واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کاشانی
۱۳۹۹/۹/۱۲
سال 1396

 

صورتجلسه مورخ96/1/19

شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني

با نام و ياد خداوند متعال پنجاه و ششمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ96/1/19 راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن معاونت پژوهشي بيمارستان هاجر تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

 

1-پروپوزال پايان نامه خانم سارا شهبازي عضو محترم هيئت علمي گروه پرستاري با عنوان " بررسي مقايسه اي تأثير دو سطح مختلف فشار در سيستم ساكشن بسته بر مقدار خروج ترشحات تراكئوبرونشيال در بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستان الزهرا اصفهان - 1396   " درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مقرر گرديد مكان انجام پژوهش دربيمارستان هاي شهركرد باشد و عوامل مخدوش كننده طرح حذف گردد.


2-پروپوزال پايان نامه خانم پرتو هلالي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " مقايسه ارزش تشخيصي سه اندكس سونوگرافي داپلر و سونوگرافي روتين بارداري در شناسايي زودرس تاخير رشد داخل رحمي(IUGR)در مراجعه كنندگان به مراكز اموزشي درماني شهركرد" و راهنمايي جناب آقاي دكتر دياني با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر ميرفندرسكي و سركار خانم دكتر جعفرزاده مي باشند و جناب آقاي دكتر ميرفندرسكي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند

 

3-پروپوزال پايان نامه خانم شهرزاد خزايي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان "بررسي اثر ايمي‌پرامين بر سرفه، گلودرد و لارنگواسپاسم بيماران تحت عمل جراحي با بي‌هوشي عمومي و لوله گذاري تراشه " و راهنمايي جناب آقاي دكتر عابدين زاده با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر پوريامفرد و جناب آقاي دكتر نيكفرجام مي باشند و جناب آقاي دكتر پوريامفرد به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند

الف:روش اجرا به طور دقيق نوشته شود( دوز ايمي پرامين دقيق نوشته شود)

ب:جدول متغيرها اصلاح گردد

 
 
 
 

صورتجلسه مورخ96/2/23

شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني

با نام و ياد خداوند متعال پنجاه و ششمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ23/2/96 راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن معاونت پژوهشي بيمارستان هاجر تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

 

1-پروپوزال پايان نامه خانم فريماه عابديني دانشجوي پزشكي مقطع عمومي به دليل عدم حضور دانشجو و استاد راهنما در جلسه بررسي پروپوزال، به جلسه بعدي شورا موكول گرديد.

 

2-پروپوزال پايان نامه خانم سپيده صفدريان دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي ميزان سطح بهبودي بيماران تروماي نخاعي بر اساس مشخصات جمعيت شناسي در بيمارستان آيت الله كاشاني شهركرد در سال 1395-1396 " و راهنمايي جناب آقاي دكتر دياني با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر اثني عشري وآقاي دكتر احمدي مي باشند و جناب آقاي دكتراثني عشري به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند

الف: روش اجراي مطالعه دقيق نوشته شود

ب:مقدمه كامل شود

ج:هدف اصلي و اهداف فرعي اصلاح شوند

د: در جدول متغيرها، متغيرهاي نوع و نتيجه درمان بازنگري گردد.

3-پروپوزال پايان نامه آقاي ايمان حيدريان دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي تأثير مداخلات جراحي پروستات بر نسبت Free PSA به Total PSA " و راهنمايي جناب آقاي دكتر رجايي با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر علي بيگي و جناب آقاي دكتر شيراني مي باشند و جناب آقاي دكتر شيراني به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند

حاضرين در جلسه: آقاي دكتر اخلاقي، آقاي دكتر رجايي، آقاي دكتر حسن پور، آقاي دكتر موذني، آقاي دكتر اماني، خانم دكتر جيواد

 
 


صورتجلسه مورخ96/4/10

شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني

با نام و ياد خداوند متعال پنجاه و ششمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ96/4/10 راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن معاونت پژوهشي بيمارستان هاجر تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

1-پروپوزال پايان نامه خانم فريماه عابديني دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي تاثير استفاده از ساكشن در انتهاي عمل كوله سيستكتومي لاپاروسكوپي براي تخليه كامل گازهاي تلقيح شده به داخل شكم در كاهش عوارض بعد از عمل" و راهنمايي جناب آقاي دكتر كريمي با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. . داوران طرح جناب آقاي دكتر رحيمي و جناب آقاي دكترپوريا مفرد مي باشند و جناب آقاي دكترپوريامفرد به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند

الف:در روش اجرا گروهها همسان سازي شوند

ب: نوع مطالعه اصلاح شود

ج:روش اجراي مطالعه اصلاح شود

د:بررسي متون ضعيف و غير مرتبط است

ه:هزينه هاي طرح اصلاح گردد

ن:نقش دانشجو در انجام مطالعه پررنگ تر شود

ي: ميزان مسكن و ضدتهوع دريافتي توسط بيمار مشخص شود

و:از معيار VAS جهت بررسي تهوع و استفراغ استفاده شود

2-پروپوزال پايان نامه خانم ساناز فصيحي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي اثر مصرف آب آشاميدني قليايي برميزان تراكم استخوان زنان يائسه مستعد استئوپروز " و راهنمايي جناب آقاي دكتر دهقان با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر محمدي و خانم دكتر ميرج مي باشند و جناب آقاي دكترمحمدي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند

الف: اشكالات نوشتاري اصلاح شوند

ب:تعريف دقيقي از آب قليايي در روش اجرا آورده شودو مشخص شود ميزان PH اين آب چقدر است؟و تركيبات اين آب چيست؟ چگونه متوجه مي شويد كه بيمار آب را مصرف كرده است

ج:نقش دانشجو در انجام مطالعه مشخص شود

د: مراحل انجام روش كار به ترتيب آورده شود ودرخصوص استيك آلكالين در روش اجرا توضيح داده شود

و:.مراحل انجام كار به ترتيب آورده شود

ه:بررسي متون در خصوص تاثير آب قليايي بر استخوان آورده شود

3-پروپوزال پايان نامه آقاي محمد معيني رزيدنت جراحي عمومي با عنوان "   بررسي ماكروسكوپيك و هيستوپاتولوژيك اثر عصاره هيدروالكلي سياه دانه (Nigella sativa L.) بر چسبندگي داخل شكمي متعاقب لاپاراتومي در موش صحرايي" و راهنمايي جناب آقاي دكتركريمي با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر علوي و جناب آقاي دكتر موذني مي باشند ،آقاي دكتر موذني به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند

الف:پرسشنامه و فرمول حجم نمونه ضميمه طرح گردد

ب:هزينه پاتولوژي به طرح اضافه گردد

ج:رفرنس ها قديمي هستند رفرنس جديد اضافه گردد.

د:نوع مطالعه اصلاح شود

 

حاضرين در جلسه: آقاي دكتر اخلاقي، آقاي دكتر رجايي، آقاي دكتر حسن پور، آقاي دكتر موذني، آقاي دكتر اماني، آقاي دهقان، خانم دكتر جيواد

 

 

بسمه تعالي

صورتجلسه مورخ96/4/24

شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني

با نام و ياد خداوند متعال پنجاه و هشتمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ24/4/96 راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن معاونت پژوهشي بيمارستان هاجر تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

1-پروپوزال پايان نامه خانم ساناز فصيحي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي اثر مصرف آب آشاميدني قليايي برميزان تراكم استخوان زنان يائسه مستعد استئوپروز " و راهنمايي جناب آقاي دكتر دهقان با حضور دانشجو مجددا درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر محمدي و خانم دكتر ميرج
مي باشند و جناب آقاي دكترمحمدي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند

الف: PH آب قبل و بعد از قليايي شدن توسط استيك آلكالين اندازه گيري شود.

ب:گروهها از لحاظ PH آب مصرفي همسان سازي شوند.

2-پروپوزال پايان نامه خانم پريسا دهقان دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي ساب تايپهاي پوليوما ويروس BK در بيماران پيوند كليوي مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني شهركرد " و راهنمايي جناب آقاي دكتر شيراني با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكترزمانزاد و آقاي دكتر رجايي مي باشند و جناب آقاي دكتر رجايي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند

 بسمه تعالي

صورتجلسه مورخ96/6/25

شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني

با نام و ياد خداوند متعال پنجاه و هشتمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ96/6/25راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن معاونت پژوهشي بيمارستان هاجر تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

 

 

1-پروپوزال پايان نامه آقاي علي درخشان دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي اثرسلژيلين بر نحوه عملكرد حركتي و شناختي و وسعت ضايعه در بيماران مبتلا به سكته مغزي " و راهنمايي سركارخانم دكتر جيواد با حضور دانشجو مجددا درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مقرر گرديد اصلاحات ذيل انجام پذيرد و دانشجو در جلسه آينده شورا حاضر شود.

الف:.روش اجرا به طور دقيق توضيح داده شود، معيار ورود وخروج بيان گردد.

ب:مشاور آماري به طرح اضافه گردد. نوع آناليز و حجم نمونه اشكالاتي دارد.

ج:نحوه مصرف سلژيلين و تداخلات دارويي بيان گردد

د:عنوان كامل كلمه  (NIHSS) به طور كامل در پرانتز ذكر شود.

ه:نوع بيماران ايسكمي و هموراژيك مشخص گردد.

و: هزينه MRI دربخش خصوصي لحاظ گردد و MRI توسط يك نفر راديولوژيست انجام شود.

 

درخواست آقاي ايمان حيدريان دانشجوي پزشكي مبني بر ايجاد تغييرات در پروپوزال با عنوان " بررسي تأثير مداخلات جراحي پروستات بر نسبت Free PSA به Total PSA   "  بررسي گرديد و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

1- حجم نمونه به تعداد 65 نفر كاهش يابد

2-زمان انجام آزمايش بعد از انجام مداخله جراحي از 24 ساعت بعد به يك ساعت بعد از انجام مداخله تغيير يابد

3-با حذف سيستوسكوپي از گروه مورد مطالعه موافقت نگرديد.

 

درخواست خانم آرزو محمدي دانشجوي پزشكي مبني بر ايجاد تغييرات در پروپوزال با عنوان" بررسي اثر كپسول سياه‌دانه بر بيماران داراي سنگ كليه مراجعه‌كننده به كلينيك امام علي (ع) شهركرد به صورت حذف آزمايشات متابوليك  بررسي گرديد و با در خواست ايشان موافقت نگرديد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

صورتجلسه مورخ96/9/25

شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني

با نام و ياد خداوند متعال پنجاه و نهمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ96/9/25 راس ساعت 8/30 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل دفتر رياست مركز آيت اله كاشاني تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

 

1-  پروپوزال پايان نامه آقاي كوشا طاهري دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي شيوع يافته هاي ويديو فلوروسكوپي در بيماران با شكايت اصلي ديسفاژي مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني شهركرد در سال 97-1396 " و راهنمايي آقاي دكتر دياني با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مقرر گرديد از آقاي دكتر محمد علي دياني در جلسه آينده شوراي پژوهشي دعوت به عمل آيد و در جلسه آينده شوراي پژوهشي آمار ويدئو فلوروسكوپي هاي انجام شده در طي مدت يك سال قبل ارائه گردد و پروپوزال دانشجو در جلسه آينده شورا مجددا مطرح گردد.

 

2- پروپوزال پايان نامه آقاي مهدي علي پور رزيدنت بيهوشي با عنوان " بررسي تاثير تزريق خون در فضاي اپيدورال نخاع كمري بلافاصله پس از بي حسي اسپاينال در ميزان شيوع سردرد پس از اسپاينال" و راهنمايي جناب آقاي دكتر عابدين زاده و آقاي دكتر اخلاقي با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و با توجه به عدم توانايي دستيار در دفاع از پروپوزال مقرر گرديد كه دانشجو نسبت به ارائه موضوع جديد اقدام نمايد.

 

3-پروپوزال پايان نامه خانم زيور عبدلي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي تأثير جراحي زيبايي بيني بر تصوير بدن، اعتماد بنفس و كيفيت زندگي افراد مراجعه كننده به كلينيك جراحي شهركرد " و راهنمايي جناب آقاي دكتر افضلي و آقاي دكتر حسن پور با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر مسعودي و آقاي دكتر نيك فرجام و آقاي دكتر صولتي مي باشند و جناب آقاي دكتر نيك فرجام به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

 

الف) موضوع پروپوزال پايان نامه به  " بررسي مقايسه ي  تأثير جراحي زيبايي بيني قبل و بعد از عمل بر تصوير بدن، اعتماد بنفس و كيفيت زندگي افراد مراجعه كننده به كلينيك جراحي شهركرد " تغيير يابد.

 

ب) نوع مطالعه پروپوزال به مطالعه مقطعي تغيير يابد.

ج) حجم نمونه به تعداد 100 نفر افزايش يابد.

 

حاضرين در جلسه: آقاي دكتر اخلاقي، آقاي دكتر رجايي، آقاي دكتر موذني، آقاي دكتر اماني، آقاي دكتر مرادي، آقاي دكتر احمدي

 

 

 

 

بسمه تعالي

صورتجلسه مورخ96/11/28

شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني

با نام و ياد خداوند متعال شصتمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ96/11/28 راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل دفتر رياست مركز آيت اله كاشاني تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

 

1-  پروپوزال پايان نامه خانم سحر عزيزيان دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي ارتباط سيگار كشيدن والدين با تانسيلكتومي در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني شهركرد در سال 97-1396" و راهنمايي آقاي دكتر اماني با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد.داوران طرح جناب آقاي دكتر لطفي زاده، سر كار خانم دكتر كاظمي و سر كار خانم دكتر فريدني مي باشند و سر كار خانم دكتر فريدني به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

الف) در فايل Word نام مشاور آماري ذكر گردد.

ب) اهداف اختصاصي، فرضيات و متغيير هاي شماره 6 و7 حذف گردد.

2- پروپوزال پايان نامه خانم راضيه مقدسي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي اثر رمي فنتانيل بر خونريزي حين عمل در بيماران تحت عمل جراحي سپتو پلاستي" و راهنمايي جناب آقاي دكتر اخلاقي و آقاي دكتر اماني با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و تصويب شد. داوران طرح آقاي دكتر كبيري و آقاي دكتر خضرايي مي باشند و آقاي دكتر خضرايي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

3-پروپوزال پايان نامه آقاي آرمان آزادي يزدي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " مقايسه اثر سديم والپروات و لووتيراستام در بهبودي سردردهاي دربيماران مراجعه كننده به كلينيك امام علي شهركرد در سال 1397 " و راهنمايي جناب آقاي دكتر صفاري با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر بياتي و خانم دكتر احمديان مي باشند و جناب آقاي دكتر بياتي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

 

الف) موضوع پروپوزال پايان نامه به  "مقايسه اثر سديم والپروات و لووتيراستام در پيشگري از سردردها در بيماران مراجعه كننده به كلينيك امام علي شهركرد در سال 1397" تغيير يابد.

ب) نوع مطالعه پروپوزال به مطالعه يك سو كور تغيير يابد.

ج) درمان روتين براي بيمار انجام گردد.

4-پروپوزال پايان نامه خانم عاطفه شهبازي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي مقايسه­اي حساسيت، ويژگي و دقت تشخيصي روش­هاي مختلف تصويربرداري در تشخيص بيماران مبتلا به درد شكم حاد غير ترومايي مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان آيت الله كاشاني شهركرد"و راهنمايي آقاي دكتر طاهري و آقاي دكتر رجايي با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد.داوران طرح جناب آقاي دكتر دياني و آقاي دكتر رحيمي مي باشند و آقاي دكتر دياني به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

الف) در روش اجرا بيماراني انتخاب شوند كه دو يا بيشتر پروسيجر داشته باشند.

ب) تشخيص قطعي در روش اجرا هيستوپاتولوژي مي باشد.

 

حاضرين در جلسه: آقاي دكتر اخلاقي، آقاي دكتر رجايي، آقاي دكتر موذني، آقاي دكتر اماني، آقاي دكتر مرادي، آقاي دكتر طاهري و خانم دكتر جيواد

 

 

 

 

بسمه تعالي

صورتجلسه مورخ96/12/19

شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني

با نام و ياد خداوند متعال شصت و يكمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ96/12/19 راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل دفتر رياست مركز آيت اله كاشاني تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

 

1-  پروپوزال پايان نامه آقاي دكتر اسدي قجرلو دستيار جراحي با عنوان " بررسي پروفايل ميكروبي (باكتري و قارچ) جدا شده از موارد جراحي به دليل آپانديسيت در بيمارستان كاشاني شهركرد و ارزيابي حساسيت ميكروبي به آنتي بيوتيك ها " و راهنمايي آقاي دكتر موذني با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد.داوران طرح جناب آقاي دكتر افضلي، آقاي دكتر زمانزاد مي باشند و آقاي دكتر افضلي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

الف) متغير سن نيز در نظر گرفته شود.

 

2- پروپوزال پايان نامه آقاي اشكان هاشم زاده دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " مقايسه اثر سينارزين با بتاهيستين در درمان سرگيجه هاي محيطي بيماران مراجعه كننده به كلينيك امام علي(ع) شهركرد در سال 1397" و راهنمايي جناب آقاي دكتر صفاري با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد.داوران طرح آقاي دكتر بياتي و خانم دكتر احمديان مي باشند و آقاي دكتر بياتي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

الف) معيارهاي ورود و خروج مشخص گردد.

 

ب) نوع مطالعه پروپوزال به مطالعه يك سو كور تغيير يابد.

ج) سرگيجه خوش خيم وضيعتي با توضيحات لازم در روش اجرا ذكر گردد.

 

3-پروپوزال پايان نامه خانم معصومه هاشمي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي پروفايل و مقايسه يافته­هاي سونوگرافي، آزمايشگاهي و تكنيك­هاي پيشرفته مولكولي در غربالگري تشخيص زود هنگام تريزومي­ها و  برخي ناهنجاري­هاي  جنيني در زنان باردار مراجعه كننده به كلينيك زنان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد" و راهنمايي جناب آقاي دكتر طاهري با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر تيموري و آقاي دكتر ميرفندرسكي مي باشند و جناب آقاي دكتر ميرفندرسكي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

الف) موضوع پايان نامه به " بررسي پروفايل و مقايسه يافته­هاي سونوگرافي، آزمايشگاهي و تكنيك­هاي پيشرفته مولكولي در غربالگري تشخيص زود هنگام تريزومي­ها و  برخي ناهنجاري­هاي  جنيني در زنان باردار " تغيير يابد.

 

حاضرين در جلسه: آقاي دكتر اخلاقي، آقاي دكتر عمراني، آقاي دكتر احمدي، آقاي دكتر موذني، آقاي دكتر مرادي، آقاي دكتر طاهري و خانم دكتر جيواد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1397/08/12
تعداد بازدید: 1695
آدرس : شهركرد ،خيابان پرستار، بيمارستان آيت الله كاشاني
كدپستي : 8816758915      تلفن :32228485-038
دور نگار : 32228485 -038
kashanipajoohesh@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/09/11
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal