واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کاشانی
۱۳۹۹/۹/۱۳
سال 1397
صورتجلسه مورخ 18/1/1397
شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
با نام و ياد خداوند متعال شصت و دومين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ 18/1/1397 راس ساعت 30/8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل دفتر رياست مركز آيت اله كاشاني تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
1-  پروپوزال پايان نامه خانم فاطمه كريمي دانشجوي پزشكي با عنوان " بررسي بروز نفروپاتي ناشي از تزريق كنتراست هاي جديد و عوامل مرتبط با آنها در بيماران بستري در بيمارستان هاي هاجر و كاشاني " و راهنمايي آقاي دكتر طاهري و آقاي دكتر مومني با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد.داوران طرح جناب آقاي دكتر ميرفندرسكي و  خانم دكتر محمودنيا مي باشند و آقاي دكتر ميرفندرسكي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف) موارد اورژانس در معيارهاي خروج ذكر گردد.
2- پروپوزال پايان نامه خانم ناهيد خسروي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي اثر پوزيشن لترال بر ميزان O2 خون شرياني و درصد اشباع در بيماران دچار CVA ايسكمي كه دچار ونتيلاتور اسيسمنت پنوموني شده‌اند " و راهنمايي جناب آقاي دكتر يداللهي با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد.داوران طرح آقاي دكتر اخلاقي و آقاي دكتر روحي مي باشند و آقاي دكتر اخلاقي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف) معيارهاي ورود و خروج مشخص گردد.
ب) روش كار به صورت دقيق توضيح داده شود و در خصوص كاهش تغييرات اكسيژن خون شرياني از مقدار مجاز چه اقدامي انجام مي شود ؟
ج) عنوان پروپوزال اصلاح گردد.
د) بررسي متون مرتبط با موضوع انتخاب گردد.
حاضرين در جلسه: آقاي دكتر اخلاقي، آقاي دكتر رجايي، آقاي دكتر دهقان ، آقاي دكتر موذني، آقاي دكتر طاهري و خانم دكتر جيواد
صورتجلسه مورخ 15/2/1397
شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
با نام و ياد خداوند متعال شصت و سومين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ 15/2/1397 راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل دفتر رياست مركز آيت اله كاشاني تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
1-  پروپوزال پايان نامه خانم محبوبه كياني هرچگاني رزيدنت بيهوشي با عنوان " بررسي اثرات ويتامين ث بر آسيب بافتي ناشي از تورنيكه در اعمال جراحي اندام تحتاني " و راهنمايي آقاي دكتر اخلاقي و آقاي دكتر حيدريان با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد.داوران طرح جناب آقاي دكتر يداللهي و  آقاي دكتر قطره مي باشند و آقاي دكتر يداللهي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
2- پروپوزال پايان نامه خانم نيلوفر صفايي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي مقايسه­اي تاثير بابونه و دانازول بر ماستالژي در زنان يائسه " و راهنمايي جناب آقاي دكتر رحيمي و خانم دكتر كاوه با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مقرر گرديد كه پر.پوزال دانشجو به همراه استاد مشاور مجدا در جلسه آينده مطرح گردد.داوران طرح آقاي دكتر موذني و خانم دكتر محمدي مي باشند.
حاضرين در جلسه: آقاي دكتر مرادي، آقاي دكتر رجايي، آقاي دكتر احمدي، آقاي دكتر موذني، آقاي دكتر طاهري، آقاي دكتر اماني و خانم دكتر جيواد
صورتجلسه مورخ12/3/97
شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
با نام و ياد خداوند متعال شصت و چهارمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ12/3/97 راس ساعت 30/8  صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل دفتر رياست مركز آيت اله كاشاني تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
1-  پروپوزال پايان نامه آقاي دكتر مهدي عليپور دستيار بيهوشي با عنوان " بررسي تاثير تزريق آلبومين20% در فضاي اپيدورال نخاع كمري بلافاصله پس از بي حسي اسپاينال در ميزان شيوع سردرد پس از اسپاينال " و راهنمايي آقاي دكتر عابدين زاده و آقاي دكتر اخلاقي با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد.داوران طرح جناب آقاي دكتر پوريا مفرد و آقاي دكتر مدينه مي باشند و آقاي دكتر مدينه به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
2- پروپوزال پايان نامه خانم نيلوفر صفايي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان "  بررسي مقايسه­اي تاثير بابونه و دانازول بر ماستالژي در زنان يائسه" و راهنمايي جناب آقاي دكتر رحيمي و خانم دكتر كاوه  با حضور آقاي دكتر رحيمي و دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد.داوران طرح آقاي دكتر موذني و خانم دكتر محمدي مي باشند و آقاي دكتر موذني به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف) نمونه ها به دو گروه تقسيم شوند يك گروه بابونه دريافت كنند و گروه ديگر پلاسبو و هم چنين براي هر دو گروه درمان روتين انجام شود.
3-پروپوزال پايان نامه خانم ناهيد خسروي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي اثر پوزيشن لترال بر ميزان O2 خون شرياني و درصد اشباع در بيماران دچار CVA ايسكمي كه دچار پنوموني ناشي از ونتيلاتور شده‌اند " و راهنمايي جناب آقاي دكتر يداللهي با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر اخلاقي و آقاي دكتر روحي مي باشند و جناب آقاي دكتر اخلاقي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
حاضرين در جلسه: آقاي دكتر اخلاقي، آقاي دكتر دهقان، آقاي دكتر رجايي، آقاي دكتر موذني، آقاي دكتر اماني، آقاي دكتر مرادي و آقاي دكتر رحيمي
صورتجلسه مورخ30/4/97
شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
با نام و ياد خداوند متعال شصت و پنجمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ 30/4/97 راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن جلسات معاونت آموزشي پژوهشي مركز كاشاني تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
1-  پروپوزال پايان نامه خانم الناز تيموري دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي اثر مصرف ويتامين D به صورت هفتگي در علايم خانم­هاي مبتلا به Carpal tunel syndrome (CTS) " و راهنمايي سر كار خانم دكتر آزاده با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مقرر گرديد كه در جلسه شوراي پژوهشي آينده با حضور استاد راهنما براي پروپوزال تصميم گيري شود و هم چنين روش كار در سيستم پژوهشيار كامل گردد.
2- پروپوزال پايان نامه خانم مژگان دهستاني دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي سطح سرمي ويتامين D در خانم­هاي مبتلا به سندرم تونل كارپال و مراجعه كننده به مراكز درماني شهركرد در سال 1397 "و راهنمايي سر كار خانم دكتر آزاده با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح آقاي دكتر دهقان و آقاي دكتر دوروشي مي باشند و آقاي دكتر دهقان به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف) جدول متغيرهاي اصلاح شود.
ب) روش اجرا در پژوهشيار كامل گردد.
3-پروپوزال پايان نامه آقاي علي درخشان دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي اثرسلژيلين بر نحوه عملكرد حركتي و  شناختي و وسعت ضايعه در بيماران مبتلا به سكته مغزي " و راهنمايي سركار خانم دكتر جيواد و جناب آقاي دكتر اميني با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر بياتي و آقاي دكتر صفاري مي باشند و جناب آقاي دكتر بياتي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف) معيارهاي ورود و خروج مشخص شود.
ب) تداخلات دارويي سلژيلين نوشته شود.
ج) مشاور آماري به طرح اضافه گردد.
د) نوع بيماران ايسكمي و هموراژيك مشخص گردد.
ه)در صورت حذف MRI موضوع پروپوزال اصلاح گردد.
4-پروپوزال پايان نامه خانم زهرا واسعي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي اثر عصاره آبي ترب  سياه بر pH  ادرار در بيماران سنگ ساز " و راهنمايي آقاي دكتر شيراني با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد.داوران طرح جناب آقاي دكتر رجايي و آقاي دكتر مومني مي باشند و آقاي دكتر رجايي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
حاضرين در جلسه: آقاي دكتر اخلاقي، آقاي دكتر رجايي، آقاي دكتر موذني، آقاي دكتر اماني و خانم دكتر جيواد
صورتجلسه مورخ27/5/97
شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
با نام و ياد خداوند متعال شصت و ششمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ 27/5/97 راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن جلسات معاونت آموزشي پژوهشي مركز كاشاني تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
1-  پروپوزال پايان نامه خانم الناز تيموري دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي اثر مصرف ويتامين D به صورت هفتگي در علايم خانم­هاي مبتلا به Carpal tunel syndrome (CTS) " و راهنمايي سر كار خانم دكتر آزاده با حضور استاد راهنما مجددا در جلسه شوراي پژوهشي مركز مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح آقاي دكتر درخشان و آقاي دكتر دوروشي مي باشند و آقاي دكتر درخشان به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف) گروه شاهد بيماراني كه كمبود ويتامين D ندارند به مطالعه اضافه شود.
ب) در هر دو گروه پرسش نامه، EMG و NCV قبل و بعد از درمان انجام شود.
2- پروپوزال پايان نامه آقاي وحيد كرماني دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي مقتضي بودن خدمات MRI ارائه شده در بيمارستان هاجر شهركرد در بيماران بستري در شش ماه اول سال 1397 "و راهنمايي جناب آقاي دكتر طاهري و سر كار خانم دكتر رئيسي با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مقرر شد كه پروپوزال پايان نامه در جلسه شوراي پژوهشي آينده با حضور استاد راهنما مجددا بررسي گردد.
3-پروپوزال پايان نامه خانم فاطمه فيروزي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " تاثير عمل جراحي برداشتن كيسه صفرا بر كبد چرب، قطر مجاري صفراوي خارج كبدي و سطح آنزيم­هاي كبدي" و راهنمايي جناب آقاي دكتر طاهري و جناب آقاي دكتر رجايي با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر موذني و جناب آقاي دكتر اسماعيل زاده مي باشند و جناب آقاي دكتر موذني به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف) قبل و بعد از عمل سونوگرافي ها توسط يك راديولوژيست مشخص انجام شود.
ب) تكنيك جراحي كوله سيستكتومي لاپاراسكوپي باشد.
ج) عمل هاي كوله سيستكتومي توسط يك نفر جراح مشخص انجام شود.
4-پروپوزال پايان نامه آقاي محمد مهدي عامري دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي ارتباط بين شاخص توده بدني، مصرف سيگار و ميكروليتيازيس بيضه با ناباروري در مردان و تأثير آن­ها بر پارامترهاي آناليز اسپرم  "و راهنمايي آقاي دكتر رجايي با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد و مقرر شد موضوع پروپوزال به " بررسي ارتباط بين شاخص توده بدني، مصرف سيگار و ميكروليتيازيس بيضه با اختلال باروري در مردان و تأثير آن­ها بر پارامترهاي آناليز اسپرم  " تغيير يابد. داوران طرح جناب آقاي دكتر عالي و جناب آقاي دكتر محمد علي بيگي مي باشند و آقاي دكتر محمد علي بيگي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
5- پروپوزال پايان نامه خانم سارا شواخي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي دقت تشخيصي سونوگرافي در تشخيص ضايعات داخل شكمي بيماران دچار تروماي غير نافذ شكم مراجعه­كننده به بيمارستان آيت­ا... كاشاني شهركرد در سال 1397" و راهنمايي جناب آقاي دكتر دياني با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر خيري و سركار خانم دكتر قسامي مي باشند و سركار خانم دكتر قسامي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف) مطالعه در مقطع يك ساله و با حداقل نمونه 150 نفري انجام شود. 
حاضرين در جلسه: آقاي دكتر اخلاقي، آقاي دكتر رجايي، آقاي دكتر موذني، آقاي دكتر اماني، آقاي دكتر مرادي و خانم دكتر جيواد
صورتجلسه مورخ7/7/97
شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني 
با نام و ياد خداوند متعال شصت و هفتمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ 7/7/97 راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن جلسات معاونت آموزشي پژوهشي مركز كاشاني تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
1-  پروپوزال پايان نامه آقاي وحيد كرماني دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي مقتضي بودن خدمات MRI ارائه شده در بيمارستان هاجر شهركرد در بيماران بستري در شش ماه اول سال 1397 " و راهنمايي جناب آقاي دكتر طاهري و سر كار خانم دكتر رئيسي با حضور اساتيد راهنما مجددا در جلسه شوراي پژوهشي مركز مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح آقاي دكتر احمدي و  خانم دكتر قسامي مي باشند و خانم دكتر قسامي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
موضوع پروپوزال به " بررسي خدمات MRI ارائه شده در بيمارستان هاجر شهركرد در بيماران بستري در شش ماه اول سال 1397 " تغيير يابد.
2- پروپوزال پايان نامه خانم دكتر نگين السادات تقوي دستيار بيهوشي با عنوان " بررسي اثرات مرحله‌اي افزايش فشار داخل شكم بر فشارخون بيمار تحت لاپاراسكوپي كله سيستكتومي مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني "و راهنمايي جناب آقاي دكتر عابدين زاده و با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر پوريا مفرد و جناب آقاي دكتر رحيمي مي باشند و جناب آقاي دكتر پوريا مفرد به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
3-پروپوزال پايان نامه خانم دكتر ساره خانجاني دستيار بيهوشي با عنوان " تاثير تركيب عصاره هيدروالكلي زنجبيل و نعناع بر ميزان عفونت‌هاي ناشي از كاتترهاي ادراري محيطي و مركزي و فاكتورهاي التهابي در بيماران بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه بيمارستان كاشاني شهركرد در سال 1397" و راهنمايي جناب آقاي دكتر يداللهي با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر اخلاقي و جناب آقاي دكتر رحماني مي باشند و جناب آقاي دكتر اخلاقي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف) در روش اجرا بيماراني وارد مطالعه شوند كه يك طيف خاصي از آنتي بيوتيك معمول در ICU دريافت مي كنند.
ب) مطالعه در خانم ها و آقايان انجام شود و تفكيك جنسيت نوشته شود.
حاضرين در جلسه: آقاي دكتر اخلاقي، آقاي دكتر رجايي، آقاي دكتر موذني، آقاي دكتر اماني و آقاي دكتر طاهري
صورتجلسه مورخ21/7/97
شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني 
با نام و ياد خداوند متعال شصت و هشتمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ 21/7/97 راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن جلسات معاونت آموزشي پژوهشي مركز كاشاني تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
1-  طرح تحقيقاتي خانم سميه محمدي عضو محترم هيئت علمي دانشكده پرستاري بروجن با عنوان " بررسي تاثير انحراف فكر به روش شنيداري و ديداري بر درد، اضطراب و شاخص هاي هموديناميك(فشار خون،نبض و اشباع اكسيژن خون شرياني) بيماران تحت درمان سنگ شكني برون اندامي در بيمارستان كاشاني شهركرد در سال 97 " با حضور استاد مشاور در جلسه شوراي پژوهشي مركز مطرح گرديد و منوط به اصلاح در زمينه ي نوع مطالعه، جمعيت مورد مطالعه، معيارهاي ورود و خروج و اصلاح جدول متغير ها به تصويب رسيد. داوران طرح خانم شهبازي و خانم دكتر معزي مي باشند و خانم دكتر معزي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
2- پروپوزال پايان نامه آقاي دكتر رامين بقايي وجي دستيار جراحي با عنوان " مقايسه ميزان شدت درد، ميزان مسكن دريافتي و مدت زمان بستري در بيمارستان آيت الله كاشاني  پس از عمل توراكوتومي در دو روش بستن جداره قفسه سينه به صورت داخل دنده اي و دور دنده اي "و راهنمايي جناب آقاي دكتر موذني  و با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به اصلاح روش اجرا ( حذف تكنسيوم 99 )، نقش دانشجو، حجم نمونه، روش نمونه گيري و نحوه ي تقسيم تصادفي  به تصويب رسيد.  داوران طرح جناب آقاي دكتر اخلاقي و جناب آقاي دكتر افضلي مي باشند و جناب آقاي دكتر افضلي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
3-پروپوزال پايان نامه خانم فيروزه نبي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " مقايسه تأثير داروي تولترودين و زنجبيل بر روي علائم مثانه بيش‌فعال در زنان مراجعه‌كننده به كلينيك‌هاي حضرت رسول و امام علي (ع) شهركرد " و راهنمايي جناب آقاي دكتر رحيمي و خانم دكتر كاوه با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و  به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر شيراني و سركار خانم دكتر جعفر زاده مي باشند و خانم دكتر جعفر زاده به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
حاضرين در جلسه: آقاي دكتر اخلاقي، آقاي دكتر رجايي، آقاي دكتر مرادي، آقاي دكتر طاهري و خانم دكتر جيواد
صورتجلسه مورخ10/9/97
شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
با نام و ياد خداوند متعال شصت و نهمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ 10/9/97 راس ساعت 10 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن جلسات معاونت آموزشي پژوهشي مركز كاشاني تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
1-  پروپوزال پايان نامه خانم سحر چعبي پور دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري با عنوان " تأثير پوزيشن متفاوت بر تعيين كلاس مالامپاتي اصلاح شده به منظور پيش بيني دشواري تهويه با ماسك و درجه بندي لارنگوسكوپي و لوله گذاري دشوار در بيماران كانديد جراحي مراجعه كننده به بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در سال 1397 " و راهنمايي آقاي دكتر اعتمادي فر با حضور استاد راهنما در جلسه شوراي پژوهشي مركز مطرح گرديد و به تصويب رسيد. داوران طرح خانم آزيتا ظاهري و خانم شهناز نعمتي مي باشند و خانم ظاهري به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
2- پروپوزال پايان نامه آقاي آرمين خاقاني دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي اثرقطره اسطوخودوس بر ميزان آتاكسي و اسپاسم در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس "و راهنمايي خانم دكتر جيواد و با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر بياتي و جناب آقاي دكتر صفاري مي باشند و جناب آقاي دكتر صفاري به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
3-پروپوزال پايان نامه آقاي امير همايون هدايتي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي اثر اسطوخودوس بر بهبود حافظه، افسردگي و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس " با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر بياتي و جناب آقاي دكتر نيك فرجام مي باشند و جناب آقاي دكتر بياتي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف) افسردگي در عنوان حذف شود.
ب) در روش كار افسردگي حذف شود.
4-پروپوزال پايان نامه آقاي مسعود مرداني دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " مقايسه اثر گياه زنجبيل و داروي دپاكين در كاهش درد بيماران مبتلا به سردرد هاي ميگرني مراجعه كننده به مطب هاي خصوصي و كلينيك ها  " و  راهنمايي خانم دكتر جيواد و خانم دكتر احمديان با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح آقاي دكتر روحي و آقاي دكتر مرادي مي باشند و آقاي دكتر مرادي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف) ضرورت اجراي طرح دقيق تر نوشته شود.
ب) روش اجرا اصلاح گردد و دو گروه شوند. گروه اول : زنجبيل + دپاكين  گروه دوم : دپاكين
ج) در معيارهاي خروج ذكر گردد كه در صورت بروز عوارض بيمار از مطالعه خارج مي شود.
5ـ درخواست انصراف از طرح هاي تحقيقاتي تحت عناوين " بررسي اثر مصرف ويتامين D به صورت هفتگي در علايم خانم­هاي مبتلا به Carpal tunel syndrome (CTS)" و " بررسي سطح سرمي ويتامين D در خانم­هاي مبتلا به سندرم تونل كارپال و مراجعه كننده به مراكز درماني شهركرد در سال 1397" و واگذاري اختيارات دو طرح مذكور به آقاي دكتر مرتضي دهقان در جلسه بررسي و مورد تصويب قرار گرفت.
حاضرين در جلسه: آقاي دكتر اخلاقي، آقاي دكتر دهقان، آقاي دكتر طاهري، آقاي دكتر اماني، آقاي دكتر مرادي ، آقاي دكتر احمدي، آقاي دكتر رجايي و خانم دكتر جيواد
صورتجلسه مورخ21/12/97
شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
با نام و ياد خداوند متعال هفتادمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ 21/12/97 راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شوراي پژوهشي و به سرپرستي جناب آقاي دكتر مرتضي دهقان در محل سالن جلسات معاونت آموزشي پژوهشي مركز كاشاني تشكيل گرديد. در ابتدا جلسه آقاي دكتر مرتضي دهقان از زحمات استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر محمود اخلاقي در طول مدت مسئوليت ايشان تقدير و تشكر فراوان نمودند و سپس ضمن خير مقدم به حضار محترم و اعضاي جديد شورا بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
1-  پروپوزال پايان نامه خانم مرضيه نادري دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " مقايسه اثر رمي فنتانيل و نيتروگليسيرين بر فشار خون كنترله حين عمل رينوپلاستي بر عوارض حين و  پس از عمل جراحي رينو پلاستي در مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي شهركرد " و راهنمايي آقاي دكتر افضلي و آقاي دكتر افضلي با حضور استاد راهنما در جلسه شوراي پژوهشي مركز مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح آقاي دكتر اخلاقي، آقاي دكتر اماني و آقاي دكتر طاهري مي باشند و آقاي دكتر اماني به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف) شرايط بيهوشي، پرستار، خدمات و دارو هاي در همه گروه ها يكسان باشد.
ب) چك ليست حاوي مدت زمان انجام عمل، فشار خون كنترله، دز دارو ها، فشار متوسط و ... تنظيم و ضميمه گردد.
ج) ميزان رضايت مندي جراح از فيلد عمل در متغيير ها عنوان شود.
د) نقش دانشجو پررنگ تر ذكر گردد.
ه) رضايت نامه اخلاقي ضميمه گردد.
2- پروپوزال پايان نامه آقاي دكتر حسام پناهي دستيار جراحي با عنوان " بررسي اثر ترانگزاميك اسيد بر خونريزي‌ حين عمل جراحي زيبايي بيني " و راهنمايي آقاي دكتر افضلي و با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر اخلاقي و جناب آقاي دكتر اسماعيل زاده مي باشند و جناب آقاي دكتر اخلاقي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف) رضايت مندي جراح از فيلد عمل، اكيموز و هماتوم در متغيير ها ذكر گردد.
ب) مدت زمان بعد از تزريق دارو ذكر شود.
ج) نوع عمل (باز يا بسته)، نيمه عمر ترانگزاميك اسيد ذكر شود.
د) بهتر است ترانگزاميك بر عوارض بعد از عمل بررسي گردد.
ه) تا حد ممكن همسان سازي در دو گروه انجام گيرد.
ي) نقش دانشجو پر رنگ تر ذكر گردد.
3-پروپوزال پايان نامه آقاي وحيد خدادادي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي تأثير سديم والپروات و پرفنازين در بهبودسردردهاي ميگرني دربيماران مراجعه كننده به كلينيك امام رضا و حضرت رسول شهركرد در سال 98-1397" و راهنمايي دكتر مانا احمديان با حضور استاد راهنما و دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر صفاري و خانم دكتر جيواد مي باشند و خانم دكتر جيواد به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف) نحوه تشخيص استاندارد بيماري ميگرن ذكر گردد.
ب) تا حد ممكن بيماران از نظر دارو هاي مصرفي همسان سازي شوند.
ج) پلاسبو به گونه انتخاب گردد كه بر روند بهبودي بيمار بي تاثير باشد.
4-پروپوزال پايان نامه آقاي دكتر سيد اكبر آميري دستيار جراحي با عنوان " تهيه و ارزيابي ايمپلنت آهسته رهش حاوي عصاره هيدروالكلي خارمريم بر پيشگيري از چسبندگي داخل شكمي متعاقب لاپاراتومي در موش صحرايي " و  راهنمايي آقاي دكتر مهرداد كريمي با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح آقاي دكتر موذني و آقاي دكتر حسين اميني مي باشند و آقاي دكتر موذني به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف) تمامي پروسيجر هاي عمل فيلم برداري شود.
5ـ درخواست كاهش حجم نمونه پروپوزال پايان نامه اي تحت عنوان " مقايسه اثر سينارزين با بتاهيستين در درمان سرگيجه هاي محيطي بيماران مراجعه كننده به كلينيك امام علي(ع) شهركرد" با راهنمايي آقاي دكتر صفاري در جلسه مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.
حاضرين در جلسه: آقاي دكتر دهقان، آقاي دكتر طاهري، آقاي دكتر اماني، آقاي دكتر مدينه، آقاي دكتر افضلي، آقاي دكتر پور افضلي، آقاي دكتر رجايي و خانم دكتر جيواد
 
تاریخ به روز رسانی: 1398/01/28
تعداد بازدید: 1099
آدرس : شهركرد ،خيابان پرستار، بيمارستان آيت الله كاشاني
كدپستي : 8816758915      تلفن :32228485-038
دور نگار : 32228485 -038
kashanipajoohesh@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/09/13
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal