واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کاشانی
۱۳۹۹/۹/۱۳
سال 1393
صورتجلسه مورخ17/2/93 شوراي پژوهشي بيمارستان كاشاني
1-طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر موذني با عنوان " بررسي احتمال آمپيم بدنبال پلوردزيس با استفاده از پودر تتراسيكلين در بيماران پلورال افيوژن " در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد.
2- طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر رجايي با عنوان " مقايسه تاثير مصرف تستوسترون عضلاني، كلوميفن سيترات، تاموكسيفن و تستولاكتون در مردان بالاتر از 50 سال با كمبود تستوسترون" در جلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد همچنين مقرر گرديد كه ايرادات نگارشي متن برطرف گردد- پلاسبو از مطالعه حذف شود-عنوان تغيير يابد و عوارض دارو ها در پرسشنامه ذكر شود.

صورتجلسه مورخ4/4/93 شوراي پژوهشي بيمارستان كاشاني
1- طرح تحقيقاتي سركار خانم دكتر جيواد با عنوان" بررسي شيوع و علل ترومبوز سينوس وريدي در بيماران مراجعه كننده به بخش اعصاب بيمارستان كاشاني شهركرد از سال 1390 الي 1392 در جلسه شوراي پژوهشي مطرح و به تصويب رسيد.
2-طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر دهقان با عنوان" بررسي مقايسه اي اثر داروي گياهي گل ساعتي و فنوباربيتال بر كاهش اضطراب قبل از عمل جراحي ارتوپدي در بيمارستان آيت اله كاشاني شهركرد" در جلسه شوراي پژوهشي مطرح و به تصويب رسيد. همچنين مقرر گرديد دوز فنوباربيتال بر حسب كيلوگرم محاسبه و افزايش يابد. در قسمت مقدمه در خصوص ماده موثره گياه گل ساعتي بيشتر توضيح داده شود. در ضرورت اجرا ذكر شود كه هيچ درمان روتيني براي كاهش اضطراب اين بيماران وجود ندارد.
3- طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر عبدلي با عنوان" مقايسه ي الگوي حركتي ناحيه ي كمري-لگني و مفصل ران در دو گروه از بيماران كمردرد ي با و بدون فعاليت هاي نيازمند چرخش تنه و مفاصل ران" در جلسه شوراي پژوهشي مطرح و به تصويب رسيد. همچنين مقرر گرديد به همكاران طرح مشاور آمار اضافه شود و تعداد نمونه ها افزايش يابد.

صورتجلسه مورخ29/5/93 شوراي پژوهشي بيمارستان كاشاني
1-طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر مدينه با عنوان" بررسي اثر بيهوشي اسپاينال و عمومي بر اندكسهاي سيستم انعقادي پس از عمل هرنيورافي اينگوينال" كه در شوراي پژوهشي مورخ 21/12/93 مطرح و مشروط به انجام اصلاحات شده بود در اين جلسه عنوان شد و با توجه به بر طرف كردن ايرادات توسط مجري طرح ايشان به تصويب رسيد.
2-طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر علي بيگي با عنوان" مقايسه سونوگرافي و سيستوسكوپي جهت تشخيص وپيگيري بيماران مبتلا به تومور مثانه"در جلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد همچنين مقرر گرديد كه در اين طرح نوع دستگاه سونوگرافي مشخص شود. هزينه سيتوسكوپي و سيتولوژي به طرح اضافه شود. در اهداف فرعي كاهش هزينه ها آورده شود. سيتولوژي نيز براي بيماران انجام شود. ملاك ها در اين مطالعه تعيين شده و مريض ها بعد از همسان سازي توسط يك راديولوژيست چك شوند.
3- طرح سركار خانم نوريان با عنوان " بررسي اثر چاي سبز در پيشگيري از نفروپاتي ناشي از كنتراست مديا"در جلسه شوراي پژوهشي بيمارستان كاشاني مطرح و به تصويب رسيد و مقرر گرديد با توجه به شيوع پايين بيماري نمونه ها خيلي افزايش يابند بيشتر از 20 برابر. همچنين معيار ورود و خروج دقيق تعيين شده و ذكر شود. نمونه بيمارن در يك زمان مورد آزمايش قرار گيرد.

صورتجلسه مورخ16/7/93 شوراي پژوهشي بيمارستان كاشاني
1- طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر ابراهيم پوريا مفرد با عنوان" بررسي اثر زنجبيل بر كاهش درد عضلاني ناشي از اثر سوكسينيل كولين پس از عمل هاي جراحي فتق، هيدروسل و واريكوسل" در جلسه شوراي پژوهشي بيمارستان بررسي و به تصويب رسيد مقرر گرديد كه مجري طرح معيارهاي خروج را بر اساس نظر داوران تكميل نمايد همچنين در قسمت روش اجرا زمان دادن دارو به بيمار اصلاح گردد. گفته شود اگر بيمار نياز به تداوم شل كننده داشت از چه دارويي استفاده مي كند.
2- طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر ابراهيم پوريا مفرد با عنوان" بررسي مقايسه اي ميزان آلودگي سرم هاي تزريقي در دو نوع هواگيري از بالاو پائين در بيماران بستري در بخش هاي جراحي بيمارستان آيت الله كاشاني شهر كرد" در شوراي پژوهشي بيمارستان بررسي شد و به تصويب رسيد.
3- طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر كبيري با عنوان" اثر تهويه با حجم جاري پايين در طول جراحي باي پس عروق كرونر بر تغييرات گازهاي خون شرياني و آتلكتازي" در جلسه شوراي پژوهشي بررسي و به تصويب رسيد.

صورتجلسه مورخ1/9/93 شوراي پژوهشي بيمارستان كاشاني
1- طرح جناب آقاي دكتر دهقان با عنوان" مقايسه انجام تمرينات ويليامز و پياده روي در كاهش كمردردهاي غيرتروماتيك پرستاران بيمارستان كاشاني و هاجر" در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد. مقرر گرديد طول مدت پيگيري بيماران 3 ماه گردد. هرني ديسك و بيماري زمينه اي جز معيار خروج مطالعه قرار گيرند.
2- طرح جناب آقاي دكتر موذني با عنوان" بررسي اثر اريترومايسين بر ديستانسيون كيسه صفرا حين كوله سيستكتومي به روش لاپاراسكوپي" در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد.
3- طرح جناب آقاي دكترشبانيان با عنوان" بررسي ارتباط بين اندازه مناسب ماسك حنجره اي (LMA) انتخاب شده بر اساس وزن بدن با اندازه طول استخوان هيوئيد" در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد . مقرر گرديد مطالعه به صورت كلي بر روي 120 بيمار انجام شود و تعيين شود كه بين كارگذاريLMA مناسب و اندازه استخوان هيوئيد ارتباط وجود دارد. همچنين عنوان با توجه به تغيير روش كار عوض شود.

صورتجلسه مورخ25/11/93 شوراي پژوهشي بيمارستان كاشاني
1- طرح جناب آقاي دكترشيراني با عنوان" بررسي اثربخشي تاثير شاخص توده بدني روي موفقيت ، عوارض و شكست سنگ شكني برون اندامي" در جلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد همچنين مقرر شد عنوان به" بررسي اثربخشي تاثير شاخص توده بدني روي موفقيت ،عوارض و شكست سنگ شكن تغيير يابد2-تعداد حجم نمونه به 500 نفر افزايش يابد3-گروهها از نظر سن، جنس، نوع و محل سنگ همسان سازي شوند.4-در پرسشنامه اندازه سنگ و نوع سنگ آورده شود.5- به مطالعات مشابه اشاره گردد
تاریخ به روز رسانی: 1395/08/18
تعداد بازدید: 744
آدرس : شهركرد ،خيابان پرستار، بيمارستان آيت الله كاشاني
كدپستي : 8816758915      تلفن :32228485-038
دور نگار : 32228485 -038
kashanipajoohesh@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/09/13
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal