واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کاشانی
۱۳۹۹/۹/۱۳
سال 1395
 صورتجلسه مورخ95/10/11 شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
با نام و ياد خداوند متعال پنجاه و چهارمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن معاونت پژوهشي بيمارستان هاجر تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
1-پروپوزال پايان نامه خانم معصومه بخشي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " مقايسه دو روش لوله گذاري تراشه با لوله كاف‌دار و بدون كاف بر عوارض پس از عمل جراحي آدنوتانسيلكتومي " و راهنمايي جناب آقاي دكتر اماني با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد
الف: روش اجرا اصلاح گردد
ب:جدول متغيرها تصحيح گردد
داوران طرح جناب آقاي دكتر خرم وجناب آقاي دكتر پوريامفرد و جناب آقاي دكتر كبيري مي باشند و جناب آقاي دكتر پوريامفرد به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند
2-پروپوزال پايان نامه خانم آرزو محمدي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي اثركپسول سياهدانه بر بيماران داراي سنگ كليه مراجعه كننده به كلنيك امام علي (ع) شهركرد " و راهنمايي جناب آقاي دكترعلي بيگي با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر رجايي وجناب آقاي دكتر رفيعيان مي باشند و جناب آقاي دكتر رجايي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند
الف:عنوان تغيير يابد
ب:اهداف و فرضيات در جهت عنوان اصلاح گردند
ج:روش اجرا اصلاح شود 
صورتجلسه مورخ95/9/6  شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
با نام و ياد خداوند متعال پنجاه و چهارمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ راس ساعت 8:15 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن معاونت پژوهشي بيمارستان هاجر تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
1-پروپوزال پايان نامه خانم پروين تقوي نژاد دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي اثر NAC بر درد و سطح CRP بعد از عمل جراحي ناحيه شكم ) فتق اينگوينال و هيدروسل(" و راهنمايي جناب آقاي دكتر پوريامفرد با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد
الف:روش اجرا به درستي بيان شود
ب:عنوان لاتين اصلاح شود
ج:در خصوص استفاده از دوز 2گرم دارو رفرنس آورده شود
د:اهداف و فرضيات تصحيح شوند
و:رفرنس ها شماره گذاري شوند
ه:پرسشنامه مك گيل به طور كامل ضميمه شود
ن:نحوه كورسازي دقيقا بيان شود
ي: چك ليست دريافت مخدر ضميمه گردد
م: درخصوص ضرورت انجام crp توجيه آورده شود
داوران طرح جناب آقاي دكتر علي بيگي وجناب آقاي دكتر يداللهي مي باشند و جناب آقاي دكتر علي بيگي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند
2-پروپوزال پايان نامه خانم مريم محسني فر دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي مقايسه¬اي تاثير مصرف ويتامين C و گياه مريم گلي در كاهش درد بيماران پس از عمل جراحي فتق اينگوينال تحت بيهوشي عمومي" و راهنمايي جناب آقاي دكتر پوريامفرد با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر رجايي وجناب آقاي دكتر عابدين زاده مي باشند و جناب آقاي دكتر عابدين زاده به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند
الف:نام همكار طرح آورده شود
ب:رفرنسي در خصوص نيمه عمر دارو و همچنين رفرنسي در خصوص استفاده از 2 قرص مريم گلي براي بيماران آورده شود
ج:فرضيات اصلاح شوند
د: عنوان انگليسي تصحيح شود
ه:ميزان مصرف مسكن در چك ليست آورده شود
و: روش اجرا به طور كامل نوشته شود.
 
صورتجلسه مورخ95/8/15 شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
با نام و ياد خداوند متعال پنجاه و سومين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن معاونت پژوهشي بيمارستان هاجر تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
1-پروپوزال پايان نامه خانم معصومه بخشي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " مقايسه دو روش لوله گذاري تراشه با لوله كاف‌دار و بدون كاف بر عوارض پس از عمل جراحي آدنوتانسيلكتومي" و راهنمايي جناب آقاي دكتر اماني وجناب آقاي دكتر عابدين زاده با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مقرر گرديد دانشجو اصلاحات ذيل را انجام دهد و در جلسه آينده شورا مجددا در جلسه حضور يابد و با آمادگي كامل از پروپوزال دفاع نمايد.
الف:روش اجرا به درستي بيان شود و مفصل در خصوص نحوه انجام مطالعه توضيحاتي آورده شود.
ب:پرسشنامه ضميمه گردد.
ج:اشكالات نگارشي برطرف شود
2-پروپوزال پايان نامه آقاي سيد محمد ميرمحمدصادقي دستيار رشته جراحي تحت عنوان " بررسي اثر بخشي داروي آنتي فيبرينوليتيك سيستمك بر مقدارخونريزي پس از عمل جراحي قلب باز" و راهنمايي جناب آقاي دكتر اسفندياري وباحضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات زير به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتراخلاقي و جناب اقاي دكترموذني مي باشند و آقاي دكتراخلاقي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند
الف:درقسمت ضرورت اجراي طرح رفرنسي درخصوص تاثير ارتفاع و رژيم غذايي بر روي ميزان خونريزي آورده شود
ب:efficacy دارو در 2 گروه بررسي شود.
ج:دوگروه از لحاظ ميزان ارتفاع محل سكونت همسان سازي شوند.
د: ارزيابي تست هاي انعقادي قبل و بعد ازعمل انجام شود.

پروپوزال پايان نامه خانم مريم خسرويان دستيار رشته بيهوشي با عنوان " بررسي تاثير تزريق خون در فضاي اپيدورال نخاع كمري بلافاصله پس از بي حسي اسپاينال در ميزان شيوع سردرد پس از اسپاينال" و راهنمايي جناب آقاي دكتر عابدين زاده و دكتر اخلاقي با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات زير به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكترپوريامفرد و جناب اقاي دكتر مدينه مي باشند و آقاي دكترمدينه به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند
الف:رفرنسي درخصوص ميزان شيوع سردرد بعد از بيهوشي اسپاينال آورده شود.
ب:روش اجرا اصلاح شود
ج:عنو ن تغيير يابد
د:درچك ليست آدرس محل سكونت و دفعات اندازه گيري ميزانVAS درد بيماران آورده شود
 
صورتجلسه مورخ95/8/8  شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
با نام و ياد خداوند متعال پنجاه و دومين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن معاونت پژوهشي بيمارستان هاجر تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
1-پروپوزال پايان نامه خانم الهام لله گاني دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي اثر گياه زنجبيل بر درد محل برش جراحي پس از عمل هاي جراحي فتق و هيدروسل تحت بيهوشي عمومي" و راهنمايي جناب آقاي دكتر پوريامفرد و با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات زير به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكترموذني و جناب اقاي دكتر كبيري مي باشند و آقاي دكتركبيري به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند
الف:جدول متغيرها اصلاح شود
ب:معيارهاي خروج از مطالعه ذكر گردد
ج:ملاحظات اخلاقي بازنگري شود
د:هزينه هاي مالي طرح اصلاح شود
ن:در روش اجرا توضيحات كامل تري آورده شود.
2-پروپوزال پايان نامه آقاي اميرآرشام پوريا مفرد دانشجوي رشته پزشكي مقطع عمومي تحت عنوان " بررسي اثر عصاره هيدرو الكلي اسفند بر انقباضات بافت حالب انسان در شرايط آزمايشگاهي" كه در جلسه گذشته شورا مطرح گرديده بود با انجام اصلاحات مد نظر شورا مجددا در جلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد.
پروپوزال پايان نامه خانم آزاده احمدي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي اثر تزريق زيرجلدي نالوكسان جهت پيشگيري از ايجاد خارش ناشي از تزريق داخل نخاعي پتيدين در اعمال جراحي فتق اينگوئينال" و راهنمايي جناب آقاي دكتر عابدين زاده و دكتر علي بيگي با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات زير به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكترخرم و جناب اقاي دكتر پوريامفرد مي باشند و آقاي دكترپوريامفرد به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند
الف:جدول متغيرها اصلاح شود
ب:معيارهاي خروج از مطالعه ذكر گردد
ج:ضرورت اجراي طرح كامل توضيح داده شود.
د:هزينه هاي مالي طرح اصلاح شود
ن:در روش اجرا توضيحات كامل تري آورده شود.
و: رفرنسي درخصوص مدت اثر پتدين ارائه گردد
4- پروپوزال پايان نامه خانم عطيه آكوچكيان دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي ارتباط ابعاد پروستات با علائم باليني در بيماران سرپايي مبتلا به بزرگي خوش خيم پروستات " و راهنمايي جناب آقاي دكتر علي بيگي و با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات زير به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكترخرم و جناب اقاي دكتر پوريامفرد مي باشند و آقاي دكترپوريامفرد به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند
الف:جهت تعيين حجم نمونه با مشاور آمار هماهنگي لازم صورت پذيرد
ب:روش اجرا اصلاح شود
د: ازروش ترانس ركتال جهت ارزيابي حجم پروستات استفاده شود
صورتجلسه مورخ95/7/24  شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني 
با نام و ياد خداوند متعال پنجاه و يكمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ راس ساعت 8:30صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن معاونت پژوهشي بيمارستان هاجر تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
1-پروپوزال پايان نامه خانم نيلوفر زارع دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي ويژگي باليني 1000مورد بيمار با ندول تيروييدي جراحي شده در بيمارستان آيت ا... كاشاني شهركرد ومقايسه نتايج FNA و پاتولوژي بعد از جراحي در آنها " و راهنمايي جناب آقاي دكتر اماني و با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مقرر گرديد اصلاحات مد نظر اعضاي محترم شورا انجام شود و طرح مجددا در جلسه آينده شورا بررسي گردد . داوران طرح جناب آقاي دكترميرحسيني و سركارخانم دكتر كاظمي مي باشند، خانم دكتركاظمي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند
الف:عنوان طرح اصلاح شود
ب:روش اجرا كامل توضيح داده شود
ج:هدف اصلي در راستاي عنوان اصلاح گردد
د:جدول متغيرها تصحيح شود

2-پروپوزال پايان نامه آقاي اميرآرشام پوريا مفرد دانشجوي رشته پزشكي مقطع عمومي تحت عنوان " بررسي اثر عصاره هيدرو الكلي اسفند بر انقباضات بافت حالب انسان در شرايط آزمايشگاهي" و راهنمايي جناب آقاي دكترشيراني و با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مقرر گرديد اصلاحات ذيل انجام شودو تصميم گيري نهايي در خصوص پروپوزال به جلسه آينده شورا موكول گرديد. داوران طرح جناب آقاي دكتررجايي و جناب اقاي دكتر تيموري مي باشند و آقاي دكتررجايي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند
الف:در قسمت مقدمه درخصوص حالب توضيحات تكميلي آورده شود
ب:ضرورت اجراي طرح به درستي تبيين شود
ج:روش اجرا دقيقا بيان شود
پروپوزال در جلسه مورخ 8/8/95 به تصويب رسيد.
 
صورتجلسه مورخ95/6/27 شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
-پروپوزال پايان نامه آقاي مهدي حدادزاده دستيار رشته بيهوشي كه جلسه گذشته در جلسه شورامطرح گرديده بود و مقرر شده بود كه رفرنسي در خصوص تزريق آلبومين ارائه گردد . با ارائه رفرنس توسط دانشجو مجددا در جلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد
2-پروپوزال پايان نامه آقاي سهيل شفيعي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي رابطه ژئومتري پروگزيمال فمور و ميزان بروز شكستگي هاي ناحيه پروگزيمال فمور " و راهنمايي جناب آقاي دكتر دهقان و جناب آقاي دكتر عبدلي و با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات زير به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكترصفدريان و خانم دكتر آزاده مي باشند و آقاي دكترصفدريان به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند
الف:جدول متغيرها اصلاح گردد
ب:تعريف واژه هاي كليدي تصحيح گردد.
ج:هدف اصلي تصحيح شود
3-پروپوزال پايان نامه آقاي ميثاق رييسي دستيار رشته جراحي تحت عنوان " بررسي ميزان بروز افزايش فشار داخل شكمي و عوامل مرتبط با آن در بيماران بدحال بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه " و راهنمايي جناب آقاي دكترموذني و با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مشروط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتركريمي و جناب اقاي دكتر علوي مي باشند و آقاي دكترعلوي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند
الف:عنوان اصلاح گردد
ب:جدول متغيرها اصلاح گردد
ج:حجم نمونه افزايش يابد
د:روش اناليز اصلاح گردد

صورتجلسه مورخ95/6/6 شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
با نام و ياد خداوند متعال جلسه چهل ونهمين شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن معاونت پژوهشي بيمارستان هاجر تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
1-پروپوزال پايان نامه آقاي مهدي حدادزاده دستيار رشته بيهوشي تحت عنوان " بررسي مقايسه اي تاثير انفوزيون آلبومين 5٪ با سرم رينگر لاكتات در جايگزين كردن خونريزي حين عمل بر عملكرد فعاليت سيستم كليوي و سيستم انعقادي و الكتروليت هاي بيمار پس از عمل جراحي" و راهنمايي جناب آقاي دكترمدينه و با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مقرر گرديد نحوه رفرنس دهي تصحيح گرددو رفرنسي در خصوص تجويز آلبومين براي بيماران الكتيو آورده شود.
2- پروپوزال پايان نامه خانم سيده طاهره هاشمي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي فراواني نتايج حاصل از آسپيراسيون سوزني ظريف (FNA ) ندولهاي تيروييد براساس پاتولوژي و تعيين فراواني هريك از نتايج در برخي ريسك فاكتورهاي مرتبط باايجاد ندول در بيماران مبتلا به ندول تيروييد مراجعه كننده به كلينيك امام علي شهركرد ازمهر 94 تاشهريور95" و راهنمايي جناب آقاي دكتر طاهري و با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات زير به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر اماني و جناب آقاي دكتر ميرحسيني مي باشند و آقاي دكتر اماني به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند
الف:عنوان تغيير يابد
ب: مقدمه اصلاح شود
ج: اهداف با توجه به عنوان تصحيح شوند
د:ضرورت اجراي مطالعه به طور كامل بيان شود
ه:درصورت امكان رفرنس هاي جديد آورده شود.
3-پروپوزال پايان نامه آقاي علي صانعي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي اثر ميدانهاي مغناطيسي بر كريستاليزاسيون محلولهاي كلسيم اگزالات و سيستيني در محيط هاي آزمايشگاهي" و راهنمايي جناب آقاي دكتر علي بيگي و با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات زير به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتررجايي و جناب آقاي دكتر فاتحي مي باشند و آقاي دكترفاتحي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند
الف: روش اجرا كاملا توضيح داده شود
ب: نقش دانشجو به درستي تبيين شود

صورتجلسه مورخ95/4/12 شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
1-پروپوزال پايان نامه آقاي سيد ابراهيم طواف زاده دستيار رشته بيهوشي تحت عنوان " بررسي مقايسه اي تاثير آواي اذان و جريان آب بر عمق بيهوشي و هموديناميك و سطح كورتيزول پلاسماوقند خون بيماران حين عمل جراحي كله سيستكتومي لاپاراسكوپيك " و راهنمايي جناب آقاي دكترمدينه و با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مشروط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد.داوران طرح جناب آقاي دكتر پوريامفرد و جناب آقاي دكتر خرم مي باشند جناب آقاي دكتر پوريامفرد به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف:گروهها از لحاظ سن، جنس، نوع عمل، محدوده سني و شيفتي كه عمل در آن انجام مي شود همسان سازي شوند.
ب: حجم نمونه افزايش يابد
2- طرح سركار خانم دكتر عطارد در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و طبق نظر اعضاي محترم شورا مقرر گرديد طرح به عنوان طرح HSR تصويب گردد در غير اينصورت طرح به معاونت درمان ارسال گردد.

صورتجلسه مورخ95/3/22 شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
1-پروپوزال پايان نامه خانم زينب ويسي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي تاثير پيش‌آگهي دهنده نسبت نوتروفيل به لنفوسيت و نسبت پلاكت به لنفوسيت در بيماران كانسر معده تشخيص داده‌شده قبل از عمل جراحي و ارتباط آن با بقا بيماران" و راهنمايي جناب آقاي دكتر معصومي و با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات زير به تصويب رسيد. داوران طرح آقاي دكتر علوي و آقاي دكتر افضلي مي باشند و آقاي دكتر علوي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف:بررسي پرونده بيماران از سال 90 الي 94 انجام شود.
ب: متغيرهاي سن، مصرف سيگار، تحصيلات و منطقه جغرافيايي در جدول متغيرها آورده شود.
2-طرح سركار خانم دكتر عطارد در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و طبق نظر اعضاي محترم شورا مقرر گرديد پروپوزال در جلسه بعدي شورا با حضور اساتيد رشته فيزيك پزشكي و مجري طرح مجددا بررسي گردد و تصميم نهايي اتخاذ گردد.
3-پروپوزال پايان نامه آقاي جواد اميرفخريان دستيار رشته جراحي تحت عنوان " مقايسه اثر تزريق بوپيواكائين و هيدروكورتيزون در بستر كيسه صفرا در جلوگيري از درد بعد از عمل كوله سيستكتومي لاپاراسكوپي در بيماران كله سيستيت مزمن " و راهنمايي جناب آقاي دكترعلوي و جناب آقاي دكتر شبانيان و با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مشروط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح آقاي دكتر كريمي و آقاي دكتر افضلي مي باشند و آقاي دكترافضلي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف: عنوان اصلاح شود
ب:نحوه كورسازي در مطالعه مشخص شود
ج: رفرنس شماره 3 در قسمت بررسي متون تصحيح شود.
د: روش اجرا كاملا توضيح داده شود.(گروهها همسان سازي شوند، ميزان مخدر تجويز شده براي بيماران با توجه به نمره VAS بيماران مشخص شود)
ه: اهداف فرعي با توجه به اطلاعات موجود در چك ليست طراحي شوند

صورتجلسه مورخ 95/3/8 شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
با نام و ياد خداوند متعال جلسه چهل و پنجم شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن معاونت پژوهشي بيمارستان هاجر تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
1- پروپوزال پايان نامه آقاي بابك شاهمرادي دستيار رشته جراحي تحت عنوان " بررسي تاثير سلول هاي بنيادي مزانشيمي بند ناف و كرايو ژل پلاكتي در بهبود زخم هاي ناشي از سوختگي درجه 2 سطحي " و راهنمايي جناب آقاي دكترافضلي و جناب آقاي دكتر بني طالبي مجددا درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مشروط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيدداوران طرح آقاي دكتر كريمي و آقاي دكتر موذني مي باشند و آقاي دكتر موذني به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف: در خصوص حجم نمونه با اقاي دكتر خيري هماهنگي لازم انجام گردد و نتيجه كتبا به واحد اعلام گردد.
ب:درخصوص فرآيند انتقال كرايوژل از آزمايشگاه به كلنيك توضيحاتي داده شود
ج: روش اجرا از لحاظ كلنيكي كاملا تعريف شود.
د: دررابطه با نحوه آزاد سازي كرايوژل پلاكتي توضيح داده شود.
2-پروپوزال پايان نامه آقاي عليرضا قربانپور دستيار رشته جراحي تحت عنوان " بررسي تاثير سلول هاي بنيادي مزانشيمي بند ناف و كرايو ژل پلاكتي در بهبود زخم هاي مقاوم به درمان متعاقب جراحي سينوس پيلونيدال " و راهنمايي جناب آقاي دكترعلوي و جناب آقاي دكتر بني طالبي مجددا درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مشروط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح آقاي دكتر كريمي و آقاي دكتر موذني مي باشند و آقاي دكتر موذني به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف: در خصوص تعيين حجم نمونه با اقاي دكتر خيري هماهنگي لازم انجام شود و نتيجه كتبا به واحد اعلام گردد .
ب:درخصوص فرآيند نحوه انتقال كرايوژل ازآزمايشگاه به كلينيك توضيحاتي آورده شود
ج: روش اجرا از لحاظ كلينيكي كاملا تعريف شود
.د: دررابطه با نحوه آزاد سازي كرايوژل پلاكتي توضيح داده شود
3-پروپوزال پايان نامه خانم عاطفه منصوريان با عنوان" بررسي ميزان تغييرات اشباع اكسيژن خون شرياني قبل و بعد از عمل جراحي الكتيو و ارتباط آن با نوع و مدت عمل جراحي " و راهنمايي جناب آقاي دكتراخلاقي و با حضور دانشجو درجلسه مطرح گرديد ومنوط به انجام اصلاحات زير به تصويب رسيد.
1- متغيرهاي قد،وزن، طول مدت عمل و BMI به چك ليست اضافه شود
2-نوع و مدت عمل مشخص گردد

4-طرح هاي تحقيقاتي جناب آقاي دكتر شيراني با عناوين " بررسي فعاليت مجدد ويروس BK در بيماران دريافت كننده كليه، قبل و بعد از پيوند، مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني شهركرد " و "بررسي ساب تايپهاي ويروس BK در بيماران پيوند كليوي مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني شهركرد" در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد طبق نظر اعضاي شورا مقرر گرديد روش اجرا از لحاظ كلينيكي اصلاح شود.

صورتجلسه مورخ95/2/4 شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
1-پروپوزال طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر دهقان با عنوان " ارزيابي الگوهاي حركتي چرخشي تنه، لگن و مفاصل ران طي آزمون راه رفتن در بيماران مبتلا به كمردرد داراي فعاليت هاي ورزشي مستلزم چرخش تنه و مفاصل ران " در جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مطرح گرديد و به تصويب رسيد مطابق نظر اعضاي محترم شورا مقرر گرديد نوع مطالعه اصلاح گردد، مشاور آمار به همكاران طرح اضافه گردد و.خلاصه روش اجراي مطالعه اصلاح شود. جناب آقاي دكتر صفدريان به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

2-پروپوزال پايان نامه آقاي افشار فاضلي دستيار رشته بيهوشي با عنوان " بررسي اثردو روش ونتيلاسيون در حين عمل كله سيستكتومي به روش لاپاروسكوپي بر اشباع اكسيژن خون شرياني پس از عمل جراحي " و راهنمايي جناب آقاي دكتر اخلاقي و جناب آقاي دكتر عابدين زاده و با حضور دانشجو درجلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد همچنين مقررگرديد روش اجراي مطالعه اصلاح گردد، طول مدت عمل در جدول متغيرها آورده شود و اهداف فرعي اصلاح شود. آقاي دكتر مدينه به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
3-پروپوزال پايان نامه آقاي بابك شاهمرادي دستيار رشته جراحي تحت عنوان " بررسي تاثير سلول هاي بنيادي مزانشيمي بند ناف و كرايو ژل پلاكتي در بهبود زخم هاي ناشي از سوختگي درجه 2 سطحي " و راهنمايي جناب آقاي دكترافضلي و جناب آقاي دكتر بني طالبي و با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و طبق نظر اعضاي محترم شورا مقرر گرديد اصلاحات ذيل انجام گردد و طرح مجددا در جلسه آينده شورا مطرح گردد.
1-روش اجرا بطور كامل توضيح داده شود
2-جدول متغيرها اصلاح شود
3-در خصوص عدم مشكل استفاده از كرايوژل پلاكتي رفرنس آورده شود.
4-مشاور آمار به همكاران طرح اضافه شود.
4-پروپوزال پايان نامه آقاي عليرضا قربانپور دستيار رشته جراحي تحت عنوان " بررسي تاثير سلول هاي بنيادي مزانشيمي بند ناف و كرايو ژل پلاكتي در بهبود زخم هاي مقاوم به درمان متعاقب جراحي سينوس پيلونيدال " و راهنمايي جناب آقاي دكترعلوي و جناب آقاي دكتر بني طالبي و با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مقرر گرديد اصلاحات مد نظر اعضاي شورا اعمال گردد وادامه بررسي پروپوزال با حضور اساتيد راهنما به جلسه آينده شورا موكول گردد.
1-روش اجرا بطور كامل توضيح داده شود
2-جدول متغيرها اصلاح شود
3-در خصوص عدم مشكل استفاده از كرايوژل پلاكتي رفرنس آورده شود.

صورتجلسه مورخ95/2/25 شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
1-پروپوزال پايان نامه آقاي مرتضي كفيل دستيار رشته بيهوشي با عنوان " بررسي مقايسه اي تاثير استفاده از Vit C و Vit E بر روي سطح سرمي TNF-α در اعمال جراحي ماژور تحت بيهوشي عمومي" و راهنمايي جناب آقاي دكتر پوريامفرد و جناب آقاي دكتر علي بيگي و با حضور دانشجو درجلسه مطرح گرديد ومنوط به انجام اصلاحات زير به تصويب رسيد.
الف:در روش اجرا در خصوص چگونگي تهيه پلاسبو توضيحاتي آورده شود جهت تعيين ميزان درد بيماران از پرسشنامهVAS نيز استفاده گردد..
ب: چك ليست ضميمه گردد
ج: نوع اعمال جراحي ماژور تعيين شود و گروهها همسان سازي شوند.
د: اهداف طرح اصلاح گردد
ه: جدول متغيرهال تصحيح شود.
2-پروپوزال پايان نامه خانم زينب ويسي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي تاثير پيش‌آگهي دهنده نسبت نوتروفيل به لنفوسيت و نسبت پلاكت به لنفوسيت در بيماران كانسر معده تشخيص داده‌شده قبل از عمل جراحي و ارتباط آن با بقا بيماران" و راهنمايي جناب آقاي دكتر معصومي و با حضور دانشجو درجلسه مطرح گرديد و طبق نظر اعضاي محترم شورا تصميم گيري نهايي در خصوص پروپوزال به جلسه بعدي شورا موكول گرديد.
3-پروپوزال پايان نامه آقاي بابك شاهمرادي دستيار رشته جراحي تحت عنوان " بررسي تاثير سلول هاي بنيادي مزانشيمي بند ناف و كرايو ژل پلاكتي در بهبود زخم هاي ناشي از سوختگي درجه 2 سطحي " و راهنمايي جناب آقاي دكترافضلي و جناب آقاي دكتر بني طالبي درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و طبق نظر اعضاي محترم شورا مقرر گرديد اصلاحات ذيل انجام گردد و تصميم گيري نهايي در خصوص تصويب پروپوزال به عنوان پايان نامه مقطع رزيدنتي به جلسه آينده شورا موكول گرديد.
الف: در خصوص تعيين حجم نمونه با اقاي دكتر خيري هماهنگي لازم انجام گردد.
ب:درخصوص فرآيند انتقال كرايوژل از آزمايشگاه به كلنيك توضيحاتي داده شود
ج: روش اجرا از لحاظ كلنيكي كاملا تعريف شود.
د: دررابطه با نحوه آزاد سازي كرايوژل پلاكتي توضيح داده شود.
4-پروپوزال پايان نامه آقاي عليرضا قربانپور دستيار رشته جراحي تحت عنوان " بررسي تاثير سلول هاي بنيادي مزانشيمي بند ناف و كرايو ژل پلاكتي در بهبود زخم هاي مقاوم به درمان متعاقب جراحي سينوس پيلونيدال " و راهنمايي جناب آقاي دكترعلوي و جناب آقاي دكتر بني طالبي درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مقرر گرديد اصلاحات مد نظر اعضاي شورا اعمال گردد تصميم گيري نهايي درخصوص تصويب پروپوزال به عنوان پايان نامه مقطع رزيدنتي به جلسه آينده شورا موكول گرديد.
الف: در خصوص تعيين حجم نمونه با اقاي دكتر خيري هماهنگي لازم انجام گردد.
ب:درخصوص فرآيند نحوه انتقال كرايوژل ازآزمايشگاه به كلينيك توضيحاتي آورده شود
ج: روش اجرا از لحاظ كلينيكي كاملا تعريف شود
.د: دررابطه با نحوه آزاد سازي كرايوژل پلاكتي توضيح داده شود
 
تاریخ به روز رسانی: 1395/10/20
تعداد بازدید: 1075
آدرس : شهركرد ،خيابان پرستار، بيمارستان آيت الله كاشاني
كدپستي : 8816758915      تلفن :32228485-038
دور نگار : 32228485 -038
kashanipajoohesh@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/09/13
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal