واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کاشانی
۱۳۹۹/۹/۱۳
سال 1398
صورتجلسه مورخ98/3/21
شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
با نام و ياد خداوند متعال هفتاد و يكمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ 21/3/98 راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن جلسات معاونت آموزشي پژوهشي مركز كاشاني تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
1-پروپوزال پايان نامه آقاي دكتر رضا زرگر صالح دستيار جراحي با عنوان " بررسي تأثير سلول¬هاي بنيادي چربي اتولوگ كپسوله شده در بستر كيتوزان و كرايو ژل پلاكتي در بهبود زخم¬هاي ناشي از سوختگي عمقي درجه دو " با راهنمايي آقاي دكتر لطف الله افضلي و مهدي بني طالبي با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد . داوران طرح آقاي دكتر اسماعيل زاده و آقاي دكتر برزو خالدي فر مي باشند و آقاي دكتر خالدي فر به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف ) حضور پاتولوژييست در طرح به عنوان مشاور تخصصي در نظر گرفته شود .
ب ) تائيديه مشاور آماري لازم مي‌باشد .

2- پروپوزال پايان نامه آقاي دكتر مهدي دهقان صالح دستيار بيهوشي با عنوان " بررسي و مقايسه تست معاينه لارنگوسكوپي در حالت نشسته و خوابيده به پشت با تست مالامپاتي در پيش¬بيني انتوباسيون مشكل " با راهنمايي آقاي دكتر محمود اخلاقي با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد . داوران طرح آقاي دكتر حسين مدينه و آفاي دكتر غلامرضا شبانيان مي باشند و آقاي دكتر مدينه به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف ) معيار هاي ورود و خروج دقيق‌تر ذكر شود .
ب ) تفاوت طرح با طرح‌هاي مشابه مصوب قبلي كاملا مشخص گردد.

3- پروپوزال پايان نامه خانم سميرا سوراني دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " مقايسه اثر سولفات منيزيوم و استامينوفن تزريقي در كاهش درد بيماران مبتلا به سردردهاي حاد ميگرني مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني شهركرد در سال 99-1398" با راهنمايي آقاي دكتر مجيد جعفري با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد . داوران طرح خانم دكتر جيواد و خانم دكتر احمديان مي باشند و خانم دكتر جيواد به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

الف ) نقش اجرايي دانشجو كاملا مشخص و پررنگ باشد.
ب ) مكانيسم عمل داروي سولفات منيزيم در بدن مشخص كردد.
ج ) روش اجراي طرح توضيح كامل تري داده شود و تشخيص ميگرن كاملا اثبات شده باشد و هر گونه مشكل ديگر رد شود.
د ) بهتر است بيماراني كه با سردرد به كلينيك مراجعه ميكنند وارد طرح شوند كه بيماران اورژانسي از درمان هاي متعارف دور نشوند.
ه ) دوز داروي سولفات منيزيم با ذكر منبع مشخص گردد .
و ) بهتر است بيمار قبل از انجام مداخله، مشاوره قلب شود .
ي ) با توجه به آنكه دو داروي سولفات منيزيم و استامينوفن در بيماران مختلف ،پاسخ هاي متفاوتي دارد بهتر است در بيماراني كه به سولفات منيزيم پاسخ مثبت ندادند ،استامينوفن داده شود و در بيماراني كه به استامينوفن پاسخ مثبت نداده‌اند سولفات منيزيم داده شود .

4-پروپوزال پايان نامه آقاي سيامك محمدي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي نتايج جراحي باي پس كرونر در روش گرافت تركيبي تي-معكوس با استفاده از سرخرگ مامري داخلي و سياهرگ سافن" با راهنمايي آقاي دكتر حسين اعظمي و آقاي دكتر مهرداد كريمي با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد . داوران طرح خانم دكتر هوشمند و خانم آقاي دكتر محمد موذني مي باشند و آقاي دكتر موذني به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف ) نقش دانشجو در انجام طرح پر رنگ تر گردد .
ب ) بهتر است در عنوان طرح به جاي " بررسي نتايج " عنوان " مقايسه پيامد‌ها " جايگزين شود.

حاضرين در جلسه: آقاي دكتر دهقان، آقاي دكتر طاهري، آقاي دكتر اماني، آقاي دكتر مدينه، آقاي دكتر پور افضلي، آقاي دكتر مرادي و آقاي دكتر احمدي


صورتجلسه مورخ98/4/11
شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
با نام و ياد خداوند متعال هفتاد و دومين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ 11/4/98 راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن جلسات معاونت آموزشي پژوهشي مركز كاشاني تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

1-پروپوزال پايان نامه خانم پرنا عليخاني دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي شيوع ضايعه پاتولوژيك ناشي از تروما در سي¬تي اسكن مغز انجام شده در بيماران با تروماي خفيف سر بر اساس معيارهاي نيواورلانز و كانادين در بيمارستان آيت¬الله كاشاني شهركرد در سال 1398 " با راهنمايي آقاي دكتر عبدالرحيم صانعي و محمدعلي دياني با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد . داوران طرح آقاي دكتر عبدالمجيد طاهري و خانم دكتر قسامي مي باشند و آقاي دكتر طاهري به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف) عنوان طرح طولاني است و بهتر است كوتاهتر شود.
ب) با توجه به آنكه جامعه آماري به روش سرشماري مي‌باشد نياز به فرمول آماري نيست.
ج) كلمه پاتولوژيك از عنوان حذف شود.
د) CT Scan فقط در تروماي خفيف بررسي شود نه در همه تروما ها

2-پروپوزال پايان نامه آقاي محمدعلي موحدي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي نتايج دموگرافيك و سي تي آنژيوگرافيك بيماران مبتلا به آمبولي ريه حاد در بيمارستان هاي هاجر و آيت آلله كاشاني در سال 1397" با راهنمايي آقاي دكتر عبدالمجيد طاهري و حسين اعظمي با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد . داوران طرح آقاي دكتر مهرداد كريمي و خانم دكتر قسامي مي باشند و خانم دكتر قسامي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف) تعداد اهداف كمتر شود.
ب) تعريف آمبولي ريه دقيق‌تر نوشته شود.
ج) عنوان طرح با پروپوزال همخواني ندارد، مگر اينكه" نوع يافته‌ها" بررسي شود.

3-پروپوزال پايان نامه آقاي نيما كرمي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي نتايج سنتز استرنوتومي مديان با استفاده از سيم گذاري ضربدري در هم پيوسته درون استخواني در بيماران جراحي باي پس سرخرگ هاي كرونر در سال هاي 1393 تا 1398" با راهنمايي آقاي دكتر حسين اعظمي و مرتضي دهقان با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد . داوران طرح آقاي دكتر محمد مؤذني و دكتر لطف الله افضلي مي باشند و آقاي دكتر مؤذني به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف) دقت بيشتر در جمع‌آوري اطلاعات انجام شود و اينكه اطلاعات توسط چه كسي جمع‌آوري مي شود.
ب) استئوميليت با چه شاخصي بررسي مي شود؟
ج) نقش دانشجو پر رنگ‌تر شود.

4-پروپوزال پايان نامه خانم زينب حسين‌پور دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي يافته‌هاي آنژيوگرافي سرخرگ‌هاي كرونر بر روي بيماران مبتلا به انفاركتوس قلب بدون صعود قطعه (NSTEMI) در بيمارستان هاجر از سال 1394 تا 1397" با راهنمايي آقاي دكتر عبالمجيد طاهري و دكتر ارسلان خالدي‌فر با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد . داوران طرح آقاي دكتر دياني و دكتر پورحيدر مي‌باشند و آقاي دكتر دياني به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف) نقش اساتيد راهنما پررنگتر شود.
ب) نقش اساتيد مشاور توضيح داده شود.
ج) تفاوت طرح با طرح هاي مشابه قبلي مشخص گردد.

5-پروپوزال پايان نامه سميرا سوراني دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " مقايسه اثر منيزيوم اكسايد خوراكي با مكمل ويتامين C در پيشگيري از سردرد هاي ميگرني بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در سال 99-1398" با راهنمايي آقاي دكتر مجيد جعفري با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد . داوران طرح خانم دكتر جيواد و خانم دكتر احمديان مي‌باشند و خانم دكتر احمديان به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف) با توجه به اينكه طرح مقايسه‌اي مي‌باشدنياز به گروه پلاسيبو نيست، به دليل اينكه هر كدام از داروها قبلا با گروه پلاسيبو مقايسه شده‌اند.
ب) دوز منيزيم اكسايد ويتامين سي از 500 ميلي گرم به 250 ميلي گرم كاهش يابد.


حاضرين در جلسه: آقاي دكتر دهقان، آقاي دكتر طاهري، آقاي دكتر اماني، آقاي دكتر افضلي، آقاي دكتر پور افضلي، آقاي دكتر رجائي، آقاي دكتر احمدي و خانم دكتر جيوادبسمه تعالي
صورتجلسه مورخ98/5/15
شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
با نام و ياد خداوند متعال هفتاد و سومين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ 15/5/98 راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن جلسات معاونت آموزشي پژوهشي مركز كاشاني تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

1-پروپوزال پايان نامه آقاي دكتر مسعود فاتحي رزيدنت جراحي با عنوان " بررسي تاثير كرايو ژل پلاكتي در بهبود زخم پاي بيماران ديابتي بيمارستان كاشاني شهركرد در سال 1398" با راهنمايي آقاي دكتر لطف الله افضلي و محمد مؤذني با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد . داوران طرح آقاي دكتر عليرضا جعفري و آقاي دكتر آرش مهراز مي باشند و آقاي دكتر مهرااز به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف) مشخص شود كه مداخله روي كدام تيپ Diabetic Foot و چه گريدي از زخم انجام مي‌شود.
ب) تعداد 15 نفر نمونه براي مقايسه كم مي باشد.
ج) پيشنهاد مي شود كه طرح مشاور آمار، مشاور فارماكولوژي و مشاور غدد داشته باشد.
د) بايد اثبات شود كه كرايو ژل پلاكتي عارضه اي ندارد و رفرنس مرتبط جهت اجراي كرايو ژل و عدم ممنوعيت از نظر اخلاق اضافه گردد.
ه ) پارامترهائي مثل سن، جنس، ميزان قند خون و ميزان HbA1C در مطالعه در نظر گرفته شوند.
ط ) پانسمان روزانه با چه وسيله اي انجام مي شود واگر از گاز وازلين استفاده مي‌شود مشخص شود كه تداخلي در روند درمان ندارد.

2-پروپوزال پايان نامه آقاي دكتر حسين تاروردي زاده رزيدنت جراحي با عنوان " مقايسه دو روش جراحي هرنيوتومي اطفال با و بدون بازكردن فاشيا مايل خارجي در كودكان مبتلا به هرني اينگوئينال مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني شهركرد در سال 1398" با راهنمايي آقاي دكتر برزو خالدي فر با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد . داوران طرح آقاي دكتر مهرداد كريمي و آقاي دكتر آرش مهراز مي باشند و آقاي دكتر كريمي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف) عنوان طرح اصلاح شود. ( مقايسه از چه نظر؟ )
ب) اين طرح دو سوكور نمي باشد و حتي يك سو كور بودن هم چون براي بيمار تفاوتي ندارد بهتر است اصلاح شود.
ج) ميزان عود بايد مشخص شود و زمان مطالعه تصحيح شود و با توجه به ميزان عود مشخص شود كه تعداد 37 نفر به حدي هست كه قابل بررسي باشند.
د) محدوده سني كمتر شود.
ه ) در اهداف اختصاصي " آتروفي بيضه " و " اختلال حسي " حذف شوند.
اط ) در معيار هاي ورود " رضايت والدين " حذف شود به دليل اينكه اين جراحي يكي از روش هاي روتين مي باشد.

3-پروپوزال پايان نامه آقاي دكتر علي صادقي رزيدنت جراحي با عنوان " مقايسه عفونت و اسكار بعد از عمل آپاندكتومي با دو نوع سوچور سه گوش( سمي-پلاستيك ) و ورتيكال¬مترس در بيمارستان آيت¬الله كاشاني شهركرد در سال 1398" با راهنمايي آقاي دكتر لطف الله افضلي با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد . داوران طرح آقاي دكتر حسين اعظمي و آقاي دكتر آرش مهراز مي باشند و آقاي دكتر اعظمي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند
الف) روش جداسازي دو گروه توسط مشاور آماري تعيين شود.
ب ) بهتر است محدوده سني تعيين شود.
ج ) ضرورت اجراي طرح دقيقتر نوشته شود.

4-پروپوزال پايان نامه خانم مهسا كريميان دانشجوي پزشكي با عنوان " بررسي مقايسه‌اي اثر كتورولاك و مورفين در كنترل درد بيماران كوليك كليوي مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني شهركرد در سال 1398" با راهنمايي آقاي دكتر مهدي پور افضلي با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد . داوران طرح آقاي دكتر فرامرز محمد علي بيگي و آقاي دكتر رجائي مي باشند و آقاي دكتر رجائي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند
الف ) در معيار خروج " افراد داراي اعتياد " و " افراد داراي آسم " اضافه شود.
ب) نقش دانشجو پر رنگ تر شود.
ج ) رفرنس معتبر براي ميزان دوز كتورولاك آورده شود.
د ) معيار شدت درد براي تجويز دارو مشخص شود و در معيار هاي ورود اضافه شود.
ه ) معيار هاي ورود وخروج دقيقتر نوشته شود.
حاضرين در جلسه: آقاي دكتر دهقان، آقاي دكتر مدينه ، آقاي دكتر اماني، آقاي دكتر افضلي، آقاي دكتر پور افضلي، آقاي دكتر رجائي، آقاي دكتر مرادي و خانم دكتر جيواد

صورتجلسه مورخ98/7/2
شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
با نام و ياد خداوند متعال هفتاد و چهارمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ 2/7/98 راس ساعت 8 صبح با حضور آقاي دكتر اخلاقي و اعضاي محترم شوراي پژوهشي به سرپرستي جناب آقاي دكتر مرتضي دهقان در محل سالن جلسات معاونت آموزشي پژوهشي مركز كاشاني تشكيل گرديد. جلسه با عرض تبريك به مناسبت انتصاب آقاي دكتر اخلاقي به رياست بيمارستان آيت الله كاشاني و خير مقدم به ايشان و حضار محترم آغار و با بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

1-پروپوزال پايان نامه آقاي دكتر اسماعيل طهماسبي رزيدنت جراحي با عنوان " مقايسه اثر انسولين كريستال و اكسيژن موضعي در ترميم زخم فشاري در بيماران بستري در بخش‌هاي مراقبت¬هاي ويژه : يك كارآزمايي يك سو كور" با راهنمايي آقاي دكتر لطف الله افضلي و دكتر فرخ يداللهي با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد . داوران طرح آقاي دكتر حسين اعظمي و آقاي دكتر اصغر اسماعيل زاده مي باشند و آقاي دكتر حسين اعظمي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
 روش استاندارد درمان روتين بيماران داراي زخم بستر مشخص گردد.
 مكانيسم اثر انسولين در روند بهبود زخم بستر توضيح داده شود.
 به ازاي هر سانتي متر مربع زخم چند واحد انسولين استفاده مي شود . ( استفاده از قطره براي انسولين اشتباه مي باشد.)
 با ذكر منبع توضيح داده شود كه جذب موضعي انسولين ، هيپوگليسمي براي بيمار ايجاد نميكند و اگر نياز است قند خون بيماران كنترل شود.
 پوزيشن بيمار در حين انجام مداخله مشخص شود.
 تعداد اهداف با توجه به تعداد متغير ها بيشتر شود .
 با توجه به اينكه مطالعه روي دو نوع زخم انجام مي شود تقسم بندي دو نوع زخم در دو گروه مشخص شود و پيشنهاد مي شود كه هر گروه مداخله شامل 20 بيمار داراي زخم درجه 2 و 20 بيمار داراي زخم درجه 3 باشد.( با نظر مشاور آماري )
 مشخص شود كه جريان اكسيژن در بهبود زخم تاثير دارد يا فشار اكسيژن؟
 علت ميزان 10 ليتر اكسيژن در دقيقه مشخص گردد و فاصله دو نوبت در روز تعيين گردد.
 علت استفاده از اكسيژن مرطوب و تفاوت آن با اكسيژن خشك مشخص شود.
2-پروپوزال پايان نامه آقاي محمود بهرامي دانشجوي پزشكي با عنوان " بررسي نتايج روكش بندي بطن راست با استفاده از فلاپ گردشي دوطرفه پريكارد در بيماران جراحي باي پس كرونر در طي سال هاي 1393 تا 1398" با راهنمايي آقاي دكتر حسين اعظمي با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد . داوران طرح آقاي دكتر محمد موذني و آقاي دكتر لطف الله افضلي مي باشند و آقاي دكتر محمد موذني به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
 آمار بيماراني كه با اين روش عمل شده اند مشخص شود.
 تفاوت مطالعه حاضر با مطالعات قبلي مشخص گردد.
 هدف كلي واضح و مشخص نوشته شود.
 از نظر آماري مشخص شود كه حداقل تعداد قابل قبول براي مطالعه چند بيمار باشد وحجم نمونه با فرمول مشخص شود.
 علت انتخاب بطن راست مشخص شود.
 به علت اينكه مطالعه گذشته نگر است پيشنهاد مي شود ميزان مرگ بيماران پس از عمل مشخص شود.
 در متغير MI مشخص شود كه در بيمارستان اتفاق افتاده است يا قبل از آن.
 در هدف كلي " تعيين و بررسي " به " تعيين پيامدهاي" تبديل شود.
 در اهداف اختصاصي " ميزان " حذف شود.
 پيشنهاد مي شود كه مطالعه به صورت case كنترل انجام شود.

3-پروپوزال پايان نامه آقاي مهران داستان پور دانشجوي پزشكي با عنوان " بررسي فراواني شاخص هاي آناتومي و باليني بيماري سرخرگ هاي كاروتيد با سونوگرافي داپلر رنگي در بيماران جراحي باي پس كرونر در سال هاي 1396 تا 1398" با راهنمايي آقاي دكتر حسين اعظمي با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد . داوران طرح آقاي دكتر محمد علي دياني و آقاي دكتر آرش مهراز مي باشند و آقاي دكتر محمد علي دياني به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
 آمار بيماراني كه با اين روش عمل شده اند مشخص شود.
 بهتر است كه گزارش سونوگرافي يك يا دو پزشك در مطالعه آورده شود.
 در نوشتن اهداف "شيوع " جايگزين "فراواني" شود .
 پيشنهاد مي شود كه اين بيماران با يك گروه ديگر بيمار كه سونوگرافي كاروتيد انجام مي دهند مقايسه شود.
حاضرين در جلسه:آقاي دكتر اخلاقي، آقاي دكتر دهقان، آقاي دكتر مدينه ، آقاي دكتر احمدي، آقاي دكتر افضلي، آقاي دكتر پور افضلي، آقاي دكتر رجائي و خانم دكتر جيواد
تاریخ به روز رسانی: 1398/09/19
تعداد بازدید: 287
آدرس : شهركرد ،خيابان پرستار، بيمارستان آيت الله كاشاني
كدپستي : 8816758915      تلفن :32228485-038
دور نگار : 32228485 -038
kashanipajoohesh@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/09/13
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal