بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۹/۷/۳۰
معرفی واحد
جناب آقاي فريدون مرداني
 
شرح وظايف مدير خدمات پرستاري (مترون) با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرآيند پرستاري و استاندارد هاي مراقبتي به شرح ذيل مي باشد:
1. برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاء كيفي و بهبود مستمر فعاليت هاي ارائه خدمات مددجويان.
2. تعيين اهداف (كوتاه مدت، ميان مدت، دراز مدت) مبتني بر نياز ها جهت تامين و حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعي مددجو با توجه به خط مشي هاي متبوع و پيشنهاد به مقامات ذيربط.
3. برنامه ريزي جهت تشكيل و شركت در كميته هاي خاص با شرح وظايف مدون (آموزشي، پژوهشي، كنترل و نظارت عفونت و...)
4. تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر.
5. تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيري.
6. ايجاد هماهنگي و مشاركت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي، درماني و توانبخشي مركز.
7. مشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مركز.
8. مشاركت در طرح هاي پژوهشي.
9. انجام برنامه ريزي و همكاري با ساير واحد هاي ذيربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه اي كاركنان پرستاري.
10. تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري براساس استانداردهاي علمي.
11. تعيين حدود و انتظارات و عوامل عملكردي در رده هاي مختلف شغلي با توجه به امكانات و شرح موظايف مصوب.
12. بكارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد در شيفتهاي مختلف كاري.
13. پيشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحيت دار و معرفي آنها به كارگزيني جهت بكارگيري.
14. پيشنهاد انتصاب و انتقال كاركنان تحت نظارت به رياست مركز جهت واحد هاي ذيربط.
15. تصميم گيري در مورد مرخصي ها، ماموريت ها و... كاركنان پرستاري
16. رهبري و هدايت واحد هاي ذيربط در جهت تحقق اهداف سازماني.
17. ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط موثر، عملكرد مطلوب، حسن رفتار شغلي....
18. اتخاذ تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت ايجاد تقويت انگيزش در كاركنان (تشويق و تنبيه) گروه پرستاري
19. اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظايف واحد ها.
20. تشكيل و اداره جلسات اختصاصي و ويژه در جهت حل مشكلات واحد هاي ذيربط با بهرمندي از فن آوري هاي علمي حل مساله.
21. تامين نيازهاي آموزشي كاركنان شامل: آشناسازي پرسنل جديدالورود با مقررات.
22. شركت فعال در نهاد هاي سياستگزاري و ديگر كميته هاي درون سازماني.
23. ارائه راهكار هاي بهينه به مسئول و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر.
24. تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر.
تاریخ به روز رسانی:
1399/03/26
تعداد بازدید:
5829
آدرس:فارسان- بلوار آيت ا... خامنه اي روبروي پمپ بنزين
كدپستي:8861698683 - 8861698683    تلفن: 3-03833227331
h.farsan@skums.ac.ir
Qr Code
تاریخ بروز رسانی 1399/07/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-