واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان هاجر
۱۳۹۹/۹/۱۰
سال 1393
صورت جلسه مورخه 1393/2/10 شواري پژوهشي بيمارستان هاجر شهركرد
1. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر پناهنده با عنوان بررسي سطح سرب سرم در كودكان2-6سال شهرستان شهركرد در جلسه مطرح گرديد و مقرر شد هزينه انجام طرح به صورت دقيق برآورد شود.
2. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر نيك فرجام با عنوان تعيين عوامل مرتبط با وقوع صدمات در مصدومين ورزش هاي زمستاني پيست تيوب سواري شهر كوهرنگ در سال 1392 در جلسه مطرح گرديد و مقرر شد مجري درباره امكان انجام طرح بازنگري نمايد.
3. طرح تحقيقاتي سركار خانم دكتر جعفرزاده با عنوان بررسي تاثيراستفاده از خرما و تحريك لمسي شكم مادر در حين انجام ازمون بر شاخص هاي آزمون بدون استرس جنين در جلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد.
4. طرح تحقيقاتي سركار خانم دكتر جعفرزاده با عنوان بررسي تأثير مواجهه با دود سيگار برميزان هورمونهاي تيروئيد در مادران و نوزادان در زمان زايمان در جلسه مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات زير به تصويب رسيد:الف)تعداد scale سيگار براي وارد شدن در نمونه مشخص شود(مثلا چند نخ سيگار) ب) هزينه انجام طرح مشخص شود. ج) نوزادان ترم مشخص شود.
اسامي حاضرين در اين جلسه:
دكتر ارسلان خالدي فر- دكتر الهام هاشمي - دكتر مسعود نيك فرجام - دكتر سيد محمد كاظم نوربخش- دكتر علي مومني- دكتر سيد محمد موسوي- دكتر شهلا طاهري- دكتر سيد كمال صولتي- دكتر ابوالفضل خوشدل- دكتر بهمن خليلي- دكتر مسعود حفيظي- دكتر لعبت جعفرزاده- سجاد بادفر

صورت جلسه مورخه 1393/3/22 شوراي پژوهشي بيمارستان هاجر شهركرد
1. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر روحي با عنوان مقايسه اثر ديازپام و ميدازولام در تغيرات فشار خون و نبض و اكسيژن خون شرياني، تغيير علايمي از اضطراب در جريان برونكوسكوپي در جلسه مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات زير به تصويب رسيد: مقرر گرديد دو گروه مورد مطالعه از نظر جنس همسان سازي شوند و معيار هاي ورود و خروج دقيقا مشخص گردد.
2. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر پناهنده با عنوان بررسي تاًثير افزودن فروس سولفات به متيل فنيديت بر اختلال بيش فعالي و كم توجهي در كودكان در جلسه مطرح گرديد در جدول متغيرها بجاي نتايج آزمايشات، تك تك آزمايشات بصورت مجزا در جدول نوشته شود و به تصويب رسيد.
3. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر حاجي غلامي با عنوان.بررسي سرولوژيEBV,HBV,HCV,HIV دربيماران مبتلا به لنفوم هوچكين و غير هوچكين مراجعه كننده به بيمارستان هاجر شهركرد در سال 1392 در جلسه مطرح گرديد و مقرر گرديد به طرح فوق همكار مشاور عفوني اضافه گردد.همچنين در صورت مثبت شدن نمونه ها اصول اخلاقي (درمان-رازداري و....)رعايت گردد.
4. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر موسوي با عنوان تعيين شيوع بيماري سلياك در بيماران مبتلا به پوكي استخوان در جلسه مطرح گرديد و مقرر گرديد براي نوشتن منابع در قسمت بررسي منابع از سيستم ونكوور استفاده شود و هدف اصلي با كلمه تعيين شروع گردد.
5. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر نوربخش با عنوان مقايسه ، ميزان هورمون لپتين وفريتين در مبتلايان به تالاسمي ماژور در بخش تالاسمي بيمارستان هاجر شهركرد ، و افراد سالم ،در نيمه اول سال 1392 در جلسه مطرح گرديد كه طي دفاعيات حضوري در خصوص تجويز لپتين در صورت وجود ارتباط با فريتين طرح فوق به تصويب رسيد.
دكتر ارسلان خالدي فر- دكتر الهام هاشمي- دكتر مسعود نيك فرجام- دكتر حميد روحي- دكتر سيد محمد كاظم نوربخش- دكتر علي مومني- دكتر سيد محمد موسوي- دكتر شهلا طاهري- دكتر سيد كمال صولتي- دكتر ابوالفضل خوشدل- دكتر بهمن خليلي- دكتر مسعود حفيظي- دكتر علي حاجي غلامي- سجاد بادفر

صورتجلسه مورخ 1393/4/11 شوراي پژوهشي بيمارستان هاجر
1. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر فكري با عنوان بررسي ارتباط اسپلنكتومي و فشار خون شريان ريوي در بيماران بتا تالاسمي ماژور در جلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد.
2. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر صولتي با عنوان مقايسه اثربخشي نوروفيدبك و بازي‌هاي توجهي بر علايم كودكان دبستاني مبتلا به اختلال بيش فعالي-كم توجهي در شهر شهركرد در جلسه مطرح گرديد و مقرر شد حجم نمونه بررسي گردد.
3. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر صولتي با عنوان اثربخشي مديريت استرس به شيوه شناختي – رفتاري بر افزايش خودكارآمدي و كاهش عود علائم معتادان مرد وابسته به مواد افيوني مراكز ترك سازمان بهزيستي شهرستان شهركرد مطرح گرديد و به تصويب رسيد.
4. طرح تحقيقاتي سركار خانم دكتر رستم پور با عنوان بررسي تاثير چاي سبز بر بيماري كبد چرب غير الكلي در كودكان مبتلاي 10 تا 16 سال مراجعه كننده به كلينيك امام علي (ع)شهركرد در جلسه مطرح گرديد و مقرر شد گروه مورد نيز توصيه به تعديل رژيم گرديد.
حاضرين در جلسه :دكتر كياوش فكري دكتر- دكتربهرام خرم -دكتر پروين صفوي -دكتر لعبت جعفرزاده-دكتر محمد موسوي- دكتر رويا حبيبيان-دكتر مسعود لطفي زاده- دكتر ابوالفضل خوشدل-دكتر كيهان قطره -دكتر علي احمدي

صورت جلسه مورخه 1393/4/30 شوراي پژوهشي بيمارستان هاجر شهركرد
1. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر موسوي با عنوان بررسي ميزان اتوآنتي بادي P53 در مبتلايان به آرتريت روماتوئيد ياسندرم شوگرن در جلسه مطرح گرديد و مقرر گرديد طرح فوق از نظر ميزان شيوع و امكان انجام, بررسي مجدد شود.
2. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر ميرحسيني با عنوان بررسي سطح فريتين و آهن سرم و هموگلوبين وهموگلوبين A1C در بيماران مبتلا به ديابت بارداري مراجعه كننده به كلينيك بيمارستان هاجر و مقايسه آنها با گروه كنترل وپيگيري بيماران مبتلا به ديابت بارداري 6 هفته پس از زايمان با اندازه گيري قندخون ناشتا در سال 1392 در جلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد.
3. طرح تحقيقاتي سركار خانم دكتر عطاآبادي با عنوان بررسي عادات تغذيه اي و سطح ويتامين D و هورمون پاراتيروئيد در مبتلايان به سندروم متابوليك و مقايسه آن با گروه كنترل در بيماران مراجعه كننده به كلينيك امام علي(ع) شهركرد در سال 1392 در جلسه مطرح گرديد و مقرر گرديد اهداف فرعي اصلاح شود.
4. طرح تحقيقاتي خانم دكتر صفوي با عنوان مقايسه ريسپريدون و آريپيپرازول در درمان كودكان پيش دبستاني مبتلا به اختلالات رفتاري و بيش فعالي در جلسه مطرح گرديد و مقرر گرديد مشروط به اينكه بيماران از درمان اصلي محروم نشوند و در صورت بروز عوارض دارو از مطالعه خارج گردند، به تصويب رسيد.
اسامي حاضرين در جلسه:
دكتر ارسلان خالدي فر- دكتر الهام هاشمي- دكتر مسعود نيك فرجام- دكتر سيد محمد كاظم نوربخش- دكتر سيد محمد موسوي- دكتر سيد كمال صولتي- دكتر عطاآبادي- دكتر ابوالفضل خوشدل- دكتر بهمن خليلي- دكتر مسعود حفيظي- سجاد بادفر

صورتجلسه مورخ 1393/6/12 شوراي پژوهشي بيمارستان هاجر
1. طرح تحقيقاتي سركار خانم دكتر نعمتي با عنوان بررسي شاخص هاي مقاومت به كلوميفن سيترات در بيماران با سندروم تخمدان پلي كيستيك در جلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد.
2. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر صولتي با عنوان اثر بخشي كنترل استرس مبتني بر ذهن آگاهي روي نشانگان روانپزشكي وكيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس در جلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد.
3. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر كياوش فكري با عنوان بررسي تأثير مكمل ويتامين دي بر روي برون ده قلبي، سطح فريتين و فشار خون در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور در جلسه مطرح گرديد و مقرر شد اهداف فرعي اصلاح شود، جامعه هدف مشخص گرددو روش نمونه گيري توضيح داده شود، معيار ورود و خروج از مطالعه ذكر گردد و روش تجزيه و تحليل داده ها كامل شود.
4. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر رشيدي با عنوان مقايسه ميزان بهبودي عفونت هليكوباكترپيلوري در دو رژيم درماني تريپل تراپي استاندارد و رژيم تركيبي تريپل تراپي به همراه زغال اخته در مبتلايان به عفونت اچ پايلوري در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاجر در جلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد.
حاضرين در جلسه :
دكتر كياوش فكري -دكتر بهرام خرم-دكتر پروين صفوي -دكتر لعبت جعفرزاده-دكتر محمد موسوي -دكتر رويا حبيبيان-دكتر مسعود لطفي زاده -دكتر ابوالفضل خوشدل-دكتر كيهان قطره -دكتر علي احمدي

صورت جلسه مورخه 1393/6/25 شوراي پژوهشي بيمارستان هاجر شهركرد
1. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر مومني با عنوان بررسي اثر سيلي مارين بر روي نفروتوكسينه ناشي از سيس پلاتين در بيماران كانسري مراجعه كننده به كلينيك و بخش كمو تراپي بيمارستان هاجر شهركرد در سال 92 در جلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد.
2. طرح تحقيقاتي سركار خانم دكتر سلطاني نژاد با عنوان بررسي اثر داروي فورزمايد استنشاقي برروي پارامترهاي اسپيرومتري و تست راه رفتن 6 دقيقه اي در بيماران مبتلا به بيماري انسدادي راههاي هوايي در جلسه مطرح گرديد و مقرر گرديد در رابطه با افزايش حجم نمونه با مشاور آمار طرح مشورت گردد.
3. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر ميرحسيني با عنوان بررسي مقايسه اي آلودگي باكتريال ويال هاي انسولين بيماران ديابتي كه از سرنگ هاي يك بار مصرف در چند نوبت استفاده مي كنند و بيماراني كه از سرنگ هاي يك بار مصرف تنها در يك نوبت استفاده مي كنند، در بيماران ديابتي در شهرستان شهركرد درسال 1392 در جلسه مطرح گرديد و مقرر شد سرنگ هاي مورد استفاده نيز از نظر آلودگي باكتريايي بررسي شوند.
4. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر موسوي با عنوان بررسي ميزان راست آزمايي معاينه فيزيكي در تشخيص افيوژن مفصلي در مقايسه با اولتراسوند در بيماران آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در جلسه مطرح گرديد و مقرر گرديد با توجه به اينكه اين ارزيابي در پزشكان مختلف متفاوت ميباشد و بررسي بصورت اختصاصي( شخص مجري) مي باشد لذا هزينه سونو گرافي بعهده مجري بوده و نمونه هاي پژوهش و معاونت پژوهشي مسيوليتي در قبال پرداخت هزينه سونو ندارند.
اسامي حاضرين در جلسه: دكتر ارسلان خالدي فر- دكتر الهام هاشمي-دكتر مسعود نيك فرجام- دكتر سيد محمد كاظم نوربخش- دكتر علي مومني- دكتر سيد محمد موسوي- دكتر ابوالفضل خوشدل- دكتر بهمن خليلي- دكتر مسعود حفيظي- دكتر لعبت جعفرزاده- سجاد بادفر

صورت جلسه مورخه 1393/8/1 شوراي پژوهشي بيمارستان هاجر شهركرد
1. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر دوروشي با عنوان بررسي اثر بخشي درمان هايپوتيروئيدي تحت باليني در بيماران آرتريت روماتوئيد بر بهبود علائم روماتيسمي اين بيماران در جلسه مطرح گرديد و مقرر شد اهداف فرعي طرح اصلاح گردد و در صورت اصلاحات به تصويب رسيد.
2. طرح تحقيقاتي سركار خانم دكتر جعفرزاده با عنوان بررسي تاثير شستشوي حفره رحم در سزارين با سرم نرمال سالين بر ميزان بروز عوارض زخم بعد از سزارين در جلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد.
3. طرح تحقيقاتي سركار خانم دكتر صفوي با عنوان مقايسه ريسپريدون و الانزاپين در درمان كودكان پيش دبستاني مبتلا به اختلالات رفتاري و بيش فعالي در جلسه مطرح گرديد و مقرر شد هدف اصلي و هدف اختصاصي با مقايسه شروع شده است كه مي بايست باتعيين شروع گردد- اهداف كاربردي اصلاح شود.- معيار ورود و خروج افراد در روش اجرا اضافه شود.
4. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر مرداني با عنوان مقايسه اثر صافي هاي High Fluxو Low Flux بر روي كفايت همودياليز در بيماران مبتلا به بيماري كليوي مرحله نهايي بر اساس KT/V در بخش همودياليز بيمارستان هاجر شهركرد در جلسه مطرح گرديد و مقرر شد تمام بيماران همودياليز مراجعه كننده به بيمارستان به صورت سرشماري وارد مطالعه گردند.
اسامي حاضرين در جلسه:
دكتر ارسلان خالدي فر- دكتر سيد محمد كاظم نوربخش- دكتر سيد محمد موسوي- دكتر شهلا طاهري- دكتر سيد كمال صولتي- دكتر عباس قاري علويجه- دكتر سليمان خيري- دكتر سعيد مرداني-دكتر بهزاد دوروشي- دكتر ابوالفضل خوشدل- دكتر بهمن خليلي- دكتر مسعود حفيظي- دكتر لعبت جعفرزاده- دكتر پروين صفوي

صورتجلسه مورخ 1393/08/05 شوراي پژوهشي بيمارستان هاجر
1. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر خوشدل با عنوان بررسي تاثير تجويز زودرس فنوباربيتال بر پيامد بيماران انسفالوپاتي هپيوكسيك ايسكميك متولد شده در بيمارستان هاجر شهركرد در سال 1393 در جلسه مطرح گرديد و مقرر شد درباره حجم نمونه با مشاور محترم آمار مشورت گردد.
2. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر صولتي با عنوان مقايسه باورهاي غيرمنطقي اعضاي خانواده هاي بيماران رواني (اسكيزوفرنيا و دوقطبي) با افراد عادي در شهركرد در جلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد.
3. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر حاجي غلامي با عنوان مقايسه ميزان بهبود كيفيت زندگي بين بيماران دريافت كننده داروي اريتروپوئيتين و آهن تزريقي با بيماران دريافت كننده داروي اريتروپوئيتين و آهن خوراكي در بيماران مبتلا به آنمي ناشي از كموتراپي در بيمارستانهاي آموزشي شهركرد در جلسه مطرح گرديد و مقرر شد فرضيات طرح بازنگري گردد.
4. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر حميدي با عنوان بررسي تاثير تجويز اريتروپوئتين نوتركيب انساني بر پيامد بيماران انسفالوپاتي هپيوكسيك ايسكميك متولد شده در بيمارستان هاجر شهركرد در جلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد.
حاضرين در جلسه:
دكتر كياوش فكري -دكتر بهرام خرم-دكتر پروين صفوي -دكتر لعبت جعفرزاده-دكتر محمد موسوي -دكتر رويا حبيبيان-دكتر مسعود لطفي زاده -دكتر ابوالفضل خوشدل-دكتر كيهان قطره -دكتر علي احمدي
صورت جلسه مورخه 1393/9/20 شوراي پژوهشي بيمارستان هاجر شهركرد
1. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر خالدي فر با عنوان بررسي تاثير آواي طبيعي و آواي قران كريم بر ميزان اضطراب و علائم حياتي بيماران قبل از آنژيوگرافي عروق كرونر در جلسه مطرح گرديد و مقرر گرديد معيارهاي ورود و خروج از مطالعه و همچنين حجم نمونه اصلاح شود.
2. طرح تحقيقاتي سركار خانم دكتر رستم پور با عنوان بررسي ارتباط سطح ماركرهاي اندوتليال عروقي با ضخامت انتيما- مدياي كاروتيد در كودكان و نوجوانان مبتلا به ديابت نوع I مراجعه كننده به كلينيك غدد كودكان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در جلسه مطرح گرديد ضرورت اجراي طرح كاملتر بيان گردد
3. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر نعمت الهي با عنوان بررسي مقايسه اي شاخص هاي تست ورزش در بيماران ديابتي با و بدون نفروپاتي در جلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد.
4. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر صولتي با عنوان اثربخشي مديريت استرس مبتني بر ذهن آگاهي توام با دارودرماني بر علائم روانشناختي،كيفيت زندگي و علائم بيماران مبتلا به سندروم روده تحريك پذير در جلسه مطرح گرديد اهداف اصلي و فرعي با كلمه تعيين شروع شود- در روش اجرا معيار ورود و خروج ذكر شود.
اسامي حاضرين در جلسه:
دكتر ارسلان خالدي فر- دكتر الهام هاشمي- دكتر مسعود نيك فرجام- دكتر حميد روحي-دكتر سيد محمد كاظم نوربخش- دكتر علي مومني- دكتر سيد كمال صولتي- دكتر عباس قاري علويجه- دكتر عليرضا نعمت الهي - دكتر سليمان خيري- دكتر نوشين رستم پور- دكتر ابوالفضل خوشدل- سجاد بادفر

صورتجلسه مورخ 1393/10/09 شوراي پژوهشي بيمارستان هاجر
1. طرح تحقيقاتي سركار خانم دكتر شبانيان با عنوان بررسي ارتباط غلظت سرمي روي در مادران حامله با زايمان پيش از موعد در بيمارستان هاجر شهركرد در جلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد.
2. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر نيك فرجام با عنوان بررسي تاثير موسيقي درماني سنتي بر وضعيت روان بيماران اسكيزوفرنيك مزمن بستري در جلسه مطرح گرديد و مقرر شد در كنار استفاده از مسيقي سنتي از آواي قرآن نيز استفاده شود.
3. طرح تحقيقاتي سركار خانم دكتر ميرج با عنوان تاثيركرم ژل رويال و پريمارين واژينال بر برخي مشكلات دوران يائسگي در زنان يائسه مراجعه كننده به كلينيك زنان بيمارستان هاجر شهركرد در جلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد.
4. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر گودرزي با عنوان مقايسه اثر بخشي درمان نگهدارنده با متادون در سم زدايي تركيبات ترياك با مراقبت هاي معتادان در كمپ ها ي ترك اعتياد شهركرد در جلسه مطرح گرديد و مقرر شد حجم نمونه با نظر مشاور محترم آمار افزايش يابد.
حاضرين در جلسه:
دكتر كياوش فكري- دكتر بهرام خرم-دكتر پروين صفوي -دكتر لعبت جعفرزاده-دكتر محمد موسوي -دكتر رويا حبيبيان-دكتر مسعود لطفي زاده- دكتر ابوالفضل خوشدل-
دكتر كيهان قطره -دكتر علي احمدي

صورت جلسه مورخه 1393/11/10 شوراي پژوهشي بيمارستان هاجر شهركرد
1. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر فكري با عنوان رابطه ي بين فريتين با بار آهن در قلب و كبد در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور در شهركرد در جلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد.
2. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر پناهنده با عنوان مقايسه¬ي شاخص هاي رشد كودكان مبتلا به كم كاري مادرزادي تيروئيد تحت درمان با لووتيروكسين با شاخص هاي رشد طبيعي كودكان از سال 1385 تا 1392 در شهرستان شهركرد در جلسه مطرح گرديد و مقرر شد واژه هاي كليدي اصلاح شود. منبع شماره 22 در متن استناد شود و نوع آزمون هاي آماري مورد استفاده بيان شود.
3. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر صولتي با عنوان بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري با عزت نفس و اضطراب در دانش آموزان پسردبيرستاني در جلسه مطرح گرديد و مقرر گرديد منابع شماره گذاري شده و براي ارجاع متون به منابع از سيستم ونكوور استفاده شود و اهداف كاربردي اصلاح شود.
4. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر نيك فرجام با عنوان تاثير موسيقي سنتي بر وضعيت روان بيماران اسكيزوفرنيك مزمن بستري در بيمارستان سيناي جونقان در جلسه مطرح گرديد و مقرر شد قسمت ضرورت اجرا كامل شود- رفرنس شماره 16 اصلاح شود و تمام قسمت هاي روش اجرا كامل شود.
اسامي حاضرين در جلسه:
دكتر ارسلان خالدي فر- دكتر مسعود نيك فرجام- دكتر حميد روحي- دكتر سيد محمد كاظم نوربخش- دكتر علي مومني- دكتر سيد محمد موسوي- دكتر شهلا طاهري- دكتر سيد كمال صولتي-دكتر عباس قاري علويجه- دكتر سليمان خيري- دكتر ابوالفضل خوشدل- دكتر بهمن خليلي-دكتر مسعود حفيظي-دكتر غلامرضا پناهنده- دكتر علي حاجي غلامي- دكتر كياوش فكري- دكتر لعبت جعفرزاده
صورتجلسه مورخ 1393/12/06 شوراي پژوهشي بيمارستان هاجر
1. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر مرداني با عنوان بررسي تأثير برنامه ورزشي بر كفايت دياليز و ميزان هورمون PTH در بيماران تحت همودياليز بيمارستان هاجر شهركرد در جلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد.
2. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر محمد موسوي با عنوان اثر مصرف انجير بر روي ميزان ليپيدها و پارامترهاي آنتي اكسيداني و اكسيداتيو سرم مردان جوان در جلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد.
3. طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر شهابي با عنوان بررسي ارتباط بين اندازه دور گردن با اختلال كاركرد دياستوليك قلب در فاميل درجه يك بيماران مبتلا به نارسايي قلبي مراجعه كننده به درمانگاه قلب بيمارستان هاجر در بهار و تابستان سال 93 در جلسه مطرح گرديد و مقرر شد فرمول حجم نمونه اصلاح گردد.
4. طرح تحقيقاتي سركار خانم دكتر ميرج با عنوان مقايسه تأثير ژل واژينال مورد( Myrtus communis L )، زرشك( Berberis vulgaris) و ژل مترونيدازول بر درمان و عود واژينوز باكتريال در زنان مراجعه كننده به كلينيك زنان بيمارستان هاجر در جلسه مطرح گرديد و مقرر شد يك گروه كنترل نيز به گروه هاي مورد مطالعه اضافه گردد.
حاضرين در جلسه:
دكتر كياوش فكري -دكتر بهرام خرم-دكتر پروين صفوي -دكتر لعبت جعفرزاده-دكتر محمد موسوي -دكتر رويا حبيبيان-دكتر مسعود لطفي زاده -دكتر ابوالفضل خوشدل-دكتر كيهان قطره -دكتر علي احمدي
تاریخ به روز رسانی: 1395/08/19
تعداد بازدید: 808
آدرس : شهركرد، خيابان پرستار، كلينيك شماره 1 بيمارستان هاجر
كدپستي :8816854633        تلفن :32252416-038
تاریخ بروز رسانی 1399/09/10
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal