بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۹/۸/۴
سوپروایزر آموزشی
مريم فدايي ( سوپروايزر آموزشي )
تلفن داخلي : 231
 
سوپر وايزر آموزشي پرستاري است كه مسئوليت فعاليت آموزشي وپژوهشي پرستاري ومامايي مركز آموزشي – درماني ، توانبخشي وپژوهشي را تحت نظارت مدير پرستاري و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظايف سوپروايزر آموزشي براساس اصول مديريت با تكيه بررعايت منشور حقوق مددجو مبتني بر فرايند پرستاري واستاندارهاي مراقبتي به شرح زير مي باشد:
1-تعيين اهداف آموزشي(كوتاه مدت،ميان مدت ، بلند مدت)
2-تعيين نيازهاي آموزشي (مددجويان ،خانواده، رده هاي مختلف كادر پرستاري ومامايي و وكاركنان جديد الورود )
3- اولويت بندي نيازهاي آموزشي
4- تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر ومدون جهت رفع نيازهاي آموزشي
5-اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري ومشاركت ساير گروه ها
6- تهيه وتنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد وفعاليت هاي آموزشي بخش هاي مرتبط
7- تهيه وتنظيم ابزارمناسب ارزيابي،خدمات پرستاري مورد نياز مددجويان
8- هماهنگي در اجراي برنامه كارورزي دانشجويان وكارآموزان گروه هاي پرستاري و مامايي
9- پيشنهاد تهيه كتب، مجلات، جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري و مامايي
10- تشكيل كميته آموزشي، پژوهشي پرستاري
11- هماهنگي ، همكاري ومشاركت جهت تشكيل و شركت كاركنان در كلاس هاي آموزشي مداوم برابر برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط
12- پيشنهاد ايجاد زمينه هاي تشويقي جهت مشاركت فعال كاركنان در فعاليت هاي آموزشي وپژوهشي
13- همكاري ومشاركت در نظارت وكنترل واحدها جهت نياز سنجي آموزشي
14- همكاري وهماهنگي با سوپروايزر باليني وكنترل عفونت، در امر آموزش
15- همكاري وهماهنگي با سرپرستاران ومربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش
16- ارائه تازه ها ونتايج تحقيقات جديد (به شكل كنفرانس ، جزوه/ پمفلت و...)
17- همكاري ومشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي
18- هدايت وآموزش كاركنان در راستاي :
الف- حسابرسي كيفيت خدمات پرستاري ومامايي
ب – ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه خدمات
ج- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه آموزش به مددجو
19- هدايت وآموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط
20- هدايت وآموزش در جهت تهيه جزوات ، پوسترها، فيلم هاو پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان و مددجويان
21- ثبت وگزارش كليه فعاليت هاي آموزشي ونتايج حاصله به مدير خدمات پرستاري
22- كنترل ونظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب
23- كنترل ونظارت بر وجود امكانات وشرايط آموزشي در واحدها
24- ارزيابي اثر بخشي آموزش هاي انجام شده از طريق
- كنترل وحسابرسي كيفي خدمات ارائه شده
- بررسي رضايت مندي مددجويان
- بررسي رضايت مندي كاركنان
25- كنترل ونظارت برشركت فعال رده هاي مختلف پرستاري ( در شيفت هاي مختلف) در برنامه هاي آموزشي بر اساس سرانه آموزش
26- مشاركت در كميته ارزشيابي كاركنان پرستاري
27- شركت در كليه جلسات آموزشي مرتبط با پرستاري
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/16
تعداد بازدید:
10587
آدرس:فارسان- بلوار آيت ا... خامنه اي روبروي پمپ بنزين
كدپستي:8861698683 - 8861698683    تلفن: 3-03833227331
h.farsan@skums.ac.ir
Qr Code
تاریخ بروز رسانی 1399/08/04
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-