرمول حجم نمونه اصلاح شود.
- در صفحه 8 به جاي نوشتن 2 گروه ، يك گروه نوشته شود.
- در قسمت اهداف كلمه ميانگين ها حذف شود.
- نحوه محاسبه SD=35 توضيح داده شود.
6- پروپوزال خانم مريم صدوقي دانشجوي پزشكي( استاد راهنما: دكتر ليلا محمودنيا) با عنوان بررسي سطح Irisin خون در بيماران ديابتي تيپ II (بدون سابقه دياليز) و ارتباط آن با GFR به شرط اصلاحات زير مورد تصويب واقع شد:
- در مطالعه به جاي استفاده از 2 گروه كلا ارتباط سنجي بين سطح Irisin و GFR انجام شود.
- عنوان پروپوزال با توجه به هدف كلي نوشته شود.
- عنوان انگليسي اصلاح شود.
- سوالات و فرضيات يكنواخت شود يا سوال مطرح شود يا فرضيه.
- فرمول حجم نمونه رند شود.
- جدول متغيرها بازنگري شود و فشارخون و BMI و ... اضافه شود.
- روش كار كيت مورد استفاده بيشتر توضيح داده شود.
7- پروپوزال خانم عرفانه موحدي دانشجوي پزشكي( استاد راهنما: دكتر شيدا شبانيان-دكتر ابوالفضل خوشدل) با عنوان بررسي ارتباط سطح ويتامين D مادران با شاخص هاي رشد در بدو تولد نوزادان و يك ماه بعد از تولد در زنان حامله مراجعه كننده به بيمارستان هاجر شهركرد در سال 1394 به شرط اصلاحات زير مورد تصويب واقع شد:
- مقرر شد يك گروه كنترل اضافه گردد.
- حجم نمونه بررسي گردد.
- در دو گروه مادران كه سطح ويتامين D مناسب دارند و مادراني كه سطح ويتامين D مناسب ندارند اختلال رشد بررسي شود. بررسي در داخل گروه ها و بين گروه ها انجام شود.
- عدد ويتامين D نوشته شده در پروپوزال چك شود.
- در معيارهاي خروج به جاي آمپول، مكمل هاي ويتامين D مصرف نشده باشد نوشته شود.
8- پروپوزال خانم مريم منصوري دانشجوي پزشكي( استاد راهنما: دكتر علي مومني) با عنوان بررسي ارتباط نتايج تست ورزش با ضخامت لايه اينتيما مدياي شريان كاروتيد در بيماران ديابتي تيپ 2 در جلسه مطرح گرديد و با توجه به اينكه توجيهي براي جديد بودن طرح نبود مقرر شد يك قسمت جديد به طرح اضافه گردد و يا استاد راهنما طي نامه اي بديع بودن مطالعه را توجيه نمايد.همچنين با توجه به عدم حضور دكتر نعمت الهي استاد مشاور ديگري انتخاب شود.

صورتجلسه شوراي پژوهش بيمارستان هاجر مورخ 1394/8/10

- پروپوزال خانم خديجه اسكندري مشروط بر انجام اصلاحات زير به تصويب رسيد:
1- گروهي كه سماق تنها مي گيرند بايد حذف شوند. و در دو گروه ديگر درمان استاندارد ادامه يابد. حجم نمونه با توجه به دو دو گروه تعيين شود.
2- در جدول متغيرها تعريف هموگلوبين اصلاح شود. به متغيرها، متغير TiBC اضافه شود.
3- در روش كار يا همسان سازي صورت گيرد يا گروه ها به صورت تصادفي واقعي به دو گروه تقسيم شوند.
4- روش آناليز بايد بر اساس بند 3 و با نظر مشاور آمار اصلاح شود.
5- اهداف كلي و اختصاصي با كلمه تعيين شروع شود.
6- در انتخاب نمونه توزيع شهري و روستايي رعايت شود.
7- در بررسي متون حتما رفرنسي براي اثر سماق بر روي خونريزي اضافه شود.
8- نحوه محاسبه ميزان سماق 3 گرم توزيح داده شود.(با رفرنس)
9- در معيار خروج براي افراد شركت كننده در مطالعه يك حد فريتين گذاشته شود.
- درباره پروپوزال خانم دكتر فاطمه بياتي
مقرر شد در جلسه بعدي شورا، استاد راهنما خانم دكتر شبانيان حضور يابند و توضيحات تكميلي را ارائه نمايند.

- پروپوزال آقاي محسن خسروي مشروط بر انجام اصلاحات زير و تاييد خانم دكتر صفوي به تصويب رسيد:
1- جدول متغيرها اصلاح شود.
2- حجم نمونه اصلاح شود.
3- روش تجزيه و تحليل داده ها اصلاح شود.
4- تعداد سوالات پرسشنامه زياد است.
5- اهداف فرعي بازنگري شود.
6- پرسشنامه CTQ ضميمه شود.

- در مورد پروپوزال خانم اكرم رحيمي بدليل نقش ضعيف دانشجو مقرر شد پروپوزال ايشان يا اصلاح گرديده و در جلسه بعدي شورا مطرح گردد و يا استاد راهنما مي تواند به عنوان طرح تحقيقاتي، طرح را ثبت نمايد.
 
صورتجلسه شوراي پژوهش مورخ 1394/8/24 بيمارستان هاجر
- پروپوزال خانم فاطمه بياتي به شرط انجام اصلاحات زير و سپس تاييد خانم دكتر جعفرزاده به تصويب رسيد:
1- روش كار اصلاح شود و مشخصات داروي مصرف كننده و غلظت داروي مصرفي مشخص شود.
- پروپوزال خانم اكرم رحيمي به شرط انجام اصلاحات زير به تصويب رسيد:
1- هدف هاي فرعي 2 تا 12 به مصورت مقايسه اي شود.
2- نوع مطالعه به مورد- شاهد تغيير يابد.
3- در جدول متغيرها ضخامت اينترمديا متغير وابسته و كيفي قرار داده شود.
4- در روش كار نقش گروه كنترل روشن شود و معيارهاي ورود و خروج ذكر شود.
- پروپوزال آقاي ميلاد فولادگر به شرط انجام اصلاحات زير و تاييد آقاي دكتر احمدي به تصويب رسيد:
1- روش تجزيه و تحليل داده ها اصلاح شود.
2- در قسمت اهداف عوامل موثر بر همورمون پاراتيروئيد اضافه شود.
3- روش كار ايراد اساسي دارد كه بايد اصلاح شود.
4- معيار خروج شماره 2 اصلاح شود.
5- در قسمت نقش دانشجو در شماره 4 گروه شاهد و مورد اصلاح شود.
6- بيماران هايپو كلسيمي و هايپر كلسيمي بايد از مطالعه خارج شوند.
7- در جدول متغيرها، متغير PTH به عنوان متغير كمي در نظر گرفته شود.
- درباره پروپوزال خانم محمودي مقرر شد اصلاحات زير انجام شده و استاد راهنما خانم دكتر محمودنيا در جلسه بعدي حضور يابند.
1- عنوان پروپوزال اصلاح شود.
2- اهداف كلا اصلاح شود.
3- حجم نمونه كافي نيست و فرمول حجم نمونه اشتباه است.
4- جدول متغيرها كلا اصلاح شود.
5- بيماران همودياليزي كه به خاطر ديابت هستند وارد مطالعه شوند.

صورتجلسه شوراي پژوهش بيمارستان هاجر مورخ 1394/09/29 

1- پروپوزال خانم ندا نيازي رزيدنت زنان به شرط انجام اصلاحات زير به تصويب رسيد:
- در اهداف يك ماه بعد و سه ماه بعد اضافه شود.
2 – پروپوزال خانم فاطمه محمودي به شرط انجام اصلاحات زير به تصويب رسيد:
- با توجه به قيمت كيت مصرفي در صورت امكان حجم نمونه افزايش يابد.
3- پروپوزال آقاي عليرضا داوري منوط به انجام اصلاحات زير و ارائه توضيحات استاد راهنما در جلسه بعدي شورا گرديد:
- اهداف اختصاصي اصلاح گردد.
- يك گروه شاهد از معتاديني كه ترك نكرده اند نيز در مطالعه اضافه شود.
4- پروپوزال خانم مژده صديقي به شرط انجام اصلاحات زير به تصويب رسيد:
- منفي و مثبت كاذب اضافه شود.
- اهداف فرعي تكميل شود.
 
 صورتجلسه شوراي پژوهش مورخ 1394/10/13
1. پروپوزال خانم نجمه باقري به شرط اصلاحات زير به تصويب رسيد:
- در قسمت اهداف اختصاصي تعيين و مقايسه تغييرات اندازه مجراي شرياني در نوزادان ترم قبل و بعد از مداخله اضلفه شود.
- فرمول حجم نمونه با مشاور آماري بازنگري شود.
2. پروپوزال خانم شادي اسعد به شرط انجام اصلاحات زير و تاييد خانم دكتر صفوي به تصويب رسيد:
- روش كار اصلاح شود. محتواي جلسات، تمرينات در روش كار اضافه گردد.
- عنوان پروپوزال اصلاح شود. در عنوان مقايسه اضافه شود.
- جدول متغيرها كامل شود.
- عنوان انگليسي اصلاح شود.
- پرسشنامه هاي مورد استفاده ضميمه گردد.
- معيارهاي ورود خلاصه شود.
3. پروپوزال آقاي عليرضا داوري به شرط انجام اصلاحات زير به تصويب رسيد:
- در جدول متغيرها گروه هاي مطالعه اضافه شود.
- براي افراد معتادي كه ترك كرده اند و به سراغ مواد برنگشته اند در مطالعه يك بازه زماني مشخص شود.
 4. در خصوص پروپوزال آقاي محمد جعفرپور با توجه به توضيحات ايشان مقرر گرديد استاد راهنما خانم دكتر نعمتي براي ارايه توضيحات تكميلي در جلسه بعد حضور يابند.

صورتجلسه شوراي پژوهش مورخ 1394/10/27

1. پروپوزال آقاي مجيد غلاميان به شرط انجام اصلاحات زير و تاييد آقاي دكتر موسوي به تصويب رسيد:
- در معيارهاي ورود به مطالعه بازنگري شود.
- انجام سونوگرافي بايد توسط يك راديولوژيست انجام گردد. يك نفر از همكاران راديولوژيست به عنوان استاد راهنما يا مشاور معرفي گردد.
- روش كار كامل شود. در روش كار نوع آزمايشات بايد ذكر شود. در مورد سونوگرافي مجدد ذكر شود. توضيحات بيشتر درباره درمان كلاسيك ارايه شود.
- حداكثر دوز قابل تحمل سياهدانه با رفرنس معتبر ارايه شود.
- در روش كار آموزش رژيم با توضيحات كامل ارايه شود.
- در معيار خروج افراد ديابتي قرار داده شود.
2. در خصوص پروپوزال آقاي محمد جعفرنژاد به دليل زمان طولاني انجام مطالعه و مشخص نبودن نقش دانشجو و مسائل اخلاقي انجام سونوگرافي توسط دانشجوي آقا پروپوزال ايشان مورد تصويب واقع نشد. مقرر شد موضوع به عنوان طرح پژوهشي و يا پايان نامه رزيدنتي زنان انجام گردد. همچنين ايرادات زير بايد رفع گرددك
- اهداف اصلاح گردد.
- معيار ورود و خروج اصلاح شود.
- حجم نمونه اصلاح شود.
- دوسو كور اصلاح شود.
- ريپورت سونوگرافي براي طول دهانه رحم با مستندات باشد.
3. در خصوص پروپوزال اقاي مرتضي جعفرپور مقرر گرديد در جلسه بعدي استاد راهنماي ايشان و يكي از همكاران نفرولوژيست دعوت گردند.
4. پروپوزال خانم افسانه اناركي به شرط انجام اصلاحات زير و تاييد خانم دكتر جعفرزاده به تصويب رسيد:
- اهداف اصلاح شود.
- در روش كار گروه ها جدا شوند.
- عمل جراحي مهم است توسط يك نفر انجام شود. يكي از همكاران گروه زنان به عنوان استاد مشاور يا راهنما مشخص شود.
- رنج سني خانم هاي شركت كننده در مطالعه مشخص شود.
5. پروپوزال آقاي ناصر شيريان به شرط انجام اصلاحات زير و تاييد خانم دكتر صفوي به تصويب رسيد:
- عنوان اصلاح شود.
- در تعريف واژگان كليدي stage 4 آورده شود.
- درباره معنويت توضيحات كاملتر ارايه شود.
- در روش كار اثر رفركسولوژي و معنويت بين 2 گروه و بين افراد داخل گروه سنجيده شود.
- در روش كار توضيحات بيشتر در مورد استفاده از پرسشنامه ها ذكر گردد.
- 2 گروه از نظر تعداد سرطان و نوع سرطان مچ باشند.
- حاج آقا نورمحمدي با توجه به سابقه فعاليت ايشان در اين زمينه به عنوان استاد راهنما يا مشاور تعيين گردند.
6. پروپوزال خانم زهرا قاسمي به شرط انجام اصلاحات زير و تاييد آقاي دكتر فكري به تصويب رسيد:
- عنوان خلاصه شود.
 
صورتجلسه شوراي پژوهشي مورخ 1394/11/25
1. پروپوزال خانم مريم باقري به شرط اصلاحات زير به تصويب رسيد:
- فرمول حجم نمونه اصلاح شود. حجم نمونه بر اساس شيوع ويتامين D در استان چهارمحال و بختياري و يا ايرات تعيين شود. در فرمول حجم نمونه d يا ميزان اختلاف دو ميانگين اصلاح شود. عدد 6 غير منطقي است. با توجه به طبقه بندي حداقل بايد 20 باشد.
- در معيار ورود رنج سني محدودتر شود.
- شاخص مقاومت به انسولين تعيين شود.
2. پروپوزال آقاي محمد جعفرنژاد به شرط اصلاحات زير به تصويب رسيد:
- نحوه استفاده گل ساعتي و همچنين در مورد نوع پلاسبو در روش كار ذكر گردد.
- اهداف با كلمه تعيين شروع شوند.
3. پروپوزال خانم الهام اميني به شرط اصلاحات زير به تصويب رسيد:
- فرضيات و سوالات CRP بايد نوشته شود.
- چهار فرضيه آخر كامل شود.
- درباره تمرينات هوازي در روش اجرا توضيح داده شود.
- يك نفر از اساتيد نفرولوژيست به عنوان استاد راهنما يا مشاور تعيين گردد.
- اهداف با كلمه تعيين شروع شود.
- روش كار كامل شود. درباره گروه هاي مورد مطالعه و نوع آزمون مورد استفاده و مختصات آن توضيح داده شود.
4. پروپوزال خانم زهرا ميرزاييان به شرط اصلاحات زير و تاييد خانم دكتر حبيبيان به تصويب رسيد:
- يك نفر از اساتيد ژنتيك به عنوان استاد راهنماي دوم معرفي گردد.
- مادران و نوزاداني كه آنتي بيوتيك مصرف مي كنند از مطالعه خارج گردند.
- در مورد روش انجام PCR توضيح بيشتر داده شود.
- در بررسي متون مطالعه اي درباره بي ضرر بودن استفاده از تركيب پروبيوتيك در حاملگي و بارداري ذكر گردد.
- عنوان انگليسي اصلاح شود.
- گروه كنترل حداقل 2 برابر گروه مورد باشد.
- مصرف آنتي بيوتيك مادر و نوزاد از جدول متغيرها حذف گردد.

صورتجلسه شواري پژوهش مورخ 1394/12/9 بيمارستان هاجر
1. طرح تحقيقاتي خانم دادخواه به شرط انجام اصلاحات و تاييد خانم صفدري و دكتر حسن پور به تاييد رسيد:
- عنوان طرح اصلاح شود.
- جدول متغيرها اصلاح شود.
- خطاها بر اساس كتاب استاندارد تعيين شود.
- روايي و پايايي پرسشنامه ذكر گردد.
- در بيمارستان هاي آموزشي استان همكاران طرح مشخص شوند.
- جمعيت مطالعه مشخص شود.
2. پروپوزال آقاي پژمان پورشبانان به شرط انجام اصلاحات زير به تصويب رسيد:
- در روش كار مشخص شود بيماران در چه فازي هستند؟ در چه حد پروتئونوري و در چه حد GFR و كراتينين هستند؟
- مستندات دال بر اپروف بودن استفاده در بيماران ديابتي ضميمه گردد.
- ضرورت اجراي طرح بيشتر توضيح داده شود.
- محدوديت ها و مشكلات اجراي طرح اصلاح گردد.
- جدول متغيرها اصلاح شود.
3. پروپوزال آقاي دانيال مرتضوي به شرط انجام اصلاحات زير به تصويب رسيد:
- بايد مشخص شود كودكاني كه مشكل تنفسي دارند، RDS هستند و يا آنمي دارند وارد مطالعه مي شوند يا خير/
- با توجه به اينكه در كتب مرجع پالس اكسي كمتر از 90% جهت پيشگيري بيماري قلبي آمده است لازم است ضرورت اجرا بيشتر توضيح داده شود.
- نقش دانشجو دقيقا در انجام طرح مشخص گردد.
4. پروپوزال خانم منيژه عليپور به شرط انجام اصلاحات و تاييد آقاي دكتر فكري به تصويب رسيد:
- معيار ورود ناقص است. معيار ورود دوم در معيارهاي خروج ذكر گردد.در معيار ورود ويژگي بيماران ذكر شود.
- در مورد نقش دانشجو تست پريك بايد توسط دانشجو انجام گيرد.
تاریخ به روز رسانی: 1395/09/01
تعداد بازدید: 1391
آدرس : شهركرد، خيابان پرستار، كلينيك شماره 1 بيمارستان هاجر
كدپستي :8816854633        تلفن :32252416-038
تاریخ بروز رسانی 1399/09/10
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal