واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کاشانی
۱۳۹۹/۹/۱۳
سال 1394
صورتجلسه مورخ 12/15/ 94 شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
1-پروپوزال پايان نامه خانم مريم شاهمرادي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي اثر پوزيشن سربالا در جلوگيري از افت اشباع اكسيژن خون شرياني پس از بيهوشي عمومي هنگام انتقال به اتاق بهبودي " و راهنمايي جناب آقاي دكتر اخلاقي و با حضور دانشجو درجلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد. آقاي دكتر عابدين زاده به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
2- پروپوزال پايان نامه آقاي سعيد جليلي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي ارتباط ميزان درك شدت درد با افسردگي و اضطراب در بيماران مبتلا به كمر درد غير اختصاصي مزمن " و راهنمايي جناب آقاي دكتر دهقان و با حضور دانشجو درجلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد. آقاي دكتر درخشان به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
3-پروپوزال پايان نامه آقاي كيارش اشرف زاده دستيار رشته جراحي با عنوان " بررسي اثر عصاره هيدروالكلي سير (Allium sativum L.) بر چسبندگي داخل شكمي متعاقب لاپاراتومي در موش صحرايي " و راهنمايي جناب آقاي دكتركريمي و با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد همچنين مقررگرديد در قسمت ضرورت اجراي طرح توضيحات واضح تري در خصوص دليل انتخاب عصاره 1% و 5% سير ارائه گردد.
4-طرح جناب آقاي دكتر اعتمادي فر كه جلسه گذشته مطرح گرديده بود با انجام اصلاحات مدنظر اعضاي محترم شورا مجددا در جلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد

صورتجلسه مورخ 12/1/ 94 شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
1-پروپوزال خانم مهديه صفاري دانشجوي رشته پزشكي مقطع عمومي مجددا در جلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد و مقرر گرديد عنوان اصلاح گردد و از ژل 1% گياه عشقه استفاده شود و در انتهاي عنوان درمان استئوارتريت اوليه زانو مطرح شود.
2-پروپوزال پايان نامه آقاي امين پناهي دستيار رشته بيهوشي با عنوان "مقايسه تاثير بي حسي اسپاينال بر رپلاريزاسيون بطني در بيماران الكتيو كانديد عمل جراحي اندام تحتاني " و راهنمايي جناب آقاي دكتر اخلاقي و با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد همچنين مقررگرديد سطح خوني مارگايين در صورت وجود امكانات در دانشگاه چك شود. جناب آقاي دكتر كبيري به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
3-طرح جناب آقاي دكتر اعتمادي فر در جلسه مطرح گرديد وبه تصويب رسيد همچنين مقرر گرديد اصلاحات زير انجام شود:
-ضرورت اجراي طرح به طوركامل توضيح داده شودكه چرا از نمك استفاده مي شود.
-در روش كاردرخصوص نحوه سنجش ميزان گرماي كيسه در حد 50 درجه توضيح داده شود و مطالب ازنظرعلمي و همراه بارفرنس بيان شوند و عدم تكراري بودن موضوع مورد بررسي قرار گيرد.
-معيار VAS توسط بيمار و پرسشنامه مك گيل توسط پزشك تكميل گردد. واز پرسشنامه short Mc Gill استفاده شود.
-رفرنس ها مرتب شوند، جدول متغيرها تكميل شود، جدول گانت مشخص شود.
- بيماران بر اساس نوع درد همسان سازي شوند و در معيار خروچ افرادي كه تحت عمل جراحي قرار گرفته اند، كساني كه سابقه تروما دارند و در معاينه علايم نوروپاتي دارند از مطالعه حذف شوند
-چك ليستي جهت بررسي معيار ورود و خروج در نظر گرفته شود.
-بهتر است طول مدت مطالعه افزايش يابد
-در مطالعه كورسازي انجام شود و محل قرار گرفتن كيسه به طور كامل توضيح داده شود.
- سه گروه در نظر گرفته شوند و در گروه سوم از شن داغ به عنوان پلاسبو استفاده شود و محل قرار گرفتن كيسه به طور كامل توضيح داده شود.
- متغيرسن و شغل از جدول متغيرها حذف شوند
جناب آقاي دكتر رياحي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

صورتجلسه مورخ 94/11/24 شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
1-طرح جناب آقاي دكتر موذني كه پايان نامه مقطع رزيدنتي مي باشد و در جلسه گذشته با حضور دانشجو مطرح شده بود و منوط به انجام اصلاحات به جلسه بعدي موكول گرديده بود در جلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد. آقاي دكتر علوي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
2-پروپوزال پايان نامه خانم عاطفه طاهري دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي تاثير دو روش سديشن با داروي فنتانيل و كتامين و رمي فنتانيل در خواب آوري و بي حركتي بيماران تحت عمل جراحي كاتاراكت با بي حسي موضعي" و راهنمايي جناب آقاي دكتر اخلاقي و با حضور دانشجو درجلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد.طبق نظر اعضاي محترم شورا مقرر گرديد عنوان تغيير يابد و روش اجرا نيز اصلاح گردد.خانم دكتر نادري به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
3-پروپوزال پايان نامه خانم ميترا عطايي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " مقايسه دقت سونوگرافي و راديوگرافي در تشخيص پنوموتوراكس در بيماران ترومايي" و راهنمايي جناب آقاي دكترطاهري و با حضور دانشجو درجلسه مطرح گرديد ومنوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد.
1-روش اجرا دقيق تر نوشته شود و مشخص گردد از بين بيماراني كه سي تي اسكن مي شوند چه مواردي وارد مطالعه مي شوند.
2-جدول متغيرها بازنگري گردد
3-عنوان به بررسي دقت سونوگرافي درتشخيص پنوموتوراكس در بيماران ترومايي تغيير يابد.
4-در خصوص ضرورت اجراي طرح توضيحات بيشتري آورده شود.
آقاي دكتر دياني به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
4-پروپوزال پايان نامه خانم مهديه صفاري دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان" بررسي مقايسه اي ژل 2% گياه مخلصه با ژل 1% ديكلوفناك برميزان درد بيماران مبتلا به استئوآرتريت اوليه زانو" و راهنمايي جناب آقاي دكتردهقان و با حضور دانشجو درجلسه مطرح گرديد وطبق نظر اعضاي محترم شورا مقرر گرديد مقاله اي در خصوص بررسي گياه عشقه بر روي مطالعات انساني آورده شود. آقاي دكتر درخشان به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
5- پروپوزال پايان نامه آقاي نويد داوري دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان" بررسي مقايسه اي ژل 2% گياه مخلصه با ژل 1% ديكلوفناك بر ميزان درد بيماران مبتلا به استئوآرتريت اوليه زانو" و راهنمايي جناب آقاي دكتردهقان و با حضور دانشجو درجلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد، طبق نظر اعضاي محترم شورا مقرر گرديد1- نوع مطالعه دوسوكور عنوان شود.2- گروههاي مورد مطالعه از لحاظ سن و شدت بيماري همسان سازي شوند. آقاي دكتر درخشان به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

صورتجلسه مورخ 94/11/10 شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
1-پروپوزال پايان نامه خانم سيده اطهر ساداتي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي اثر رمي فنتانيل بر خونريزي حين عمل در بيماران تحت عمل جراحي سپتوپلاستي " و راهنمايي جناب آقاي دكتر اخلاقي ودكتر اماني و با حضور دانشجو درجلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد. طبق نظر اعضاي محترم شورا مقرر گرديد روش اجرا اصلاح گردد. آقاي دكتر خضرايي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
2- پروپوزال پايان نامه آقاي منعم بصراوي دستيار رشته جراحي با عنوان " بررسي دقت آسپيراسيون سوزني در مقايسه با core needle biopsy در توده پستاني و لنف نودهاي اگزيلاري در توده هاي سينه " و راهنمايي جناب آقاي دكتر موذني و با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مقررگرديد روش اجراي پروپوزال اصلاح و پروپوزال مجددا در جلسه آينده شورا مطرح گردد

صورتجلسه مورخ 94/10/26 شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
1-پروپوزال پايان نامه خانم راضيه محمدي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " مقايسه اثر مورفين وريدي، زيرجلدي و شياف مورفين در كاهش درد بعد از عمل هيستركتومي " و راهنمايي جناب آقاي دكتر شبانيان و با حضور دانشجو درجلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد.طبق نظر اعضاي محترم شورا مقرر گرديد روش اجرا اصلاح گردد.آقاي دكتر اخلاقي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
2- پروپوزال پايان نامه خانم گلشن ترابي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي ميزان بروز آسيب حاد كليوي بعد از جراحي عروق كرونر قلبي و تعيين عوامل خطر ايجاد آن در بيمارستان كاشاني شهركرد از سال 1388 تا كنون " و راهنمايي جناب آقاي دكتر اسفندياري و سركار خانم دكتر محمودنيا و با حضور دانشجو درجلسه مطرح گرديد ومنوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد.
1-اهداف اختصاصي طرح اصلاح گردد
2-جدول متغيرها بازنگري گردد
3-توصيه شد مطالعه به صورت آينده نگر نيز انجام گردد.
آقاي دكتر افضلي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

صورتجلسه مورخ 94/10/12 شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
1-پروپوزال پايان نامه آقاي امير عباس جاني قربان دستيار رشته جراحي با عنوان " بررسي ماكروسكوپيك و ميكروسكوپيك اثر عصاره هيدروالكلي چاي سبز در مقايسه با هيالورونيك اسيد بر ميزان نشت آناستوموزهاي كلون در مدل حيواني سگ " و راهنمايي جناب آقاي دكتر كريمي و با حضور دانشجو درجلسه مطرح گرديد ومنوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد.
الف ) قسمت ضرورت اجرا اصلاح گردد
ب ) در روش اجرا در خصوص نحوه و محل نگهداري حيوانات مورد بررسي و همچنين سرنوشت آنها بعد از اتمام مطالعه توضيحاتي داده شود
ج‌) نوع كورسازي مطالعه مشخص شود
د‌) با توجه به محدوديت حجم نمونه مطالعه بر روي دو گروه دريافت كننده عصاره هيدروالكلي چاي سبز(گروهA) ودرمان با آب مقطر (گروهB) انجام گردد.
ه) لاپاراتومي مجدد آناستوموزهاي ايجاد شده بعد ازگذشت 14 روز از لاپاراتومي اوليه صورت پذيرد.
داوران طرح جناب آقاي دكتر افضلي و جناب آقاي دكترموذني مي باشند و آقاي دكتر افضلي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
2-پروپوزال پايان نامه آقاي مهدي كاظم پور مفرد دستيار رشته بيهوشي با عنوان" بررسي ارتباط بين اندازه مناسب ماسك حنجره اي (LMA) انتخاب شده بر اساس وزن بدن با فاصله افقي بين دو زاويه استخوان منديبل " و راهنمايي جناب آقاي دكتر شبانيان و با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد. داوران طرح آقاي دكتر عابدين زاده و آقاي دكتر كبيري مي باشند و آقاي دكتر عابدين زاده به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
3-پروپوزال پايان نامه آقاي احسان محمدي دستيار رشته جراحي با عنوان" بررسي اثر اريترومايسين بر ديستانسيون كيسه صفرا حين كوله سيستكتومي به روش لاپاراسكوپي" با راهنمايي جناب آقاي دكتر موذني و با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد. داوران طرح آقاي دكتر قرباني و آقاي دكترافضلي مي باشند و آقاي دكتر افضلي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

صورتجلسه مورخ 94/9/28 شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
1-پروپوزال پايان نامه آقاي محمد كريمي دانشجوي رشته پزشكي با عنوان " بررسي ميزان بيان ژن STING در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس در استان چهارمحال و بختياري در سال94 " و راهنمايي خانم دكتر جيواد و با حضور دانشجو درجلسه گذشته مطرح گرديده بود با انجام تغييراتي در روش اجرا مجددا در جلسه مطرح گرديد وبه تصويب رسيد، همچنين مقرر گرديد حجم نمونه افزايش يابد و در چك ليست در خصوص علايم گروه شاهد توضيحاتي آورده شود . داوران طرح جناب آقاي دكتر بياتي و خانم دكتر فرخي مي باشند و خانم دكتر فرخي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
2-پروپوزال پايان نامه آقاي هاشم رنجبر دستيار رشته بيهوشي با عنوان" بررسي اثر دو روش مايع درماني با رينگرلاكتات ورينگر بر اسيديته خون و عوارض پس از عمل در بيماران كانديد عمل جراحي الكتيو" و راهنمايي جناب آقاي دكتر اخلاقي و جناب آقاي دكتر عابدين زاده و با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد. طبق نظر اعضاي محترم شورا مقرر گرديد1- به جاي ABG از بيماران VBG گرفته شود، 2-به جاي كلمه تاخير در بيداري از كلمه مدت زمان هوشياري استفاده شود3- مدت زمان عمل به 2 ساعت محدود نگردد و بيماران با طول مدت عمل كمتر از 2 ساعت هم كه در حد cc/kg 30 مايع كريستال دريافت مي نمايند و ترانسفوزيون
نمي شوند نيز وارد مطالعه شوند. داوران طرح آقاي دكتر مدينه و آقاي دكتر كبيري مي باشند و آقاي دكتر مدينه به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

صورتجلسه مورخ 1394/8/30
1- پروپوزال پايان نامه ي خانم زهرا محسني با عنوان" بررسي اثر پيش داروي خوراكي كلونيدين بركاهش خونريزي حين عمل پروستاتكتومي باز " و راهنمايي جناب آقاي دكتر اخلاقي با حضور دانشجو درجلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد. طبق نظر اعضاي محترم شورا مقرر گرديد درقسمت روش اجرا جهت تعيين حجم خونريزي شمارش تعداد گازها و هماتوكريت مايع ساكشن در نظر گرفته شود، هموگلوبين و هماتوكريت بيماران 6 ساعت و 24 ساعت پس از عمل در بخش اندازه گيري شود و قرص كلونيدين در cc 50 آب حل شده و به بيماران داده شود. داوران طرح آقاي دكتر پوريامفرد و آقاي دكتر رجايي مي باشند و آقاي دكتر رجايي به عنوان ناظر طرح تعيين شدند.
2-پروپوزال پايان نامه خانم فرزانه براتي نژاد با عنوان " مقايسه تاثير آتروپين با دوز mg/kg 01/0با دوز روتين mg 5/0 جهت پيشگيري از برادي كاردي حين عمل در بيماران كانديد جراحي كوله سيستكتومي لاپاراسكوپيك " و راهنمايي جناب آقاي دكتر عابدين زاده با حضور دانشجو درجلسه مطرح گرديدو به تصويب رسيد. همچنين مقرر گرديد روش اجرا اصلاح شود (جمله دوز معمول آتروپين روتين مصرفي در بيمارستان كاشاني 0.5ميلي گرم بدون توجه به وزن بيماراست حذف گردد، مطالعه فقط به افراد با BMI بالا محدود نشود)، جدول متغيرها اصلاح گردد. داوران طرح آقاي دكتر رحيمي و آقاي دكتر كبيري مي باشند و آقاي دكتر كبيري به عنوان ناظر طرح تعيين شدند.
3- طرح جناب آقاي دكتر كبيري با عنوان" بررسي شيوع اختلالات شناختي و حافظه اي پس از عمل جراحي قلب" در جلسه مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات زير به تصويب رسيد.آقاي دكتر موذني به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
1- عنوان به بررسي ارتباط فشار خون حين عمل با اختلالات حافظه پس از عمل جراحي قلب تغيير يابد.
2- در روش اجرا در خصوص اندازه گيري ABG توضيحاتي داده شود.

صورتجلسه مورخ 94/7/25 شوراي پژوهشي بيمارستان كاشاني
1- پروپوزال پايان نامه ي خانم الهام كريمي با عنوان" بررسي دقت تشخيصي سونوگرافي در مقايسه با CT-scan در تشخيص آسيب ارگان هاي تو پر در تروماي غير نافذ شكم در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان آيت الله شهركرد از فروردين 89 تا 93" و راهنمايي آقاي دكتر دياني كه در جلسه گذشته شورا با حضور دانشجو در جلسه مطرح گرديده بود مجدداً با حضور استاد راهنما آقاي دكتر دياني در جلسه شورا مطرح شد و مقرر گرديد پرسشنامه اصلاح گردد، پروپوزال به تفكيك ارگان ها ، اعمال جراحي و سرنوشت بيمار طراحي شود و به تاييد آقاي دكتر موذني برسد و پروپوزال با انجام اصلاحات به تصويب رسيد .آقاي دكتر طاهري به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
2-پروپوزال پايان نامه خانم زهرا انگارده با عنوان " بررسي ميزان بيان ژن IRF3 در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس در استان چهارمحال و بختياري در سال94 " و راهنمايي خانم دكتر جيواد با حضور دانشجو درجلسه مطرح گرديدو به تصويب رسيد بر اساس نظر اعضاي محترم شورا مقرر گرديد روش اجرا تكميل گردد ( به ژن داخلي اشاره گردد) و نام داروها در چك ليست آورده شود و پروپوزال پس از اصلاح به تاييد آقاي دكتر قطره برسد. داوران طرح آقاي دكتر بياتي و خانم دكتر فرخي مي باشند. خانم دكتر فرخي به عنوان ناظر طرح تعيين شدند.
3- پروپوزال پايان نامه آقاي محمد كريمي با عنوان " بررسي ميزان بيان ژن STING در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس در استان چهارمحال و بختياري در سال94 " و راهنمايي خانم دكتر جيواد در جلسه مطرح گرديدو بر اساس نظر اعضاي محترم شورا مقرر گرديد پروپوزال اصلاح و با حضور دانشجو مجددا در جلسه مطرح گردد.
4- پروپوزال پايان نامه آقاي حميد فاضلي با عنوان " مقايسه كارايي سونوگرافي با سيستوسكوپي جهت تشخيص عود توموردر بيماران مبتلا به تومور مثانه" و راهنمايي آقاي دكتر علي بيگي با حضور دانشجو در جلسه مطرح گرديدو بر اساس نظر اعضاي محترم شورا مقرر گرديد پروپوزال با حضور جناب آقاي دكتر علي بيگي مجددا در جلسه آينده شورا مطرح گردد.

صورتجلسه مورخ 94/7/18 شوراي پژوهشي بيمارستان كاشاني
1-طرح جناب آقاي دكتر شبانيان كه پايان نامه مصوب دانشجويي با عنوان " اثر اسانس بذر شويد بر درد پس از سزارين در بيماران تحت بيهوشي اسپاينال" در جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت اله كاشاني مطرح گرديد و منوط به اصلاح پروپوزال به تصويب رسيد. لازم به ذكر است داوران طرح آقاي دكتركبيري و آقاي دكتر عابدين زاده مي باشند.
2-پروپوزال پايان نامه ي خانم ليلا مرادي با عنوان" بررسي اثر سنبل الطيب روي اضطراب قبل از جراحي و تغييرات هموديناميك حين جراحي در بيماران كله سيستكتومي لاپاراسكوپي بيمارستان كاشاني" با راهنمايي جناب آقاي دكتر عابدين زاده با حضور دانشجودرجلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد همچنين مقرر گرديد در روش اجرا قيد گردد جراح يك نفر مي باشد و جراحي در يك شيفت خاص انجام مي شود. (داوران طرح آقاي دكتر مدينه و آقاي دكتر كبيري ).آقاي دكتر كبيري به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
3- پروپوزال پايان نامه ي خانم الهام كريمي با عنوان" بررسي دقت تشخيصي سونوگرافي در مقايسه با CT-scan در تشخيص آسيب ارگان هاي تو پر در تروماي غير نافذ شكم در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان آيت الله شهركرد از فروردين 89 تا 93" و راهنمايي آقاي دكتر دياني و حضور دانشجودر در جلسه مطرح گرديد و مقرر گرديد طرح با حضور استاد راهنما آقاي دكتر دياني در جلسه آينده شورا مجددا مطرح گردد (داوران طرح آقاي دكتر ميرفندرسكي و آقاي دكتر طاهري)
4- پروپوزال پايان نامه ي آقاي مهدي حداد زاده رزيدنت بيهوشي با عنوان" مقايسه تاثير استفاده از پوزيشن كشش تنه به بالا در موفقيت انجام بي حسي اسپاينال در برابر حالت نشسته عادي در افراد بالاي 60 سال" و راهنمايي جناب آقاي دكتر شبانيان با حضور دانشجو و استاد راهنما در جلسه مطرح گرديدو پروپوزال نتوانست حداقل نمره فرم ارزيابي پروپوزال را بدست آورد به همين دليل پروپوزال تصويب نگرديد. طبق نظر شوراي محترم در صورتيكه دستيار بتواند رفرانس(evidence) در خصوص تاثير كشش تنه به بالا بر روي فاصله بين مهره ها در افراد بالاي 60 سال را حداكثر تا يك هفته ارائه نمايد تصميم گيري مجدد قابل تجديد نظر است در غير اين صورت پروپوزال طرح مردود
مي باشد. (داوران طرح آقاي دكتر عابدين زاده و آقاي دكتر كبيري).

صورتجلسه مورخ1394/6/4 شوراي پژوهشي بيمارستان كاشاني
1- طرح جناب آقاي دكتر پوريا مفرد با عنوان " مقايسه تاثير بي حسي اسپاينال با بيهوشي عمومي بر روي ظرفيت تام آنتي اكسيداني سرم در اعمال جراحي هاي لگني" در جلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد همچنين مقرر گرديد در روش اجرا بازنگري گردد. محدوده سني افراد مورد مطالعه بيان شود. معيار ورود و خروج به مطالعه بيان گردد و گروهها بر اساس طول مدت عمل، نوع عمل، جنسيت و متخصصي كه جراحي را انجام مي دهد همسان سازي شوند.

صورتجلسه مورخ94/3/2 شوراي پژوهشي بيمارستان كاشاني
1-طرح تحقيقاتي جناي آقاي دكتر علي بيگي با عنوان " بررسي تأثير سليمارين بر سطوح آنزيم هاي كبدي و پارامتر هاي خوني پس از عمل جراحي هرني اينگوئينال" در جلسه مطرح گرديد وبه تصويب رسيد. همچنين پيشنهاد گرديد مطالعه ابتدا بر روي گروه شاهد بررسي صورت پذيرد در صورت بدست آمدن اختلاف معنادار مطالعه بر روي گروه مورد انجام گردد.
2- طرح تحقيقاتي جناي آقاي دكتر علي بيگي با عنوان " مقايسه فاكتورهاي بيوشيميايي ادراري كليه سالم و كليه سنگ ساز در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني شهركرد در سال94" در جلسه مطرح گرديد وبه تصويب رسيد.
3-طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر دهقان با عنوان" تعيين الگوي تقارن وزن اندازي بر روي اندام هاي تحتاني افراد مبتلا به كمردرد مزمن غيراختصاصي" در جلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد. همچنين مقرر گرديد معيار خروج از مطالعه اصلاح گردد2- جهت تامين حجم نمونه از نظر مشاور آمار استفاده گردد3- افراد از لحاظ ميزان درد يك سال بعد هم ارزيابي شوند.
4-طرح جناب آقاي دكتر كريمي با عنوان "بررسي سير طبيعي تغييرات D-دايمر در بيماران ترومايي بستري در بيمارستان كاشاني در سال94" در جلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد. مقرر گرديد معيار ورود به مطالعه به دقت نوشته شود.
 
تاریخ به روز رسانی: 1395/08/18
تعداد بازدید: 936
آدرس : شهركرد ،خيابان پرستار، بيمارستان آيت الله كاشاني
كدپستي : 8816758915      تلفن :32228485-038
دور نگار : 32228485 -038
kashanipajoohesh@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/09/13
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal