معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ آبان
شرح وظايف

                                                          مديريت مولفه هاي اجتماعي موثر بر سلامت

1. توانمندسازي و ارتقاي مهارت SDH  در اعضاي هيئت علمي، كاركنان و دانشجويان دنشگاه 

2. تدوين اولويت هاي مؤلفه هاي اجتماعي مؤثر بر سلامت در سطح استان

3. حمايت از حوزه هاي مختلف سلامت (درون سازمان) به منظور طراحي و اجراي حداقل يك برنامه در حيطه مؤلفه هاي اجتماعي با رويكرد اجتماع محور

4. پياده سازي رويكرد توانمندسازي اجتماع محور با همكاري ساير دستگاه ها و نهادها (بين بخشي) با هدف ايجاد نظم پايدار اجراي برنامه هاي مرتبط با مؤلفه هاي اجتماعي

5. همكاري در ايجاد سامانه نرم افزاري براي مؤلفه هاي اجتماعي مؤثر بر سلامت

6. حمايت از مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت 

7. توانمندسازي مركز تحقيقاتي با رويكرد ابتكارات اجتماع محور و همكاري بين بخشي

8. همكاري در تدوين اولويت ها و برنامه هاي مركز تحقيقاتي مبتني بر آمايش سرزمين و اهداف توسعه پايدار

9. فرهنگ سازي و حساس سازي حوزه هاي مختلف دانشگاه و ساير دستگاه ها در زمينه SDH

10. اجراي بسته هاي آموزشي مورد نياز اهداف SDH

11. اجراي پروتكل جمع آوري داده هاي مرتبط با شاخص ها با مشاركت درون و بين بخشي

12. انجام پايش و ارزشيابي شاخص هاي عدالت در سلامت

13. شناسايي، ارزيابي و معرفي سازمان ها، نهادها و يا شركت هاي خصوصي و دولتي موفق در پاسخگويي و تعهد به سلامت

14. مستندسازي و انتشارات

15. حمايت طلبي به منظور پيگيري اهداف توسعه پايدار

16. حمايت طلبي به منظور پياده سازي پيوست سلامت در انواع طرح هاي توسعه

17. همكاري در ايجاد بانك اطلاعات و نظام ديده باني با هدف كمك به برنامه ريزي و حساس سازي سياست گذاران

18. تبيين وضعيت موجود آسيب هاي اجتماعي حوزه سلامت در سطح استان

19. ايجاد  دبيرخانه كارگروه آسيب هاي اجتماعي سلامت در سطح استان

20. توانمندسازي و ارتقاي مهارت اعضاي هيئت علمي دانشگاه و كارشناسان حوزه سلامت در حوزه آسيب هاي اجتماعي

21. سازماندهي نشست هاي دوره اي منظم با كارگروه هاي آسيب هاي اجتماعي در سطح استان و پيگيري مصوبات مربوطه

22. گزارش عملكرد فصلي به ستاد وزارت

23. انجام ساير تكاليف و برنامه هاي محوله از معاونت اجتماعي وزارتخانه

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/31
تعداد بازدید:
528
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، خيابان هواشناسي ،جنب ساختمان معاونت غذا و دارو، معاونت اجتماعي دانشگاه 
كدپستي : 8815713471           تلفن :33330065-038
دور نگار :  -038
تاریخ بروز رسانی 1399/08/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved